Р    Е   Ш   Е  Н   И    Е

№ 214

                                                     Гр.Н.,28.06.2019г.

                                                      В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

     Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на двадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                          Председател: СВЕТЛА  РАДЕВА 

                                                                                              Секретар:БОЙКА  АНГЕЛОВА

 

 като разгледа докладваното гр.дело  №804/2018г.по описа на НПРС, за да се произнесе, взе предвид:

 

       Делото е образувано по иск за съдебна делба с правно основание чл.34 от Закона за собствеността във вр.чл.341 и сл.от ГПК,от Е.С. М. ,действащ чрез пълномощника си адв.М.Д.,вписан в *АК против Н.О.Х., О.Р.Г. и В.В.И.,за делба на съсобствени недвижими имоти.

   С Решение № 29/28.01.2019г.влязло в законна сила на 23.02.2019г., съдът е допуснал да се извърши съдебна делба между Е.С. М. с ЕГН:**********,с адрес:г***, О.Р.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г***, В.В.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и Е.В.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г*** на следните недвижими имоти :1/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА ,с площ от 34 975 дка/тридесет и четири декара деветстотин седемдесет и пет квадратни метра/,представляваща имот №***,от който имот :13.989дка –V категория и 20.985 дка-III категория,находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с №№000204-Полски път, №057023-Нива, 000210-Полски път и 057010 –Нива и  2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване:Нива с площ от 29.991 дка /двадесет и девет декара деветстотин деветдесет и един квадратни метра/,представляващ имот №***, III категория,находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с №№000461-Др.сел-ст.тер., 045003 –Нива, 000460- Др.сел.ст.тер, 045001 –Нива и 000270-Полски път, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ : : 1/ 5 ид.ч.за ищеца Е.С. М. ,12/30 ид.ч.за ответника В.В.И.,7/30 ид.ч.за ответника О.Р.Г. и 5/30 ид.ч.за ответниците О.Р.Г. и Е.В.  Г. в режим на СИО.

     Ответниците са направили искане за поставяне на имот в общ дял.

    За установяване на пазарната стойност и реалната поделяемост на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти,беше назначена първоначална и допълнителна  съдебно-техническа експертиза,изработени от вещото лице И.И. в четири варианта,съобразно исканията на страните.Макар,че не се стигна до съдебна спогодба ,както ищецът,така и ответниците заявяват и молят съда,при извършване на разпределение на имотите,да се съобрази с вариант 4 .

    При това положение,съдът намира,че следва да извърши разпределение на имотите,според вариант 4,представляващ неразделна част от СТЕ ,приподписани от съда,както следва: в дял на ищеца Е.С. М. да се постави новообразуван имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор ***.57.341/образуван от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.57.11 по сега действащата кадастрална карта,одобрена със Заповед №***.на Изпълнителния директор на АГКК,преди представляващ имот с пл.№*** по плана за земеразделяне на с.С.,общ.К.,обл.Ш.//,с начин на трайно ползване НИВА ,с площ от 12.994 дка/дванадесет декара деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/,трета категория, находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с идентификатори:***.57.204, ***.57.342, ***.57.210 и ***.57.10.

  Пазарната стойност на този имот е 16 632.00лв..

    В общ дял на ответниците следва да се поставят :1/ Новообразуван  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор ***.57.342/образуван от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.57.11, по сега действащата кадастрална карта,одобрена със Заповед №***.на Изпълнителния директор на АГКК,преди представляващ имот с пл.№*** по плана за земеразделяне на с.С.,общ.К.,обл.Ш.//,,с начин на трайно ползване НИВА ,с площ от 21 984 кв.м./двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/,трета категория, находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с идентификатори:***.57.204, ***.57.342, ***.57.23,  ***.57.210 и ***.57.341,както и /2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване:Нива с площ от 29.991 дка /двадесет и девет декара деветстотин деветдесет и един квадратни метра/,представляващ имот с идентификатор ***.45.2 по сега действащата кадастрална карта,одобрена със Заповед №***.на Изпълнителния директор на АГКК,преди представляващ имот с пл.№*** по плана за земеразделяне на с.С.,общ.К.,обл.Ш./, №***, III категория,находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с №№000461-Др.сел-ст.тер., 045003 –Нива, 000460- Др.сел.ст.тер, 045001 –Нива и 000270-Полски път,

    Пазарната стойност на имот с идентификатор с  идентификатор ***.57.342 е 28 140 лв,а на имот с идентификатор ***.45.2 е 38 390.00лв.

      На основание чл.8 от Тарифа за ДТССГПК,съделителите следва да заплатят държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела си,както следва :ищецът Е.С. М. следва да заплати държавна такса в размер на 665.28лв.,а ответниците О.Р.Г. ,В.В.И. и  Е.В.Г. следва да заплатят държавна такса в общ размер на 1535.60лв.,от която, В.В.И.-- 614.24лв., О.Р.Г.-. 358.81лв,а О.Р.Г. и Е.В.  Г. следва солидарно да заплатят върху стойността на дела си държавна такса в размер на 255-.94лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                          Р       Е      Ш       И     :

 

   ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Е.С. М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** новообразуван имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор ***.57.341/образуван от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.57.11 по сега действащата кадастрална карта,одобрена със Заповед №***.на Изпълнителния директор на АГКК,преди представляващ имот с пл.№*** по плана за земеразделяне на с.С.,общ.К.,обл.Ш.//,с начин на трайно ползване НИВА ,с площ от 12.994 дка/дванадесет декара деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/,трета категория, находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с идентификатори:***.57.204, ***.57.342, ***.57.210 и ***.57.10.

    Пазарната стойност на този имот е 16 632.00лв..

 

    ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на О.Р.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г***, В.В.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и Е.В.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г***  следните недвижими имоти :

    1/ Новообразуван  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор ***.57.342/образуван от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ***.57.11, по сега действащата кадастрална карта,одобрена със Заповед №***.на Изпълнителния директор на АГКК,преди представляващ имот с пл.№*** по плана за земеразделяне на с.С.,общ.К.,обл.Ш.//,,с начин на трайно ползване НИВА ,с площ от 21 984 кв.м./двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/,трета категория, находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с идентификатори:***.57.204, ***.57.342, ***.57.23,  ***.57.210 и ***.57.341,както и

      2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване:Нива с площ от 29.991 дка /двадесет и девет декара деветстотин деветдесет и един квадратни метра/,представляващ имот с идентификатор ***.45.2 по сега действащата кадастрална карта,одобрена със Заповед №***.на Изпълнителния директор на АГКК,преди представляващ имот с пл.№*** по плана за земеразделяне на с.С.,общ.К.,обл.Ш./, №***, III категория,находящ се в местността „***“ по плана за земеразделяне землището на с.С. с ЕКАТТЕ -***, Община К.,обл.Ш.,при граници и съседи:имоти с №№000461-Др.сел-ст.тер., 045003 –Нива, 000460- Др.сел.ст.тер, 045001 –Нива и 000270-Полски път,

    Пазарната стойност на имот с идентификатор с  идентификатор ***.57.342 е 28 140 лв,а на имот с идентификатор ***.45.2 е 38 390.00лв.

 

     ОСЪЖДА Е.С. М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд –Н.  върху стойността на дела си държавна такса в размер на 665.28лв./шестстотин шестдесет и пет лева двадесет и осем стотинки/.

     ОСЪЖДА В.В.И. с ЕГН:**********,с адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд –Н.  върху стойността на дела си държавна такса в размер на 614.24лв./шестстотин и четиринадесет лева двадесет и четири стотинки/.

     ОСЪЖДА О.Р.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г*** да заплати по сметка на Районен съд –Н.  върху стойността на дела си държавна такса в размер на 358.81лв./триста петдесет и осем лева осемдесет и една стотинки/.

    ОСЪЖДА О.Р.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и  Е.В.Г. с ЕГН:**********,с адрес:г***  солидарно да заплатят по сметка на Районен съд Н. върху стойността на дела си  държавна такса в размер на 255..94лв./двеста петдесет и пет лева деветдесет и четири стотинки/.

 

    Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд- Ш. в двуседмичен срок от връчването му страните.

 

                                                                            РАЙОНЕН   СЪДИЯ: