Р   Е    Ш    Е   Н   И   Е

№ 80

гр. Н., 07.03.2019 г.

 

Районен съд - Н. в публичното съдебно заседание, проведено на единадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА                                                                                       

 

при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното гражданско дело №772 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба с обективно съединени установителни претенции с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 9508, 49 лв.; с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 1134, 22 лв.; с правно основание по чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 105,04 и с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 120 лв., като молбата е предявена по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК от страна на Банка ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общинаОборище“, ул. „Московска“ № 19, ЕИК 121830616, представлявано от Д.Д.М. и Д.Н.Н., с пълномощник по делото юрисконсулт  Ж.Р.Ж.против ответниците Д.Г.М. и Х.Й.С.,***.

             

Заявените от ищцовата страна факти по делото са следните: На ***г. между ищцовата страна, като кредитодател, и ответницата Д.М., като кредитополучател, бил сключен договор за банков кредит в размер на 10 000 лв. Страните уговорили срок на издължаване 120 месеца. Вземането си ищцовото дружество обезпечило с поръчителство, с договор също от ***г., сключен с втория ответник Х.С.. Солидарността на цялото задължение била изрично уговорена.  Договорената сума постъпила на същата дата по разплащателната сметка на М.. Ответницата, обаче не заплащала редовно и на падеж договорените погасителни вноски, като първият пропуск датирал от юни 2016 г. Последно плащане тя направила на 25.08.2016 г. в размер само на 2,57 лв. След като изтекли над 90 дни просрочие, ищцовото дружество ползвало правото си  да превърне цялото задължение в предсрочно изискуемо. До ответницата била изпратена  нотариална покана рег. №4391/28.06.2017 г., том 2, акт 47 по регистъра на нотариус П. А., с район на действие НпРС. Предвид съставения там констативен протокол рег. №5159 от 25.07.2017 г., том 2, акт 98, поканата се счела за редовно връчена на основание чл.47, ал.5 от ГПК. Нарочна покана до поръчителя не била изпращана, поради липса на необходимост за това. На 29.08.2017 г. ищцовото дружество подало в Районен съд - В. заявление по чл.417, т.2 от ГПК, срещу солидарните длъжници - ответниците. Образуваното там дело било изпратено в РС-Н., по подсъдност. Било образувано ч. гр. дело №1156 по описа на съда за 2017 г. и съдът издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. На 05.01.2018 г. ищцовото дружество подало молба и било образувано изп.дело №20188760400007 по описа на ЧСИ Д.З.. На 04.06.2018 г. ищцовото дружество получило съобщение по ч. гр. дело №1156 по описа на съда за 2017 г.  С разпореждане съдът дал едномесечен срок на ищеца да предяви установителен иск с правно основание чл.415, ал.1, т.2 от ГПК за вземането си. Изложеното породило правния интерес на ищцовата страна да предяви настоящите установителни искове, като ищцовата страна моли съдът да признае за установено спрямо солидарно задължените ответници, че те дължат претендираните суми.  

Ответниците Д.Г.М. с постоянен и настоящ  адрес *** и Х.Й.С. с постоянен и настоящ адрес *** не са намерени на постоянните си и настоящи адреси. Съдът е разпоредил връчването на книжата до ответниците да се извърши по реда на чл.47, ал.1 от ГПК. След изтичане на законовия срок съдът е приел, че книжата са им връчени редовно. На основание чл.47, ал.6 от ГПК им е назначен особен представител - адв.  С.И. от *АК. В подадения писмен отговор от особения представител се заявява, че исковете са допустими, но се оспорва се основателността им, относно размера на търсените суми. Твърди се и липса на доказателства всеки от ответниците да е бил уведомен за обявената предсрочна изискуемост на цялото задължение. 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, счете за установено от фактическа страна следното:

От представения по делото в заверено копие договор за кредит за текущо потребление, сключен на ***г. е видно, че на тази дата между ищцовата страна и ответницата Д.М. е сключен договор, по силата на който банката е предоставила на ответницата кредит за текущо потребление в размер на 10 000 лв. Договорът е сключен със срок на издължаване 120 месеца, с падежна дата за месечни вноски 25 число от месеца. Уговорено е също, че кредитът се обезпечава с поръчителство, като договорът за поръчителство е част от самия договор за кредит. Вторият ответник Х.Й.С. е обезпечил изпълнението на задължението на кредитополучателя Д.Г.М., като се е задължил солидарно с нея за цялата отпусната от ищеца сума. Ответницата е била запозната с общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление, видно от завереното копие от същите условия, приложени по делото и  подписани от страните.

От останалите представени по делото доказателства, а именно: промоционални условия по кредитна програма на условия на банката, погасителен план и ГПР, таблица с такси по кредити за текущо потребление, нотариална покана рег. №4391/28.06.2017 г. на нотариус П. А. с район на действие РС – Н. и №4392 от същата дата, констативен протокол рег. №5159/25.07.2017 г. на същия нотариус; извлечение от сметка на ответницата при ищцовата страна за периода от ***г. до 20.06.2018 г.; от заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза, както и от материалите от приложеното към настоящото дело ч. гр. д. №1156/2017 г., се установяват с категоричност следните обстоятелства: Предоставеният на ответницата кредит чрез превод на сумата по разплащателна й сметка е бил усвоен от нея. При погасяването първото пропуснато плащане е през месец юни 2016 г., като последното плащане е направено на 25.08.2016 г., но само в размер на 2,57 лева, като някои вноски са внасяни със забава и не всяка е била достатъчна да погаси задължението по кредита. Съгласно договореностите в договора за кредит и общите условия към нето /чл.20.1, т.1 от ОУ/, при всяко неплащане в срок на уговорените погашения за лихва или главница, кредиторът има право да превърне кредита в предсрочно изискуем. Ищцовата страна е уведомила ответницата, че поради забава в плащането на задълженията ѝ по договора за кредит обявява кредита за предсрочно изискуем. Уведомлението е извършено с горепосочената нотариална покана, която е връчена по реда на чл.47 от ГПК, а именно чрез залепване на уведомление и на основание чл.47, ал.5 от ГПК се счита редовно връчена на 25.07.2017 г. Към момента на обявяване на предсрочната изискуемост задълженията на ответницата към ищцовата страна, видно от заключението на съдебно-счетоводната експертиза са: 9508, 49 лв. - главница, 1134, 22 лв. - договорна лихва, 105,04 лв. - наказателна лихва и 120 лв. - такса. Вторият ответник по делото е солидарно задължен, наред с първата ответница към ищцовото дружество за посочените суми, по силата на договора за поръчителство. Ищцовата страна е подала заявление по чл.417 от ГПК спрямо ответниците, въз основа на което е образувано ч. гр. д. №1156/2017 г. по описа на РС – Н.. По заповедното производство е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение №634/29.09.2017 г. въз основа на документ по чл.417 от ГПК– в случая извлечение от счетоводни книги на банката по сключения договор. Издаден е бил и изпълнителен лист №***г. Доколкото ответницата не е била намерена на регистрираните адреси, то съдът е уведомил ищцовата страна, че може да предяви установителни претенции за вземането си, по повод на които и е образувано настоящото установително производство.

Предвид гореизложеното съдът счита, че по делото е доказано безспорно, че ответниците дължат, при условията на солидарност на ищцовата страна сумите: 9508, 49 лв. –г лавница, 1134, 22 лв. - договорна лихва за периода от 25.07.2016 г. до 29.08.2017 г.; 105,04 лв. - наказателна лихва /лихвена надбавка за забава/ от 26.08.2017 г. до 29.08.2017 г., както и 120 лв. - такса. Без съмнение е бил сключен горепосоченият договор между страните; безспорно ответницата е преустановила изпълнението на задълженията си по договора; вземането на банката-ищец е обезпечено с поръчителство от втория ответник за цялото вземане, безспорно са били налице предпоставките за обявяване на вземането на банката за предсрочно изискуемо и безспорно същото е било обявено за такова, което обстоятелство е и било съобщено на ответницата по надлежния ред. Съдът счита, че ищцовото дружество не е имало задължение да уведомява и поръчителя за настъпилата предсрочна изискуемост на цялото задължение по кредита. Такова задължение му е вменено само по отношение на кредитополучателя. В този смисъл е и даденото разрешение в т.18 от ТР №4 на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГТК, а именно, че “В хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за вземане, произтичащо от договор за банков кредит с уговорка, че целият кредит става предсрочно изискуем при неплащането на определен брой вноски или при други обстоятелства, и кредиторът може да събере вземането си без да уведоми длъжника, вземането става изискуемо с неплащането или настъпването на обстоятелствата, след като банката е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и е обявила на длъжника предсрочната изискуемост.“ От обявяването на предсрочната изискуемост започва да тече и шестмесечният срок по чл.147 от ЗЗД относно вземането към поръчителя. В случая предсрочната изискуемост е обявена с уведомяването на ответницата на 25.07.2017 г. Заявлението спрямо двамата ответници по чл.417 от ГПК е подадено на 29.08.2017 г. и следователно шестмесечният срок е спазен.

Поради това съдът следва да признае за установено, че ответниците дължат на банката горепосочените суми солидарно, като се дължи и законната лихва върху главницата от 29.08.2017 г. (дата на подаване на заявлението по чл.417 от ГПК) до изплащане на вземането.

При така установеното от фактическа и правна страна, съдът намира,че предявените обективно съединени искове се явяват основателни и изцяло доказани и като такива следва да бъдат уважени. С оглед изхода на делото, на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответниците следва да бъде осъдени да заплатят на ищеца направените в исковото производство разноски в размер на 312,98 лв. - държавна такса, 859, 70 лв. – внесено и изплатено възнаграждение за особен представител на ответниците, 200 лв. - депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, както и 300 лв. - юрисконсултско възнаграждение в установителното производство,  т.е. разноски по настоящото дело в общ размер от 1672, 68 лв. Ответниците следва да заплатят и разноските, направени в заповедното производство в размер на 317,36 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                                      Р    Е   Ш   И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответниците Д.Г.М. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ  адрес *** и Х.Й.С. с ЕГН ********** постоянен и настоящ адрес *** ДЪЛЖАТ СОЛИДАРНО на “БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община “Оборище“, ул. „Московска“ №19, ЕИК 121830616, представлявано от В.М.С.и Д.Н.Н., СЛЕДНИТЕ СУМИ: 9508, 49 лв. (девет хиляди петстотин и осем лева и четиридесет и девет ст.) - главница; 1134, 22 лв. (хиляда сто тридесет и четири лева и двадесет и две ст.) - договорна лихва за периода от 25.07.2016 г. до 29.08.2017 г.; 105,04 лв. (сто и пет лева и четири ст.) - наказателна лихва /лихвена надбавка за забава/ от 26.08.2017 г. до 29.08.2017 г.; 120 лв. (сто и двадесет лева) - такса, ведно със законната лихва върху главницата от 29.08.2017 г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА ответниците Д.Г.М. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ  адрес *** и Х.Й.С. с ЕГН ********** постоянен и настояш адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца “БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община “Оборище“, ул. „Московска“ №19, ЕИК 121830616, представлявано от В.М.С.и Д.Н.Н., направените по ч. гр. д. №1156/2017 г. по описа на РС – Н. разноски в размер на 317,36 лв. (триста и седемнадесет лева и тридесет и шест ст.). 

ОСЪЖДА ответниците Д.Г.М. с ЕГН ********** с постояне и настоящ  адрес *** и Х.Й.С. с ЕГН ********** постоянен и настояш адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на ищеца “БАНКА ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общинаОборище“, ул. „Московска“ №19, ЕИК 121830616, представлявано от В.М.С.и Д.Н.Н., направените разноски в исковото производство в размер 1672, 68 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и два лева и шестдесет и осем ст.).

 

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: