О   П  Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н  И  Е

№966

 гр.НОВИ  ПАЗАР,18.12.2018г.

 

   Районен съд Нови пазар в разпоредително съдебно заседание,проведено на осемнадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                     Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1713 по описа за 2018 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по иск за делба на съсобствен недвижим имот,с правно основание чл.34 от Закона за собствеността във вр.чл.341 и сл.от ГПК,предявен от М.С.В.,с адрес:с***,чрез адв.Г.Д. срещу М.Г.И. с адрес:с***.

     Делото е  подсъдно на НПРС, съгласно правилата на  родовата и местна  подсъдност  съгл. Глава ХІІ от ГПК.

    Съдът намира,че същата се явява процесуално недопустима,поради следното:

    За доказване правото си на собственост върху процесния недвижим имот,чиято делба се иска, ищцата е представила договор за покупко-продажба от 02.02.1996г.,сключен между Й.Д.Р. и П.Н.Р. / продавачи  -от една страна /

и М.Г.И. и М.С. И./купувачи-от друга страна/.

    Доколкото договорът не е сключен в изискуемата се от закона нотариална форма,същият се явява предварителен договор за покупко-продажба и не е произвел целения вещно-транслативен ефект.Отделно ,видно от представената скица №*/*г.,имотът е записан като собственост на А.Д.З..

     Тоест,към момента на предявяване на иска за делба, ищцата и ответникът не се легитимират като собственици на процесния имот .В исковата молба,ищцата прави искане ,съдът да допусне трима свидетели,чрез които да докаже,че с ответника са придобили имота по давност.

     Съдът намира,че по арг.на чл.343 от ГПК ,където изчерпателно са уредени хипотезите,при които съдът следва да се произнесе с решението си по допускане на делбата и сред тях не е установяване на правото на собственост.

    Ето защо,съдът намира,че ищцата не се явява активно легитимирана да предяви иск за съдебна делба на конкретния недвижим имот,представляващ :ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с площ *кв.м.,а по скица * кв.м.,в кв.*,пл.№*,парцели *кв.м., *кв.м. и *кв.м.,одобрен кадастрален и регулационен план със Заповед РД */*г.на с.Н. К.,ведно с построените в него жилище със застр.площ от * кв.м.,лятна кухня с площ от * кв.м. и стопански постройки при граници и съседи на юг ПИ №* ,запад-улица,на север-улица,на изток-ПИ №*.,поради което производството по делото следва да бъде прекратено поради процесуална недопустимост на предявения иск.

      На основание чл.9 от Тарифа за ДТССГПК,ищцата следва да бъде осъдена да заплати държавна такса по сметка на НПРС в размер на 25.00лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                             О   П  Р    Е   Д   Е   Л   И   :

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1713 по описа на НПРС за 2018 година,поради процесуална недопустимост на предявения иск.

      ОСЪЖДА ищцата   М.С.В.,с ЕГН:**********,с адрес:с***,с пълномощник по делото адв.Г. Д. – * ,да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар държавна такса в размер на 25.00лв./двадесет и пет лева/.

      Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Шумен в 1-седмичен срок от връчването му на ищцата.

 

                                                                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ: