Р Е Ш Е Н И Е     217

 

 

гр. Нови пазар, 02.07.2019 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на втори юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

като разгледа постъпилите две молби с правно основание чл. 250, ал. 1 от ГПК и чл. 247, ал. 1 от ГПК, за допълване на решение № 198 от 14.06.2019 г.  по гражданско дело № 182 по описа на съда за 2018 година и за поправка на очевидна фактическа грешка в същото решение, за да се произнесе, взе предвид:

            Делото е образувано по искова молба, подадена от адв. Г.К. от *АК като пълномощник на Ф. Т. – *** гражданка, родена на *** г. в Б. с пост. адрес Р. Т., И., кв. Б., махала Ч., ул. ***, А.Н.П. с ЕГН ********** ***, Е.А.Ю. с ЕГН********** ***, А.С.А. с ЕГ ********** *** и Н.С.А. с ЕГН ********** ***, срещу С.А.Ю. с ЕГН ********** *** и Д.Ш.Ш. с ЕГН ********** *** с правно основание чл. 108 от ЗС. Ответниците са предявили при условията на евентуалност иск за подобренията и претендират право на задържане на имота до заплащане на тези подобрения.

Съдът се е произнесъл с решение № 198 от 14.06.2019 г. по това гражданско дело, като:

 1/ е признал за установено спрямо ответниците, че ищците са собственици на общо 5/10 ид.ч. от имот – дворно място от 960 кв.м., намиращо се в с. Т., общ. К., представляващо УПИ X-236 в кв. 34 по устройствения план на с. Т., ведно с всички изградени в имота сгради, при съседи: улица, УПИ XI-233, УПИ VIII-235 и УПИ IX-237, при квоти: - за Е.А.Ю. – 3/10 ид.ч.; Ф. Т. – 1/10 ид.ч.; А.Н.П. – 1/30 ид.ч.; А.С. Т. – 1/30 ид.ч.; Н.С.А. – 1/30 ид.ч.;

2/ осъдил е ответниците, да предадат на ищците владението на общо 5/10 ид.ч. от процесния имот;

3/ осъдил е Ф. Т. да заплати на С.А.Ю. и Д.Ш.Ш. сумата от 3054,76 лв., представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в процесния;

            4/ осъдил е А.Н.П. да заплати на С.А.Ю. и Д.Ш.Ш. сумата от 339,42 лв. (триста тридесет и девет лева и четиридесет и две стотинки), представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в процесния;

            5/ осъдил е А.С.А. о да заплати на С.А.Ю. и Д.Ш.Ш.  сумата от 339,42 лв., представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в процесния;

            6/ осъдил е Е.А.Ю. да заплати на С.А.Ю. и Д.Ш.Ш.  сумата от 1018,25 лв., представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в процесния;

            7/ осъдил е Н.С.А. да заплати на С.А.Ю. и Д.Ш.Ш.  сумата от 339,42 лв., представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в процесния;

            8/ отхвърлил е предявените искове от С.А.Ю. и Д.Ш.Ш., срещу ищците за заплащане на направените в имота подобрения до пълния предявен размер като неоснователни;

            9/ оставил е без уважение искането на С.А. и Д.Ш.Ш. за задържане на имота докато ищците не заплатят сумите за извършените в имота подобрения.

10/ признал е Нотариален акт за поправка на нотариален акт за собственост върху недвижим имот по давност с №*, том 4, рег. № 2247, дело № 402 от 13.04.2018 г. на нотариус П.А.с рег. №**на НотК и район на действие НПРС за нищожен.

11/ отменил е на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение №**, том VI, ред. №*672, дело № 969 от 23.04.2013 г. на нотариус П.А.с рег. №**на НотК и район на действие НПРС до размера от 5/10 ид.ч.;

            В молбата за поправка на очевидна фактическа грешка се твърди, че в решението на съда е допусната такава. В мотивите на решението съдът правилно определил дължимите суми за всички насрещни ответници, като ответницата Ф. Т. следвало да бъде осъдена да заплати 1 018,25 лв, съобразно притежаваната 1/10 ид.част. Насрещният ответник Е.Ю. следвало да бъде осъден да заплати 3 054,76 лева, също съобразно  идеалните си части - 3/10 ид.части. В двата диспозитива от решението обаче сумите били разменени.  

Действително в мотивите на решението съдът правилно е определил дължимата сума по възмездяване на направените подобрения от всеки от насрещните ответници, а именно: Е.А.Ю. – 3054,76 лв.; Ф.А.Ю. – 1018,25 лв.; А.Н.П. – 339,42 лв.; А.С. Т. – 339,42 лв. и Н.С.А. – 339,42 лв. В трети и шести диспозитив от решението е допусната техническа грешка, като дължимите суми от насрещните ответници Ф.А.Ю. / Ф. Т./ и Е.А.Ю. са разменени.

При тези обстоятелства съдът счита, че молбата за поправка на очевидна фактическа грешка в решението на съда е основателна и следва да се отстрани посредством процедурата за поправка на очевидна фактическа грешка.

Ето защо съдът смята, че следва да допусне поправка на очевидната фактическа грешка, като в настоящото си решение отрази правилния размер на дължимите суми за  възмездяване на направените подобрения. 

По делото е постъпила и молба от ищеца за допълване на решението в частта за произнасяне относно извършени необходими разноски. Както е видно и от текста на самата молба, дължимите на  насрещните ищци суми за извършено частично препокриване на покрива с цигли втора употреба са включени в калкулацията на сумата за присъждане на подобрения за увеличена стойност на имота.

В дадения от съда срок за становище от насрещните ищци С.А.Ю. и Д.Ш.Ш., искането за поправка на решението относно техническата грешка в сумите в трети и шести диспозитив е сметнато за основателно. Искането за допълване на решението с отхвърлителен диспозитив за претенцията за заплащане на необходими разноски е сметнато за недопустимо и неоснователно. 

Следва да се посочи, че претенцията за заплащане на необходими разноски не е на страната, направила искане за допълване на решението в този смисъл. Освен това съдът намира искането за допълване на решението за неоснователно. Обратният иск беше предявен с отговора и съдържаше искане в случай, че се установи, че една от сградите в процесния имот не е придобита от ответниците по давност, а е собственост на всички наследници на общите наследодатели, съдът да осъди ищците да заплатят на ответниците направените подобрения в размер на общо 8715 лв. С молба, подадена в съдебно заседание от 16.04.2019 г. ищците намА.ха иска до размера от 6120 лв. и изрично уточниха претенцията срещу всеки от ищците. Наистина в тази молба се иска и признаване на право на задържане за сумата от 4000 лв. необходими разноски, но от уточнението, че става дума за разноски за ремонт на покрива става ясно, че това са част от сумите, посочени по-горе. Обратното би било недопустимо, тъй като до този момент подобни разноски не са били претендирани и ответниците не биха могли да ги добавят в последното заседание по делото с молба, с която уж намаляват претенцията си. Съдът е приел, че ответниците претендират, че е нА.це право на задържане само по отношение на част от цялата търсена от тях сума. По отношение на претендираните суми в общ размер на 6120 лв., съдът се е произнесъл с решението, което означава, че се произнесъл и по отношение на тези 4000 лв. Съдът е отхвърлил изцяло и възражението за задържане на имота, поради което няма част от искането по обратния иск, по която да няма произнасяне. Довод в подкрепа на правилното тълкуване на волята на ответниците и отговорът им на молбата, която е в същия смисъл.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 198 от 14.06.2019 г.  по гр. д. №182/2018 г. на НПРС, като трети и шести  диспозитив от решението, ДА СЕ ЧЕТАТ:

            ОСЪЖДА Ф. Т. – *** гражданка, родена на *** г. в Б. с пост. адрес Р. Т., И., кв. Б., махала Ч., ул. ***, да заплатИ на С.А.Ю. с ЕГН ********** *** и Д.Ш.Ш. с ЕГН ********** ***, сумата от 1018,25 лв. (хиляда и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки), представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в имот – дворно място от 960 кв.м., намиращо се в с. Т., общ. К., представляващо УПИ X-236 в кв. 34 по устройствения план на с. Т., ведно с всички изградени в имота сгради, при съседи: улица, УПИ XI-233, УПИ VIII-235 и УПИ IX-237.“       и

     „ОСЪЖДА Е.А.Ю. с ЕГН********** ***, да заплатИ на С.А.Ю. с ЕГН ********** *** и Д.Ш.Ш. с ЕГН ********** ***, сумата от 3054,76 лв. (три хиляди петдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки), представляващи част от увеличената стойност на имота, в резултат на направените от ищците по насрещния иск подобрения в имот – дворно място от 960 кв.м., намиращо се в с. Т., общ. К., представляващо УПИ X-236 в кв. 34 по устройствения план на с. Т., ведно с всички изградени в имота сгради, при съседи: улица, УПИ XI-233, УПИ VIII-235 и УПИ IX-237.“

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допълване на решение № 198 от 14.06.2019 г. по гр. д. №182/2018 г. на НПРС, с отделно произнасяне по извършени необходими разноски от насрещните ищци по делото.  

Решението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                                          ПЕТИНА НИКОЛОВА