Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                     № 194

                                                 Гр.Н.,12.06.2019г.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на единадесети  юни през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                                                  Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                    Секретар:БОЙКА  АНГЕЛОВА

                               

 като разгледа докладваното от съдия Радева  гражданско дело № 397 по описа за 2017 година ,за да се произнесе,съдът взе предвид:

 

       Делото е образувано по обективно съединени искове за делба на основание чл.341 и сл. от ГПК във вр. с чл.34 от ЗС във вр.чл.69 ал.1 от ЗНаследството,предявени  от М.Р.М., със съдебен адрес:*** офис 2,действуващ чрез пълномощника си  адв. К.А. от *АК  срещу ответниците Й.Д.Д. ЕГН **********, М.Р.М. ЕГН **********, Д.Р.М. ЕГН ********** и Д.Р.М. с ЕГН ********** и четиримата с постоянен адрес *** и от М.Р.М., със съдебен адрес:*** офис 2,действуващ чрез пълномощника си  адв. К.А. от *АК  срещу ответниците Й.Д.Д. ЕГН **********, М.Р.М. ЕГН **********, Д.Р.М. ЕГН ********** и Д.Р.М. с ЕГН ********** и четиримата с постоянен адрес *** и от М.Р.М.,

,Н.П.Д. с ЕГН:**********,с адрес:г***, Д.Н.Д. с ЕГН:**********,с              адрес:г***,Д.Й.М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и С.Й.Т. с ЕГН:**********, с адрес:г***.

    С решение №5/15.01.2018г.,влязло в законна сила на 12.06.2018г.поправено с решение №61/18.02.2019г.,влязло в законна сила на 13.04.2019г.,съдът е допуснал да се извърши съдебна делба между М.Р.М. с ЕГН:**********,с адрес:г***, Й.Д.Д. ЕГН **********, М.Р.М. ЕГН **********, Д.Р.М. ЕГН ********** и Д.Р.М. с ЕГН ********** и четиримата с постоянен адрес ***,на следния недвижим имот:ПОЗЕМЛЕН ИMOT с идентификатор ***/***/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр.К., п.к.***, ул. „***" № 9,с площ от 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три/ кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер пo предходен план 27 /двадесет и седем/, квартал 6 /шести/, парцел I-27 /едно за двадесет и седми/, при съседи: 36587.505.262, 36587.505.28, 36587.505.29, 36587.505.26 и 36587.505.257, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 36587.505.27.2 / тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. две/,с площ от 92 кв.м.,брой етажи-2,жилищна сграда –еднофамилна,сграда с  идентификатор 36587.505.27.1 /тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. едно/,с площ 45 кв.м., брой етажи — 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,сграда с идентификатор 36587.505.27.3-/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. три/ със застроена площ 15 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда, , сграда с идентификатор ***/***/ ,със застроена площ от 30 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда,,сграда с идентификатор 36587.505.27.5,/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. пет/, със застроена площ 35 кв.м., брой етажи -1, предназначение :Постройка на допълващото застрояване.,ПРИ КВОТИ:

за М.Р.М. -1/10 идеална част, за Й.Д.Д. -6/10 идеални части,за М.Р.М. -1/10 идеална част,за Д.Р.М.-1/10 идеална част и за Д.Р.М.-1/10 идеална част./

   Допускал е да се извърши съдебна делба между М.Р.М. с ЕГН:**********,с адрес:г***, Й.Д.Д. ЕГН **********, М.Р.М. ЕГН **********, Д.Р.М. ЕГН ********** и Д.Р.М. с ЕГН ********** и четиримата с постоянен адрес ***,Н.П.Д. с ЕГН:**********,с адрес:г***, Д.Н.Д. с ЕГН:**********,с              адрес:г***,Д.Й.М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и С.Й.Т. с ЕГН:**********, с адрес:г***.на следните недвижими имоти:

     1/ /ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ no кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., c площ от 18601 кв.м (oceмнaдeceт хиляди шестстотин и един), трайно предназначение на територията: Земеделека, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта, при граници: 36590.4.3, 36590.4.61, 36590.4.8, 36590.4.2 и 36590.4.55.и

     2/ПOЗEMЛEH ИMOT с идентификатор ***/***/пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК,с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., с плoщ от 9904 кв.м (девет хиляди деветстотин и четири квадратни метра ), трайно предназначение на територията:Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта , при граници: 36590.97.42, 36590.97.15, 36590.97.36, 36590.97.37, 36590.97.90 и 36590.97.91 и

    3/ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ по кадастралната

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш.,  c плoщ от 5173 кв.м (пeт хиляди cтo седемдесет и три), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: девета, при граници: 36590.87.21, 36590.87.14 и 36590.87.1.,ПРИ КВОТИ : за ищеца М.Р.М. – 1/15 идеална част,за  ответницата Й.Д.Д. –1/15 идеална част,за ответника М.Р.М. –1/15 идеална част,за ответницата Д.Р.М.-1/15 идеална част,за ответника Д.Р.М.-по 1/15 идеална част, за ответницата  Н.П.Д. -1/6 идеална част, за ответницата   Д.Н.Д. – 1/6 идеална част ,за  ответницата, Д.Й.М. – 1/6 идеална част и за ответницата С.Й.Т. -– 1/6 идеална част.

    В срока по чл.349 ал.4 от ГПК ,никоя от страните не е направила искане за възлагане на процесния жилищен имот .От друга страна,в молбата,депозирана от ищеца М.М.,чрез пълномощнита му адв.К.А. –*АК/на л.234 по делото,том 1/се сочи,че са съгласни и не възразяват в дял на Й.Д.Д. да се постави гореописаният жилищен имот,което съдът счита за изявление за извънсъдебна спогодба между страните касателно този недвижим имот,с което следва да се съобрази при постановяване на решението си.

    За установяване на действителната/пазарната /стойност на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти,както и тяхната реална поделяемост с оглед квотите на съделителите,съдът назначи три съдебно-технически експертизи.Заключението по първата от тях,изготвено от вещото лице С.С.  не беше оспорено от страните и съдът го цени с пълно доверие като добросъвестно,компетентно и пълно ,сочи,че с оглед квотите на съделителите,процесния недвижим имот,представляващ : ПОЗЕМЛЕН ИMOT с идентификатор ***/***/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр.К., п.к.***, ул. „***" № 9,с площ от 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три/ кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер пo предходен план 27 /двадесет и седем/, квартал 6 /шести/, парцел I-27 /едно за двадесет и седми/, при съседи: 36587.505.262, 36587.505.28, 36587.505.29, 36587.505.26 и 36587.505.257, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 36587.505.27.2 / тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. две/,с площ от 92 кв.м.,брой етажи-2,жилищна сграда –еднофамилна,сграда с  идентификатор 36587.505.27.1 /тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. едно/,с площ 45 кв.м., брой етажи — 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,сграда с идентификатор 36587.505.27.3-/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. три/ със застроена площ 15 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда, , сграда с идентификатор ***/***/ ,със застроена площ от 30 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда,,сграда с идентификатор 36587.505.27.5,/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. пет/, със застроена площ 35 кв.м., брой етажи -1, предназначение :Постройка на допълващото застрояване е реално неподеляем и има пазарна стойност 22 400 лева.

     Поради мотиви,изложени по-горе,съдът намира,че на основание чл.349 ал.1-2 от ГПК следва да  ВЪЗЛОЖИ недвижимият имот,представляващ : :ПОЗЕМЛЕН ИMOT с идентификатор ***/***/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр.К., п.к.***, ул. „***" № 9,с площ от 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три/ кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер пo предходен план 27 /двадесет и седем/, квартал 6 /шести/, парцел I-27 /едно за двадесет и седми/, при съседи: 36587.505.262, 36587.505.28, 36587.505.29, 36587.505.26 и 36587.505.257, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 36587.505.27.2 / тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. две/,с площ от 92 кв.м.,брой етажи-2,жилищна сграда –еднофамилна,сграда с  идентификатор 36587.505.27.1 /тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. едно/,с площ 45 кв.м., брой етажи — 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,сграда с идентификатор 36587.505.27.3-/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. три/ със застроена площ 15 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда, , сграда с идентификатор ***/***/ ,със застроена площ от 30 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда,,сграда с идентификатор 36587.505.27.5,/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. пет/, със застроена площ 35 кв.м., брой етажи -1, предназначение :Постройка на допълващото застрояване на съделителя  Й.Д.Д./преживяла наследодателя съпруга/ с право на -6/10 идеални части,а за уравнение на дела й,същата следва да бъде осъдена да заплати на останалите съделители,съобразно квотите им,както следва :на съделителя М.Р.М. с право на -1/10 идеална част-сумата в размер на 2280.00лв.       ,на съделителя  М.Р.М. с право на 1/10 идеална част – 2280.00лв.,на съделителя  Д.Р.М. с право на /10 идеална част -2 280.00лв.  и на съделителя  Д.Р.М. с право на 1/10 идеална част.- 2 280.00лв.

    На основание чл.349 ал.5 от ГПК следва да се постанови,че уравнението ,заедно със законната лихва следва да се изплати най-късно в 6-месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане,като на основание чл.349 ал.6 от ГПК съделителят,в чийто дял е поставен имотът ,става негов собственик,след като изплати в срока  по ал.5 определеното парично уравнение,заедно със законната лихва.Ако уравнението не бъде изплатено в този срок,решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан.

     На основание чл.8 от Тарифа за ДТССГПК ,съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят върху стойността на дяловете си държавна такса в размер на 4% или: Й.Д.Д. следва да заплати по сметка на НПРС върху  стойността на дела си държавна такса в размер на 547.20лв.,  М.Р.М. -91.20лв., М.Р.М. -91.20лв., Д.Р.М. -91.20лв. и  Д.Р.М.-91.20лв.

     Върху превишението на дела си,съделителят Й.Д.Д. следва да бъде осъдена да заплати по сметка на Община К. такса в размер на 3% /местен данък за придобиване на недвижим имот/ или сумата в размер на 273.60лв.

 

     Относно допуснатите до съдебна делба недвижими имоти,представляващи:

     1/ /ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ no кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., c площ от 18601 кв.м (oceмнaдeceт хиляди шестстотин и един), трайно предназначение на територията: Земеделека, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта, при граници: 36590.4.3, 36590.4.61, 36590.4.8, 36590.4.2 и 36590.4.55.и

     2/ПOЗEMЛEH ИMOT с идентификатор ***/***/пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК,с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., с плoщ от 9904 кв.м (девет хиляди деветстотин и четири квадратни метра ), трайно предназначение на територията:Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта , при граници: 36590.97.42, 36590.97.15, 36590.97.36, 36590.97.37, 36590.97.90 и 36590.97.91 и

    3/ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ по кадастралната

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш.,  c плoщ от 5173 кв.м (пeт хиляди cтo седемдесет и три), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: девета, при граници: 36590.87.21, 36590.87.14 и 36590.87.1.,

     За установяване на реалната поделяемост с оглед квотите на съделителите,така,че всеки да получи евентуално реален дял и пазарната стойност на всеки от имотите,допуснати до съдебна делба/респ.на новообразуваните имоти/,по делото бяха изготвени експертизи съответно от вещите лица В.Г. и И.И..Съдът кредитира като по-всеобхватно изготвена  СТЕ,изготвена от вещото лице Г./в която е посочена е пазарната цена и на трите имота,за разлика от допълнителната СТЕ,изготвена от вещото лице И./ и от която експертиза е видно,че пазарната стойност на  ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ no кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., c площ от 18601 кв.м (oceмнaдeceт хиляди шестстотин и един), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта, при граници: 36590.4.3, 36590.4.61, 36590.4.8, 36590.4.2 и 36590.4.55 е 22 300 лева и същият е реално неподеляем с оглед квотите на съделителите./9 на брой /

    Според заключението на вещото лице Г.,пазарната стойност на ПOЗEMЛEH ИMOT с идентификатор ***/***/пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК,с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., с плoщ от 9904 кв.м (девет хиляди деветстотин и четири квадратни метра ), трайно предназначение на територията:Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта , при граници: 36590.97.42, 36590.97.15, 36590.97.36, 36590.97.37, 36590.97.90 и 36590.97.91 е 11 800.00лв. и същият е реално неподеялем с оглед квотите на съделителите.

     Пазарната стойност на ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ по кадастралната

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш.,  c плoщ от 5173 кв.м (пeт хиляди cтo седемдесет и три), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: девета, при граници: 36590.87.21, 36590.87.14 и 36590.87.1.вещото лице Г. определя на 6 200.00лв. и този имот,както останалите ,се явява реално неподеляем между страните,с оглед на техните квоти.

   Доколкото процесните земеделски земи се явяват реално неподеляеми между съделителите,с оглед техните квоти,не е направено искане за поставянето им в общ дял от някой от съделителите,на основание чл.348 от ГПК същите следва да бъдат изнесени на публична продан.

       На основание чл. 8 от Тарифа за ДТССГПК ,съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят върху стойността на дяловете си държавна такса в размер на 4% ,както следва: ищеца М.Р.М. с право на 1/15 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на този си дял,държавна такса в размер на 107.47лв.,  ответницата Й.Д.Д. –с право на 1/15 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на  дела си държавна такса в размер на 107.47лв.,, ответника М.Р.М.-с право на  –1/15 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си,държавна такса в размер на 107.47лв, ответницата Д.Р.М.-с право на 1/15 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си държавна такса в размер на 107.47лв, ответника Д.Р.М.-с право на  1/15 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си държавна такса в размер на 107.47лв, ответницата  Н.П.Д. –с право на 1/6 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си,държавна такса в размер на 268.67лв.а ответницата   Д.Н.Д. – –с право на 1/6 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си,държавна такса в размер на 268.67лв,ответницата, Д.Й.М. – с право на 1/6 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си,държавна такса в размер на 268.67лв  и  ответницата С.Й.Т. -– с право на 1/6 идеална част следва да заплати по сметка на НПРС върху стойността на дела си,държавна такса в размер на 268.67лв.

          Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                Р        Е       Ш        И    :

 

    ВЪЗЛАГА на Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** следния недвижим имот: : ПОЗЕМЛЕН ИMOT с идентификатор ***/***/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр.К., п.к.***, ул. „***" № 9,с площ от 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три/ кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер пo предходен план 27 /двадесет и седем/, квартал 6 /шести/, парцел I-27 /едно за двадесет и седми/, при съседи: 36587.505.262, 36587.505.28, 36587.505.29, 36587.505.26 и 36587.505.257, ведно с построените в имота сгради, както следва: сграда с идентификатор 36587.505.27.2 / тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. две/,с площ от 92 кв.м.,брой етажи-2,жилищна сграда –еднофамилна,сграда с  идентификатор 36587.505.27.1 /тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. едно/,с площ 45 кв.м., брой етажи — 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда,сграда с идентификатор 36587.505.27.3-/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. три/ със застроена площ 15 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда, , сграда с идентификатор ***/***/ ,със застроена площ от 30 кв.м., брой етажи -1, предназначение –селскостопанска сграда,,сграда с идентификатор 36587.505.27.5,/ тридесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем.,петстотин и пет. двадесет и седем. пет/, със застроена площ 35 кв.м., брой етажи -1, предназначение :Постройка на допълващото застрояване.

      ОСЪЖДА Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати на ищеца М.Р.М., с адрес:г*** за уравнение на дела му сумата в размер на 2 280.00лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/.

     ОСЪЖДА Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати на М.Р.М. ,с ЕГН: **********,*** за уравнение на дела му сумата в размер на 2 280.00лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/.

     ОСЪЖДА Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати на Д.Р.М. ЕГН **********,*** за уравнение на дела й сумата в размер на 2 280.00лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/.

     ОСЪЖДА Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати на  Д.Р.М. с ЕГН: ********** *** за уравнение на дела му сумата в размер на 2 280.00лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/.

    ПОСТАНОВЯВА,че на основание чл.349 ал.5 от ГПК, уравнението ,заедно със законната лихва следва да се изплати най-късно в 6-месечен срок от влизането в сила на решението за възлагане,като на основание чл.349 ал.6 от ГПК съделителят,в чийто дял е поставен имотът ,става негов собственик,след като изплати в срока  по ал.5 определеното парично уравнение,заедно със законната лихва.Ако уравнението не бъде изплатено в този срок,решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан.

 

      ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижимите имоти,представляващи:

      1/ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ no кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., c площ от 18601 кв.м (oceмнaдeceт хиляди шестстотин и един), трайно предназначение на територията: Земеделека, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта, при граници: 36590.4.3, 36590.4.61, 36590.4.8, 36590.4.2 и 36590.4.55.,с пазарна цена 22 300лв./двадесет и две хиляди и триста лева/,

     2/ПOЗEMЛEH ИMOT с идентификатор ***/***/пo кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК,с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш., с плoщ от 9904 кв.м (девет хиляди деветстотин и четири квадратни метра ), трайно предназначение на територията:Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: четвърта , при граници: 36590.97.42, 36590.97.15, 36590.97.36, 36590.97.37, 36590.97.90 и 36590.97.91,с пазарна цена  11 800.00лв./единадесет хиляди и осемстотин лева/  и

    3/ПOЗEMЛEH ИМОТ с кадастрален идентификатор ***/***/ по кадастралната

карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ***год. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност ***, в землището на с. К., община К., област Ш.,  c плoщ от 5173 кв.м (пeт хиляди cтo седемдесет и три), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: девета, при граници: 36590.87.21, 36590.87.14 и 36590.87.1,с пазарна цена 6 200.00лв./шест хиляди и двеста лева/.,ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ: за ищеца М.Р.М. – 1/15 идеална част,за  ответницата Й.Д.Д. –1/15 идеална част,за ответника М.Р.М. –1/15 идеална част,за ответницата Д.Р.М.-1/15 идеална част,за ответника Д.Р.М.-по 1/15 идеална част, за ответницата  Н.П.Д. -1/6 идеална част, за ответницата   Д.Н.Д. – 1/6 идеална част ,за  ответницата, Д.Й.М. – 1/6 идеална част и за ответницата С.Й.Т. -– 1/6 идеална част.

       ОСЪЖДА  М.Р.М., с адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 198.67лв./сто деветдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

      ОСЪЖДА Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 654.67лв./шестстотин петдесет и четири лева шестдесет и седем стотинки/.  

    ОСЪЖДА Й.Д.Д. с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Община К. местен данък за придобиване на недвижим имот/над превишението на дела й/ в размер на 273.60лв./двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

     ОСЪЖДА М.Р.М. ,с ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 198.67лв./сто деветдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

     ОСЪЖДА Д.Р.М. ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 198.67лв./сто деветдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

     ОСЪЖДА  Д.Р.М. с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 198.67лв./сто деветдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

     ОСЪЖДА Н.П.Д. с ЕГН:**********,с адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 268.67лв./двеста шестдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

     ОСЪЖДА Д.Н.Д. с ЕГН:**********,с           адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 268.67лв./двеста шестдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

      ОСЪЖДА Д.Й.М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 268.67лв./двеста шестдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

     ОСЪЖДА С.Й.Т. с ЕГН:**********, с адрес:г***. да заплати по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си държавна такса в размер на 268.67лв./двеста шестдесет и осем лева шестдесет и седем стотинки/.

       Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                             

                                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: