Р   Е  Ш   Е   Н   И    Е

                                                                161                                               

                                              Гр.Н.,16.05.2019г.

 

 Районен съд – Н.в публичното съдебно заседание, проведено на девети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                  Районен  съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                    Секретар:НЕЛА  К.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело 763 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.124 ал.1, чл.537 ал.2 от ГПК, чл.108 от ЗС и чл.33, ал.2 от ЗС, при условията на субективно съединяване.

            Ищцата О.М. ***, съд.адрес ***, офис 4, твърди в исковата си  молба,че е универсален правоприемник на баща си М.Й.М., починал на ****г. Негови наследници,дъщери, били тя, ответницата С.М. Г. и Р. М.М., като всяка притежавала по 1/3 ид.част от наследството. Тъй като ищцата работела в А., доверила на ответницата действията по обикновено управление на наследствените си части след смъртта на техния баща. Поради отсъствието си упълномощила адвокат, който да се снабди с нужните документи относно съсобствеността й. На 04.05.2017 г. узнала за невъзможността да се снабди със скици и характеристики на наследствените имоти, поради наличието на разпоредителка сделка, включително и със нейната идеална част. Ответницата С.М. Г. се била снабдила с констативен нотариален акт за целите имоти и се била разпоредила с тях в полза на втория ответник З.Г.Б.. Наследствените земеделски имоти се намирали в землището на с. П., обл. Ш.и първоначално баща й, а от 01.12.2010 г. дъщерите отдавали под аренда, като последният договор за аренда бил с продължителност до 2020 год. Бащата се легитимирал като собственик с Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по закона за собствеността и ползването на земеделски земи  №149, том XIX, дело №4031 от 16.09.1998 г. на Служба по вписванията при НПРС, за следните имоти в землището на с. П., обл. П.:ИМОТ №**с площ 3,599 дка,ЕКАТТЕ 56486 в местността „***“, с категория на земянта трета,начин на трайно ползване пасище, мера, при граници: имот №000030-, №084001, №084002, №084005; ИМОТ №**с площ 8,898 дка, ЕКАТТЕ 56486 в местността „***“, с категория на земята четвърта,начин на трайно ползване посевна площ, при граници: имот №031017, №031004, №000322; ИМОТ №**с площ 26,099 дка,ЕКАТТЕ 56486 в местността „***“, с категория на земята трета,начин на трайно ползване посевна площ,  при граници: имот №065002, №000103, №000096, №000351 и ИМОТ №**с площ 8,703 дка,ЕКАТТЕ 56486 в местността „***“, с категория на земята четвърта,начин на трайно ползване посевна площ, , при граници: имот №028023, №000064, №000063, №028021. За тези имоти ответницата се сдобила с нотариален акт по давностно владение  и наследство №97, том  II, рег. №1947, дело №265 на нотариус с рег. №622 с район на действие НПРС. Легитимирана като единствена собственица на имотите, след два дни, на 21.12.2016 г. ги продала на втория ответник З.Б. за 6 200 лева. За сделката бил съставен НА за покупко продажба  №99, том II, рег.№1954, дело №267 по регистъра на същия нотариус.  Този договор бил относително недействителен спрямо ищцата, тъй като ответницата не била собственик на 1/3 ид.части от имотите и съответно купувача не е могъл да стане собственик на тези идеални части. Същевременно купувачът ответник владеел идеални части на ищцата без правно основание за това.

     На основание чл.33, ал.2 от ЗС ищцата желае да закупи идеалните части на ответницата, като твърди, че е узнала за разпореждането на 04.05.2017 г. и предявила това искане преди да изтече двумесечния срок от датата на узнаването.

    Моли съдът да признае за установено по отношение на ответницата С. Г., че ищцата притежава  по наследство  от общия им наследодател 1/3 идеална част от процесните имоти. Моли също съдът да отмени издадения констативен  НА за собственост по давност и наследство, с който ответницата се е снабдила преди разпоредителната сделка с имотите, до размера на притежаваните от нея идеални части. Моли също съдът да постанови решение, с което да приеме за установено спрямо ответника Б.,, че тя е собственик на 1/3 идеална част  от имотите и да го осъди да й предаде владението им.

    Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците, като в срока по чл.131 и сл.от ГПК чрез пълномощника си Г.К.Г., син, ответницата ги е получила, като не е депозирала отговор, не е представила доказателства или направила доказателствени искания.

    Ответникът  З.Б. е депозирал писмен отговор. Оспорва предявените срещу него искове по чл. 108 от ЗС. Признава,че е закупил имотите от първата ответница, която обаче се е легитимирала с нотариален акт като единствен техен собственик.Заявява, че от момента на покупката владее имотите. Позовава се на добросъвестно владение, като придобил владението на годно правно основание без знанието,че продавачът не е собственик изцяло на имотите. Счита искането, предявено и срещу него, за изкупуване на 2/3 ид.части /дела на ответницата и на сестра й Р.  М./, в частта на изкупуване дела на неучастващата в делото страна, за недопустимо. Счита също, че ищцата е узнала за продажбата не когато твърди, а в края на 2016 г. и така е пропуснала двумесечния срок да предяви искането си. Намира исковете срещу него за неоснователни и моли съдът да ги отхвърли, като му присъди и разноски.                            

     С Решение № 234/8.07.2018г.съдът е признал за установено спрямо ответницата С.М. Г. с ЕГН:**********,***,че ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,***  е собственик по наследство от общия наследодател М.Й.М.,починал на ***г.,на 1/3 /една трета идеална част от следните земеделски земи:1/ ИМОТ с №084003,с  площ на имота 3.599дка ,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:седма,вид собственост-часта,с начин на трайно ползване:Пасище,мера,при граници и съседи:имот №000030,имот №084001,имот №084002, имот №084005, имот №084004,имот №000365,  2/ИМОТ с №031005,с площ на имота-8.898 декара,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия – четвърта,вид собственост:частна,с начин на трайно ползване :Посевна площ,при граници и съседи:имот №031017,имот №031004,имот №000322, 3/ИМОТ с №065001,с площ на имота 26.009дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия-трета,вид собственост-частна, с начин на трайно ползване:Посевна площ,при граници и съседи:имот №065002,имот №000013,имот №000096,имот №000351 и 4/ ИМОТ с №0280221 с площ на имота :8.703дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:четвърта,вид собственост –частна,с начин на трайно ползване –Посевна площ,при граници и съседи:имот №028023,имот №000064, имот №000063,имот №028021 и имот №000123.

      На основание чл.537 ал.2 от ГПК е отменил ДО РАЗМЕР на 1/3 /една трета идеална част /Нотариален акт №*том II рег.№1947 дело №265/2016г.по описа на Нотариус М.С.,вписана в регистъра на НК под №662,с който ответницата С.М. Г. с ЕГН:********** е призната за собственик по давностно владение и наследство на гореописаните недвижими имоти.

      На основание чл.108 от Закона за собствеността е осъдил ответника З.Г.Б. с ЕГН:**********,*** ДА ПРЕДАДЕ на ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,*** ВЛАДЕНИЕТО върху собствената й 1/3 /една трета идеална част от следните земеделски земи:1/ ИМОТ с №084003,с  площ на имота 3.599дка ,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:седма,вид собственост-часта,с начин на трайно ползване:Пасище,мера,при граници и съседи:имот №000030,имот №084001,имот №084002, имот №084005, имот №084004,имот №000365,  2/ИМОТ с №031005,с площ на имота-8.898 декара,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия – четвърта,вид собственост:частна,с начин на трайно ползване :Посевна площ,при граници и съседи:имот №031017,имот №031004,имот №000322, 3/ИМОТ с №065001,с площ на имота 26.009дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия-трета,вид собственост-частна, с начин на трайно ползване:Посевна площ,при граници и съседи:имот №065002,имот №000013,имот №000096,имот №000351 и 4/ ИМОТ с №0280221 с площ на имота :8.703дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:четвърта,вид собственост –частна,с начин на трайно ползване –Посевна площ,при граници и съседи:имот №028023,имот №000064, имот №000063,имот №028021 и имот №000123.

     ОТХВЪРЛИЛ е предявения иск с правно основание чл.33 ал.2 от Закона за собствеността ,предявен от ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,*** и съдебен адрес/*** офис 4- адв.Е. Н./ против ответниците С.М. Г. с ЕГН:**********,*** и З.Г.Б. с ЕГН:**********,***,ДА БЪДЕ ДОПУСНАТО  да изкупи собствените на С.М. Г. 1/3 /една трета идеални  части от гореописаните земеделски земи/ ,които ищцата да заплати на ответника З.Г.Б. за сумата ,представляваща продажната цена на посочените идеални части /4 134.00лв./ като неоснователен и недоказан.

   ПРЕКРАТИЛ е производството по делото по иска с правно основание чл.33 ал.2 от Закона за собствеността в останалата му част,касателно другата претендирана 1/3 /една трета идеална част/ като процесуално недопустим.

   ОСЪДИЛ е ответницата С.М. Г. с ЕГН:**********,*** да заплати на ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,*** и съдебен адрес/*** офис 4- адв.Е. Н./направените по делото разноски в размер на 512.50лв./петстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки/.

   ОСЪДИЛ е ответника З.Г.Б. с ЕГН:**********,*** да заплати на ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,*** и съдебен адрес/*** офис 4- адв.Е. Н./направените по делото разноски в размер на 512.50лв./петстотин и дванадесет лева и петдесет стотинки/.

    ОСЪДИЛ е ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,*** и съдебен адрес/*** офис 4- адв.Е. Н./да заплати на ответника З.Г.Б. с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 300.00лв./триста лева/.

     Решението е обжалвано в законоустановения срок пред Окръжен съд П.,за което е образувано в.гр.д.№407/2018г.по описа на ШОС.С решение №72/25.03.2019г.по посоченото въззивно гр.дело ,съдът е отменил решението на първоинстанционния съд в ЧАСТТА му със стойност на определение,с което е прекратено производството по предявения от О.М.К.  против С.М. Г. и З.Г.Б.  иск с правно основание чл.33 ал.2 от Закона за собствеността за правото на ищцата да изкупи 1/3 идеални части от следните земеделски земи: 1/ ИМОТ с №084003,с  площ на имота 3.599дка ,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:седма,вид собственост-часта,с начин на трайно ползване:Пасище,мера,при граници и съседи:имот №000030,имот №084001,имот №084002, имот №084005, имот №084004,имот №000365,  2/ИМОТ с №031005,с площ на имота-8.898 декара,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия – четвърта,вид собственост:частна,с начин на трайно ползване :Посевна площ,при граници и съседи:имот №031017,имот №031004,имот №000322, 3/ИМОТ с №065001,с площ на имота 26.009дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия-трета,вид собственост-частна, с начин на трайно ползване:Посевна площ,при граници и съседи:имот №065002,имот №000013,имот №000096,имот №000351 и 4/ ИМОТ с №0280221 с площ на имота :8.703дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:четвърта,вид собственост –частна,с начин на трайно ползване –Посевна площ,при граници и съседи:имот №028023,имот №000064, имот №000063,имот №028021 и имот №000123.,които ищцата да заплати на ответника З.Б. по цена,представляваща платената от него цена за закупуване на посочените идеални части,а именно 4 134 лв.

    Спрял е производството по в.гр.д.№407/2018г.по описа на ШОС до произнасянето на НПРС до влизане в сила на съдебния акт по отношение на претенциите с правно основание чл.33 ал.2 от ЗС или до постъпване на жалба срещу него.

    Делото е върнато на НПРС за продължаване на съдопроизводствените действия ,съобразно дадените в мотивите указания.

     С оглед на горното,съдът намира,че предмет на настоящото решение,по който дължи произнасяне е предявения  от О.М.К.  против С.М. Г. и З.Г.Б.  иск с правно основание чл.33 ал.2 от Закона за собствеността за правото на ищцата да изкупи 1/3 идеални части от следните земеделски земи: 1/ ИМОТ с №084003,с  площ на имота 3.599дка ,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:седма,вид собственост-часта,с начин на трайно ползване:Пасище,мера,при граници и съседи:имот №000030,имот №084001,имот №084002, имот №084005, имот №084004,имот №000365,  2/ИМОТ с №031005,с площ на имота-8.898 декара,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия – четвърта,вид собственост:частна,с начин на трайно ползване :Посевна площ,при граници и съседи:имот №031017,имот №031004,имот №000322, 3/ИМОТ с №065001,с площ на имота 26.009дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия-трета,вид собственост-частна, с начин на трайно ползване:Посевна площ,при граници и съседи:имот №065002,имот №000013,имот №000096,имот №000351 и 4/ ИМОТ с №0280221 с площ на имота :8.703дка,в землището на с.П.,общ.Н.,обл.П.,ЕКАТТЕ 56486,в местността „***“,с категория на земята при неполивни условия:четвърта,вид собственост –частна,с начин на трайно ползване –Посевна площ,при граници и съседи:имот №028023,имот №000064, имот №000063,имот №028021 и имот №000123.,които ищцата да заплати на ответника З.Б. по цена,представляваща платената от него цена за закупуване на посочените идеални части,а именно 4 134 лв.

    Преценявайки събраните по гр.дело №763/2017г.по описа на НПРС писмени и гласни доказателства,съдът прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищцата О.М.К. и ответницата С.М. Г. ,както и Р. М.М. са законни наследници на М.Й.М. ,б.ж.на гр.П.,починал на ***г.,за което е съставен акт за смърт №*/***г/удостоверение за наследници изх.№***. на Община П.,3р-н,западен/.

      С нотариален акт за собственост на недвижими имоти,възстановени по ЗСПЗЗ №*том ХIХ дело №4031/1998г.на НПРС, М. е признат за собственик по наследство и реституция на следните недвижими имоти,находящи се в землището на с.П.,общ.Н.:1/Пос.площ в местността „***“,с площ от 8.703 дка,четвърта категория,парцел №22 от масив №28,съставляващ имот №**по плана за земеразделяне, 2/ Пос.площ в местността „***“ с площ от 8.898 дка,четвърта категория,имот №031005, 3/Пос.площ в местността „***“ с площ от 26.099дка,трета категория,имот №065001, 4/Пасище в местността „***“ ,с площ от 3.598дка,седма категория,имот №084003.

   С договор за аренда от 01.12.2010г.,вписан в Службата по вписвания при НПРС в дв-.вх.рег.***., М.Й.М.,в качеството му на арендодател е предоставил на арендатора В.Й.В. за временно и възмездно ползване имотите с №№028022, 031005 и 065001 за срок от десет години,считано от 2010г.до 2020г.включително,при договорени цена и начин на арендно плащане.,изменение или прекратяване на договора.

    В резултат на извършена обстоятелствена проверка,с Нотариален акт №*том II рег.№1947 дело №265/2016г.по описа на Нотариус М.С.,вписана в регистъра на НК под №662, ответницата С.М. Г. е призната за собственик по давностно владение и наследство на имотите,които по сега действащия план за земеразделяне на село Ш.представляват:1/ ПАСИЩЕ,МЕРА ,с площ от 3.599дка,седма категория,местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид псобственост-частна,при граници: имоти №№000030, 084001, 084002, 084005,084004 и 000365, 2/ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 8.898 дка,четвърта категория,в местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид собственост –частна,при граници :имоти №№031017,031004,000319 и 000322,  3/ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 26.099дка,трета категория,в местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид собственост-частна,при граници: имоти №№065002,000103,000096 и 000351.,4/ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 8.703 дка,четвърта категория,в местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид собственост –частна,при граници:имоти №№028023, 000064, 028021 и 000123.

      С НА за покупко-продажба на недвижими имоти №99 том II рег.№1954 дело №267/21.12.2016г.по описа на същия нотариус ответницата С.М. Г. е продала на ответника З.Г.Б. гореописаните земеделски земи за сумата от 6 200 лв.,която сума продавачът заявил,че е получил изцяло от купувача.

      По делото бяха разпитани свидетелите К.К.К.,В.М.Г.,Р.М.А.,Д.Е.Р.,П.Д.А.,беше проведена очна ставка между свидетелите,сочени от ищеца и свидетелите,сочени от ответника З.Б./поотделно/.

      Очертаха се две групи свидетели –от една страна  К. и Г. и от друга страна – А.,Р.,А..

     К. и Г. заявяват,че през пролетта на 2017 година заедно с пълномощника на ищцата –адв.Н. са дошли в град Н.,в Службата по вписвания,за да се снабдят с документи касателно наследствени земеделски земи на ищцата.Св.К. първоначално заяви,че „е станало ясно в края на 2016 година,а след това през 2017 година,пролетно време,около Гергьовден“.Дошли ,направили проверка и станало ясно ,че тези имоти са продадени.Уточнява,че в края на месец декември 2016 година станало ясно,че Р. /третата сестра/има възбрана на един имот и започнали да правят проучване в Ш.кой е имота,кой е направил възбраната  и от там станало ясно след тази проверка от Агенцията по вписванията за тези 40-50 декара.това станало ясно през 2017 година в началото на годината и тогава вече говорили с О./намираща се в чужбина/ и уточнили,че тя има имоти,за които нищо не знае,а сестра й С. отричала за този имот.

      Св.Г. управлявал лекия автомобил с който тримата дошли в град Н.през пролетта на 2017 година,като по негов спомен,преди това отишли до гр.Ш.. В колата било задушно и той седнал на една пейка до паркинга,където спрели,за да обработва на лаптопа си  служебна информация.

  Никой от свидетелите,сочени от ищцовата и от ответната страна не оспорва,че на въпросния паркинг се е състояла среща между разпитаните свидетели,както и адвокат Н..Спорна е датата кога е станало това.

   Предупреден за наказателна отговорност,свидетелят Р.А.твърди,че това е станало през месец декемвмри 2016г-,в средата на месеца,за което твърди и длъжностното лице ,работещо на паркинга св.П.А..А.,който заявява,че за да посочи този месец прави аналогия с постъпването си в болница през следващия месец-януари 2017г.и поради тази причина е запомнил тази среща.а и понеже имал дискова херния ,ходил по това време да му бият инжекции в болнизата.Твърди ,че когато отишъл да вземе таксата на тези хора,които говорили,че са отдалече,те го попитали има ли агенции,които се занимават с имоти.Той видял св.Р.А.,за когото му било известно,че познава такива арендатори,извикал го при тях и ги запознал,а той се оттеглил.

   От своя страна,св.Р.А.също заявява с категоричност,че тъй като познава ответникът З.Б. и решил да го свърже с тези хора,му се обадил по телефона,за да го попита дали желае да закупи земеделски земи и при какви условия.Продиктувал му по телефона номерата на имотите,а Б. му казал,че той вече ги е закупил от лице,легитимиращо се като техен собственик.Свидетел на този разговор бил и св.Дж.Р.,който макар и с колебание в началото посочва категоричността на месеца,през който е бил воден този разговор.

    Поискана беше справка от мобилен оператор „Теленор България“ЕАДза представяне на извлечение/разпечатка/на телефонни разговори,проведени в периода 01.12.2016г.-31.12.2016г.и за периода 01.12.2016г.-05.05.2017г.между абоната З.Б. с телефонен номер 0897 017717 и абоната Р.А.с телефонен номер 0897488006 от една страна и извлечение /разпечатка/на телефонни разговори,проведени в същия период между абоната З.Б. и абоната Е.М.с телефонен номер 0886133255.

    В уведомително писмо с изх.№5934/10.04.2018г.,“Теленор“ уведомява ,че последните актуални данни за проведените входящи и изходящи разговори  на потребители на оператора са от 10.10.2017г.

     Не се оспорва от ответника З.Б.,че към момента процесните земеделски земи са в негово владение.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     От събраните по делото доказателства се установи по несъмнен начин,че ищцата О.М.К.,първата ответница С.М. Г. и Р. М.М. се легитимират като собственици по реституция и наследствено правоприемство от общия си наследодател М.Й.М. /баща/върху процесните земеделски земи.НА №*том ХIХ дело №4031/1998г.по описа на НПРС удостоверява правото им на собственост ,която съобразно чл.5-9 от Закона за наследството се разпределя ,както следва: за О.М.К. -1/3 идеална част,за С.М. Г.-1/3 идеална част и за Р. М.М.-1/3 идеална част.

     Собствеността е призната на 16.09.1998г. и оттогава до смъртта си/***г-/,наследодателят им е упражнявал владение върху имотите  лично или чрез трети лица-арендатори .

       Ответницата С.М. Г. се е снабдила с титул за собственост –по давностно владение и наследство на 19.12.2016г.,като съдът намира,че доколкото от смъртта на баща й до момента на признаването й за собственик по давностно владение и наследство са изминали по-малко от пет години,то не са съществували предвидените в закона/чл.70 от Закона за собствеността/предпоставки да й бъде признато правото на собственост на това оригинерно основание.Отделно от това,тя нито наведе фактически твърдения,нито ангажира доказателства,от които да е видно,че е  установила фактическа власт изключително за себе си и е владяла имотите непрекъснато ,явно,спокойно и несъмнено- с намерение за своене,лично за себе си,което да е достигнало до знанието на заинтересованите лица,като се отчита предназначението на имота и действията,чрез които се осъществява фактическата власт.Същата не е станала изключителен собственик на процесните недвижими имоти,над своята 1/3 идеална част ,придобита по реституция и наследство от баща си М. М..

    Тъй като към момента на завеждане на делото,Г. се легитимира като  собственик не само на своята 1/3 идеална част ,придобита по реституция и наследство ,но и на собствената на ищцата 1/3 идеална част ,както и на собствената на ответницата Р. М. 1/3 идеална част,също придобити по реституция и наследство,които е продала на ответника З.Б.,то за ищцата съществува правен интерес да насочи иска си по чл.33 ал.2 от Закона за  собствеността ,за изкупуване на 2/3 идеални части,извън нейната собствена 1/3 идеална част,които Г. е продала на ответника З.Б..

     Искът е процесуално допустим,но разгледан по същество –неоснователен и недоказан.,поради следните съображения:

      Съгласно разпоредбата на чл.33 от Закона за собствеността“ Съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице,само след като представи пред нотариуса писмени доказателства,че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него,че никой не е приел това предложение. Ал.2 „Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия,уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици,заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия.Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата“.

     Когато един съсобственик желае да продаде своята идеална част от общата вещ,той трябва да я предложи за изкупуване на другия съсобственик и едва ако той откаже,може да я предложи на трето лице,при същите условия.Поканата до другия съсобственик следва да бъде писмена-чл.33 ал-1 от ЗС и е форма за нейната валидност,тъй като липсата на писмена покана се приравнява на липса на покана изобщо.

    В настоящия случай спорен е бил въпросът дали е бил спазен двумесечният срок за предявяване на иска по чл.33 ал.2 от ЗС и от кой момент за почва да тече този срок.Според съдебната практика/ Решение №808/14.01.2011г.на ВКС по г№1185/2009г.,I г.о,ГК и др./срокът за предявяване на иска,в случай,че липсват доказателства по нотариалното дело за такава писмена покана за изкупуване на дела,започва да тече не от датата на продажбата,а от датата на узнаването й от заинтересованият собственик/в случая ищцата/.

     От анализа на доказателствата по делото не се установиха по категоричен начин твърденията на ищцата,че е узнала да прехвърлителната сделка на 04.05.2017г./искът е предявен на 29.06.2017г./.Напротив,от показанията на свидетелите ,сочени от ответника Р.А., Дж.Р. и П.Д. се установи ,че това е станало в средата на месец декември 2016 година ,в гр.Н.,по телефона,в хода на проведен разговор между пълномощника на ищцата –адвокат Н. и в присъствието на свидетеля Р.А.,който лично е съдействал за осъществяване на контакт между адв.Н.,св.К. и ответникът З.Б.,който бил потърсен от тях чрез св.Р.А.,за евентуално сключване на сделка с тези земи. От ответника Б. те са научили ,че земите са му продадени от трето лице.Така,че правото на ищцата О.К. да изкупи собствената на  С.М. Г. /1/3 ид.ч./над 1/3 ид.част ,по отношение на която съдът се е произнесъл с  Решение № 234/8.07.2018г.по гр.д.№763/2017г.по описа на НПРС ,е  било погасено към момента на предявяване на иска,поради което така предявения от нея иск с правно основание чл.33 ал.2 от Закона за собствеността се явява неоснователен и недоказан.,поради което следва да се отхвърли.За прецизност следва да се отбележи,че обшата сума на 2/3 идеални части от уговорената покупко-продажна цена е в размер на 4 133.34лв.,поради което стойността от покупко-продажната цена,съответстваща  на 1/3 идеална част,по отношение на която съдът следва да се произнесе с настоящото решение е 2066.67лв.

   Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                 Р      Е      Ш       И     :

    

     ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.33 ал.2 от Закона за собствеността ,предявен от ищцата О.М.К. с ЕГН:**********,*** и съдебен адрес/*** офис 4- адв.Е. Н./ против ответниците С.М. Г. с ЕГН:**********,*** и З.Г.Б. с ЕГН:**********,***,ДА БЪДЕ ДОПУСНАТО ищцата да изкупи собствените на С.М. Г. 1/3 /една трета идеални  части от земеделски земи,представляващи: 1/ ПАСИЩЕ,МЕРА ,с площ от 3.599дка,седма категория,местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид псобственост-частна,при граници: имоти №№000030, 084001, 084002, 084005,084004 и 000365, 2/ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 8.898 дка,четвърта категория,в местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид собственост –частна,при граници :имоти №№031017,031004,000319 и 000322,  3/ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 26.099дка,трета категория,в местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид собственост-частна,при граници: имоти №№065002,000103,000096 и 000351.,4/ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ от 8.703 дка,четвърта категория,в местността „***“,съставляваща имот №**по плана за земеразделяне,вид собственост –частна,при граници:имоти №№028023, 000064, 028021 и 000123./ над 1/3 ид.част ,по отношение на която съдът се е произнесъл с  Решение № 234/8.07.2018г.по гр.д.№763/2017г.по описа на НПРС/, ,които ищцата да заплати на ответника З.Г.Б. за сумата ,представляваща продажната цена на посочената идеална част /2 066.67лв.-две хиляди шестдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки ./ като неоснователен и недоказан.

    Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш.в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: