Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                            № 96

                                                      Гр.Нови  пазар,25.03.2019г.                                         

 

    Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на деветнадесети  февруари   през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                     Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                    Секретар:БОЙКА  АНГЕЛОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №805 по описа за 2018 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по обективно и субективно съединени искове с правно основание чл.108 от Закона за собствеността във вр.чл.537 ал.2 от ГПК,предявени от В.Х.В. и А.Х.В.,***,действащи чрез пълномощника си адв.Б.М. *** срещу Б.М.Д. ***,Е. Д. М. ***,Н.Г.Д. *** и К.М.Д. от гр.Ш..  

    Ищците твърдят ,че като наследници на Р.Х.К.с ЕГН:**********,починала на 21.02.2011г. са собственици на следните недвижими имоти /по нотариален акт/:1/Дворно място със селскостопански постройки и насаждения от 1.170 кв.м.,образуващо парцел III-804 от кв.23 по плана на с.К.,общ.К.,при граници:улица,парцел IV-158, парцел VI-160,парцел VII-161 и парцел II-804 и 2/Празно дворно място от 930 кв.м.,с подобренията и насажденията в него,образуващо парцел I-157 от кв.23 по плана на с.К. ,общ.К.,при граници:от двете страни-улици,парцел и парцел II-804.

     Двата описани имота,ведно с още един ,който бил продаден по-рано,били придобити от майката на ищците на 03.04.1992г.с НА №106 том I н.д.№226/1992г.с договор за издръжка и гледане от Ж.Б.Д.и съпругата му Д.Т.Д..До смъртта й през 2011 година,майка им безусловно и неоспоримо владяла посочените имоти като собственик,която собственост ищците наследили и упражнявали правата на собственици върху тези имоти след смъртта й.

   В началото на 2018 година,когато отишли да заплащат данъците на имотите,разбрали,че същите имат друг собственик.,снабдил се с НА за собственост на недвижим имот по давностно владение №121 т.ХХ рег.№11456 н.д.3045/2012г.на Нотариус П.А.,в който,като собственици били посочени ответниците по исковата претенция.

     При опит в началото на месец юни 2018г.да влязат в имотите,за да предприемат определени действия в тях,ищците били уведомени от непознати лица,че имотите имат други собственици.Отделно от това,били повикани в РПУ К.,като разследващ полицай им обърнал внимание,че вършат самоуправни действия и след като имат спор,следва да го решат в съда.

     Предвид гореизложеното,ищците молят да бъдат призовани на съд с ответниците и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което да :1/приеме за установено,че  описаният по-горе имот : 1//Празно дворно място от 930 кв.м.,с подобренията и насажденията в него,образуващо парцел I-157 от кв.23 по плана на с.К. ,общ.К.,при граници:от двете страни-улици,парцел и парцел II-804. е собственост на В.Х.В. ***,ЕГН:********** и А.Х.В. ***,ЕГН:**********  и осъди ответниците Б.М.Д. ***,ЕГН:**********,Е.***,ул.“***“№18 вх.5 ет.4 ап.50,ЕГН:**********,Н.Г.Д. от гр.Ш.,бул.“***“№46 вх.1 ет.1 ап.1,ЕГН:********** и К.Д. М.а от гр.Ш.,бул.“***“№46 вх.1 1 ет.1 ап-1,ЕГН:********** да им предадат владението на описания недвижим имот.

   , 2/Молят,съдът да отмени констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот по давностно владение №121 т.ХХ рег.№11456 н.д.№3045/2012г.на Нотариус П.А..

     Посочил е,че препис от исковата молба,прецизираната такава,са връчени на ответниците,като в указания им от съда срок,ответниците Н.Г.Д.,Е.Д.М. и К.Д.М. са депозирали писмен отговор на предявените искове.

    Оспорват същите като неоснователни и недоказани.

     Твърдят,че процесният недвижим имот: Празно дворно място от 930 кв.м.,с подобренията и насажденията в него,образуващо парцел I-157 от кв.23 по плана на с.К. ,общ.К.,при граници:от двете страни-улици,парцел и парцел II-804 е бил собствен на дядото на Б.М.Д.-първия ответник и на Д. М.Д. – техния пряк наследодател.Преди около 50 години двамата братя Б. и Д. М.и започнали да го владеят съвместно,като част от наследствените имоти,които са имали.След смъртта на Д. Д. през 2010 година,първият ответник –Б.Д. и останалите ответници –преки наследници на Д. Д. продължили да владеят имота.през 2012 година,наследодателят им,съвместно с брат си Б.Д.,а след смъртта на наследодателя им-ответниците,подали отговора, владели имота непрекъснато и несмущавано от никого и се снабдили с нотариален акт за собственост по давностно владение и наследство.

   Заявяват,че ищците основават претенцията си за този парцел на наследствено правоприемство от майка си Р.Х.К./поч.през 2011г./,която го била придобила чрез прехвърляне срещу издръжка и гледане от Ж.Б.Д.и съпругата му Д.. Ж. Д. бил вуйчо на Б. и Д. М.и.Той никога не е бил собственик и не е владял този имот и никога не е прехвърлял срещу издръжка и гледане с НА №106 тI д.№226/1992.на НПРС спорния п.I-157,съответно Р.Х.К.не го е придобила и ищците не са го придобили от нея по наследство.

   Ответникът Б.М.Д. е признал исковете по допустимост,но ги е оспорил по основание..  Оспорва правото на собственост на ищците върху процесния недвижим имот,представляващ УПИ I-157 в кв.23,представляващ дворно място с площ от 1360 кв.м.,като твърди,че правото на собственост върху същия принадлежи на него и на останалите трима ответници/съответно 1/ 2 ид.ч.за него и  1/2 ид.ч.общо за останалите трима ответници/.

    Заявява,че Ж.Б.Д.и съпругата му Д.Т.Д.никога не са били собственици на този имот,тъй като никога не са упражнявали фактическа власт върху него.Този имот първоначално бил на собственост на дядото на ответника Б.Д.Й./К./,баща на майка му К.Б.М..

    Ответникът Б.Д. твърди,че придобили правото на собственост по давностно владение,тъй като упражнявали непрекъснато фактическа власт върху този имот отпреди 55 години  до момента.Владението върху имота,ответникът Б.Д. ,баща му М. Д. К. и брата на ответника Д. Д./наследодател на останалите ответници/ установили около 1963 година,когато починал дядото на ответника Б.Й./К./и през цялото време манифестирали по несъмнен начин ,че владеят имота  като собственици.Баща му М. Д. К. починал през 1993 година  и след това,ответникът Б.Д. и брат му Д. Д. продължили владението.След смъртта на брат му Д. Д. през 2010 година,ответникът Б.Д. и наследниците на брат му Д. Д. продължили владението на имота и през 2012 година се снабдили с констативен нотариален акт за собственост на процесния недвижим имот.

    Не било вярно твърденията на ищците ,че от 1992г. до 2011г.тяхната наследодателка е владяла имота,както и,че от 2011г.до 2011г.те са упражнявали фактическа власт върху имота.

   Предвид гореизложеното,ответниците молят съдът да отхвърли изцяло предявените искове.

   В съдебно заседание ищците не се явяват.Представляват се от адв.М.,който поддържа изцяло предявените искове.Молят ответниците да бъдат осъдени да им заплатят направените по делото разноски.

    Ответникът Б.Д. се явява лично и с адв.Д.П..

   Ответникът Е.Д. се явява лично и с адв.Д.Н.–ШАК,той ,действащ по пълномощие и за ответницата К.Д..

    Установи се,че в хода на производството по делото,ответницата Н.Г.Д. е починала и спрямо нея производството по делото беше прекратено.От представеното удостоверение за наследници с изх.№3876/26.11.2018г.,издадено от Община Ш. се установи,че същата е оставила за свои законни наследници ответниците Е.Д.М. и К.Д.М..

    Ответниците оспорват изцяло предявените искове и молят съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани.Претендират заплащане на направените по делото разноски.

   Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищците В.Х.В. и А.Х.В. са законни наследници на Р.Х.К.,б.ж.на гр.Ш.,починала на 21.02.2011г./удостоверение за наследници  с №1390/09.05.2018г.,издадено от Община Ш./.

      От приобщеното писмено доказателство:удостоверение за наследници на Б.Д.Й.,б.ж.на с.К.,обл.Ш.,роден на 12.12.1984г.,починал на 26.04.1968г. се установява,че същият е оставил следните законни наследници:1/Ж.Б./син,починал на 04.09.1994г./,2/ К.Б./дъщеря,починала през 1960г./и оставила за свои законни наследници ответниците Б.Д./син/,Е.Д. /внук/ ,К.Д. /внучка/ и Н.Д. /снаха,починала в хода на делото/,в качеството им на наследници на сина й Д. Д.,починал на 08.03.2010г.,3/М.Б./син,починал през 1987г./,и 4/Х.Б. /дъщеря,починала през 1985г. и оставила за свой наследник по закон Б. Д. –син/.

   С НА за покупко-продажба на недвижими имоти срещу гледане №106 том I дело №226/03.04.1992г.на НПРС,Ж.Б.Д.и Д.Т.Д.,чрез пълномощника си В.М.В. са продали на Р.К.следните недвижими имоти:1/Къща и стопански постройки с насаждения и със застроено и незастроено дворно място от 1000.00кв.м.,представляващо парцел IX-112 от кв.7 по плана на с.К.,при граници:от север-парцел Х-111,от изток-парцел VIII-113 юг-улица и от запад-парцел Х-111, 2 Дворно място със стопански постройки и насаждения от 1170 кв.м.-застроено и незастроено,образуващо парцел III-804 от кв.23,при граници:улица,парцел IV-158,парцел -160,парцел VII-161 и парцел II-804, 3/Празно дворно  място от 930 кв.м.,образуващо парцел V-157 в кв.23 по плана на с.К.,при граници:от двете страни-улици и парцел II-804 ,с подобренията и насаждения в него.

   С констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот ,придобит по давностно владение и наследство №121 том ХХ рег.№11456 дело №3045/05.12.2012г.по описа на нотариус с рег.№346 на НК ,ответниците Б.М.Д. е признат за собственик на ½ идеална част ,а ответниците Е.Д.М.,Н.Г.Д. и К.Д.М.   са признати за собственици общо на ½ идеална част по давностно владение и наследство на следния недвижим имот,находящ се в с.К.,общ.К.,обл.Ш.,а именно:ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1360 кв.м.,находящо се в с.К.,общ.К.,обл.Ш.,съставляващо по плана на същото село урегулиран поземлен имот  I-157 от квартал 23,при граници:от две страни –улици,упи II-804.

    По делото е представено удостоверение с изх.№472/19.07.2018г.,издадено от Община К.,в което се сочи,че за УПИ I-157 и УПИ III-804 от кв.23 по плана на с.К. ,одобрен през 1991 година не са одобрявани регулационни изменения.По плана на същото село,одобрен през 1976 година и действал до 1991 г.,процесните имоти са били включени в един имот –пл.№157.Част от този имот е бил отреден за алея за озеленяване към улицата,а за останалата част са били отредени три парцела I-157, II-157 и III-157.Част от този имот е бил отреден за алея за озеленяване към улицата ,а за останалата част са били отредени три парцела I -157,II-157 и III- 157.При изготвянето на скица №61 от 30.0.1992г.за парцел I-157 била определена квадратура от 930 кв.м.,а в скица №60/30.01.1992г.за парцел III-1020 кв.м.При изготвянето на скица №414/15.12.2011г.за парцел I-157 била определена квадратура от 1360 кв.м.,а в скица №413/15.12.2011г.за УПИ III-804 -1125 кв.м.

  Ответникът Е.М. е представил приходни квитанции за заплатени данък недвижим имоти и битови отпадъци за минали години ,съответно от 08.04.2010г., 29.09.2011г.,01.10.2012г.,18.12.2013г.,23.04.2014г.,14.12.2016г.и 14.09.2018г.

   Представени са приходни квитанции от  14.09.2018г.за заплатен данък НИ и битови отпадъци за минали години,съответно 2016,2017 и 2018г.от Н.Д. .

    Представени са приходни квитанции за заплатени местен данък и битови отпадъци за 2017 и 2018г.от К.М..

    Плащанията касаят имот,находящ се в с.К.,общ.К.,с непосочен административен адрес.

     От страна на ищците са представени съобщение от Община К. до Р.Х.К.във връзка с подадена от нея данъчна декларация с вх.№104000655/22..06.1998г.за имот,находящ се в с.К.,общ.К.,ул.“***“ за дължимия от нея данък НИ и такса за БО за 2013,2015г.,като са представени 12 разписки за пощенски записи,от съдържанието на които не може да се установи дали касаят заплащане на начислен данък от наследодателката на ищците за периода ,касаещ изпратените й съобщения от данъчна служба.

    По искане на страните бяха разпитаните свидетелите В.Д.Г.,Р.П.Д.,В.В.В./син на ищеца В.В./,М.М.М.,Р.С.Р.и К.Д.К..

     В показанията си св.Р.П.сочи,че по искане на Ж.Д.,през 1985г.като тракторист е орал процесния имот,представляващ триъгълно място,както и намиращия се в съседство с него.Освен Ж.,докато е бил жив,имотът се обработвал и от майката на ищците –Р.,която идвала с автобус от гр.Ш.,но след като се разболяла,спряла да идва.Единият от синовете й през 2006гозина направил дърводелски цех селото и оттам датирало познанството му със свидетеля.Св.П. заявява още,че ищците идвали,като с единия от тях той ходил да помага в дворното място,защото дядо Ж. имал къща и дворно място.Освен Ж.,Р. и синовете й,св.П. не е виждал други лица в имота.,в т.ч. ответниците по делото.В имота имало плодни дръвчета,които една година ходили с А. да подрязват,а той редовно си събирал плодовете.В тази връзка,че Р. е обработвала градината и е садяла зеленчуци,а след като тя се разболяла,синът й  А. е поддържал овощните дървета в имота и е събирал плодовете от тях,свидетелства в показанията си В.Д.,чието детство преминало в селото,тъй като баба му и дядо му живеели там ,а и бил приятел с децата на ищците.Лично той помагал на ищците и децата им да обират дръвчетата с джанки и сини сливи.По-късно имотът буренясал ,като не е виждал никой да го обработва или владее.По време на характерния за село К. сбор на 02.08. всяка година,ищците или техните деца наобикаляли имота,за да го видят,но преустановили неговата поддръжка.Последното ,когато ходил през миналата година имало много диви орехи,плевели,синя слива,джанка .Св.Д. възприема  имота,предмет на делото и „горния имот“/т.е. съседния нему/като едно цяло.Така,както ги е възприемал и св.П.,който сочи,че ги е орал едновременно,по заръка на Ж.Макар и отчитайки вероятната им пристрастност с оглед изхода на делото,съдът цени с нужното доверие и показанията на св.В. В.,който твърди,че  баба му Р. е живяла в имота с къщата,който й бил приписан от дядо Ж. срещу гледане,като неин бил и съседния /процесния имот/ и съседния до него,които се намирали в съседство.В единия имот баба му отглеждала кайсии и сини сливи,в другия гледали картофи,зелен боб,зеленчуци.Имотът не бил работен последно година преди тя да почине,като отишли да оберат овошките.Всяка година след това наобикаляли имота,но не сяли реколта.Никой друг не го обработвал ,като последно миналата година,когато решили да го почистят и да секат дърветата,били помолени от трети лица да го напуснат.

    Ответникът Б.Д.  твърди,че заедно с брат си Д. Д. и баща си М. К. /починал през 1993г./,упражнявали фактическа власт върху имота от 1963 година,когато починал дядо им Б.Й..А след смъртта на Д. Д.,неговите наследници и техният чичо Б. продължили владението на имота. 

     Според св.М.М.,Б. и Д. имат имот в с.К.,от прадядо си имали градина,ясак-голям,представляващ кьоше-парцел,разположен на две улици,около декар.Това място било оградено от двете страни.Имотът го имали от дядо си Ж. Б./ което не съответства на обективната истина,тъй като Ж. не им е дядо,а е  брат на майката на Б. и баба на Е. и К./.Твърди,че Б. и Д. ,заедно с баща си М. са обработвали процесния ясак,но не уточнява от кога .Твърди,че не знае Ж. да го е обработвал,нито пък Р.,което от своя страна не може да се противопостави на показанията на св.Р.П.,който е непосредствен очевидец на обратното ,като конкретизира и година на упражнени фактически действия от тяхна страна -1985г.

   Св.Р.Р.от своя страна заявява,че познава Ж. и брат му /вероятно М./,който живеел при тях,тъй като бил умствено изостанал.Не му е известно Ж. да е обработвал т.нар.“триъгълник“,а бай Д.,който е зет на дядо Б. си направил лозе там./зетят на Б. се казва  М. според показанията на другите свидетели/.Знае,че Р. се грижела за дядо Б.,но не и за имота.През последните години свидетелят не виждал никой да се грижи ,имало диви орехи по 5-6 метра и това показвало,че никой не е влизал вътре,но имало останки от лозата,която била засадена от Д..

   Св.К.К.също познавал дядо Б.,който починал отдавна.Виждал дядо М.и синовете му Б. и Д. да работят имота/не уточнява за кой период от време /,не бил виждал Ж. ,нито пък Р. да извършват някаква дейност в процесния ясак.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Безспорно се установи,че ищците са придобили по наследство от своята майка Р.Х.К./починала на 21.02.2011г./,процесния недвижим имот,който тя от своя страна е придобила чрез транслативна сделка,обективирана в НА за покупко-продажба на недвижими имоти срещу гледане №106 том I дело №226/03.04.1992г.на НПРС.

     Ответниците черпят правата си върху имота на основание издаден в тяхна полза констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот ,придобит по давностно владение и наследство №121 том ХХ рег.№11456 дело №3045/05.12.2012г.по описа на нотариус с рег.№346 на НК.

     От доказателствата по делото се установи по несъмнен начин,че от момента на придобиването му чрез валидна правна сделка през 1992г./ до смъртта си /2011г-./,наследодателката на ищците е упражнила несъмнено и трайно фактическо владение,декларирала го е в данъчна служба като свой собствен,осъществявала е  действия,чрез които е демонстрирала от обективна и субективна страна собственическите си права върху имота /обработка,прибиране на плодове от засетите земеделски и овощни култури/.След нейната смърт,владението не е изгубено от нейните наследници ,които са продължили да владеят и своят имота  и никой не е предявявал претенции спрямо тях за него.Това е станало едва през лятото на 2018 година,след предявената срещу тях жалба,при което те са предприели действия в своя защита чрез предявяването на ревандикационния иск.

   При конкуренция на права,какъвто е конкретния случай,в тежест на ответниците беше да установят по несъмнен начин,че са ползвали и владели имота за себе си повече от десет години ,преди снабдяването им с констативния нотариален акт за собственост/т.е. поне от 2002г.до 2012г./,а и към настоящия момент.,което владение да е било непрекъснато,явно,спокойно,несмущавано и доведено до знанието на ищците.Напротив,от съвкупността им на  гласните доказателства по делото/като съдът кредитира с по-голямо доверие показанията на свидетелите,посочени от ищците,отколкото тези,посочени от ответниците,предвид конкретиката/на ищцовите/ и някои разминавания /в показанията на свидетелите на ответниците,както между тях и на ищците,така и с някои писмени доказателства/,съдът прие ,че не се установи с нужната категоричност ,ответниците да са упражнявали фактически и правни действия,годни да ги легитимират като собственици на имота,на основание упражнявано от тях давностно владение,при посочените в нотариалния акт квоти.

   Ето защо,съдът намира,че не се е осъществил фактическия състав ,визиран в нормата на чл.79 от Закона за собствеността,въз основа на която е било признато правото на собственост на ответниците чрез посочения оригинерен деривативен способ.Същите не са придобили процесния недвижим имот по давност,поради което признатото му с констативния нотариален акт право на собственост следва да бъде отречено от съда.

   На основание наследствено правоприемство,ищците се легитимират като собственици на процесния недвижим имот,поради което ответниците следва да бъдат осъдени да им предадат владението върху същия.

          Предвид уважаването на ревандикационния иск с правно основание чл.108 от ЗС,искането по чл.537 ал.2 от ГПК също следва да се уважи изцяло поради следните съображения:Доколкото констативния  нотариален акт е охранителен  акт и не се ползва със сила на пресъдено нещо,доказателствената сила за собственост беше оспорена успешно от третите лица –в случая ищците,чрез опровергаване на придобивното основание,на което се позовава нотариалния акт,правото на собственост на ответниците беше отречено,то нотариалния акт следва да се отмени изцяло съобразно правата на действителните собственици.

     На основание чл.78 ал.1 от ГПК,предвид изхода на делото,ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците съразмерно и с оглед представения списък за разноски по чл.80 от ГПК,направените от тях съдебни и деловодни разноски в размер на по 159.10лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                      Р      Е     Ш      И     :

 

      ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответниците Б.М.Д. с ЕГН:**********,с адрес:гр.В.,жк.Т.№8,впх.В ет.2 ап.19, Е.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№18 вх.5 е.4 ап.50 и К.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,бул.“***“№46,вх-.1 ет.1 ап.1,че ищците В.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№19 ет.1 ап.1 и А.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш. ,ул.“***“ №5 е.1 ап.1 са собственици по наследствено правоприемство от майка си Р.Х.К./починала на 21.02.2011г/на следния недвижим имот: Празно дворно място от 930 кв.м.,с подобренията и насажденията в него,образуващо парцел I-157 от кв.23 по плана на с.К. ,общ.К.,при граници:от двете страни-улици,парцел и парцел II-804.

     ОСЪЖДА ответниците Б.М.Д. с ЕГН:**********,с адрес:гр.В.,жк.Т.№8,впх.В ет.2 ап.19, Е.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№18 вх.5 е.4 ап.50 и К.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,бул.“***“№46,вх-.1 ет.1 ап.1 ДА ПРЕДАДАТ на  ищците В.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№19 ет.1 ап.1 и А.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш. ,ул.“***“ №5 е.1 ап.1 владението върху гореописания недвижим имот.

     На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ изцяло констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот ,придобит по давностно владение и наследство №121 том ХХ рег.№11456 дело №3045/05.12.2012г.по описа на нотариус с рег.№346 на НК с който ,ответниците Б.М.Д. е признат за собственик на ½ идеална част ,а ответниците Е.Д.М. и К.Д.М.,както и Н.Г.Д. и са признати за собственици общо на ½ идеална част по давностно владение и наследство на следния недвижим имот,находящ се в с.К.,общ.К.,обл.Ш.,а именно:ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1360 кв.м.,находящо се в с.К.,общ.К.,обл.Ш.,съставляващо по плана на същото село урегулиран поземлен имот  I-157 от квартал 23,при граници:от две страни –улици,упи II-804.

      ОСЪЖДА ответника  Б.М.Д. с ЕГН:**********,с адрес:гр.В.,жк.Т.№8,вх.В ет.2 ап.19 да заплати на ищеца В.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№19 ет.1 ап.1 направените по делото разноски в размер на 159.10лв./сто петдесет и девет лева и десет стотинки/.

     ОСЪЖДА ответника  Б.М.Д. с ЕГН:**********,с адрес:гр.В.,жк.Т.№8,вх.В ет.2 ап.19 да заплати на ищеца А.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш. ,ул.“***“ №5 е.1 ап.1 направените по делото разноски в размер на 159.10лв./сто петдесет и девет лева и десет стотинки/.

      ОСЪЖДА ответника Е.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№18 вх.5 е.4 ап.50 да заплати на ищеца В.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№19 ет.1 ап.1 направените по делото разноски в размер на 159.10лв./сто петдесет и девет лева и десет стотинки/.

    ОСЪЖДА ответника Е.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№18 вх.5 е.4 ап.50 да заплати на ищеца А.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш. ,ул.“***“ №5 е.1 ап.1 направените по делото разноски в размер на 159.10лв./сто петдесет и девет лева и десет стотинки/.

    ОСЪЖДА ответника К.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,бул.“***“№46,вх-.1 ет.1 ап.1 да заплати на ищеца В.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,ул.“***“№19 ет.1 ап.1 направените по делото разноски в размер на 159.10лв./сто петдесет и девет лева и десет стотинки/.

    ОСЪЖДА К.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш.,бул.“***“№46,вх-.1 ет.1 ап.1 да заплати на ищеца А.Х.В. с ЕГН:**********,с адрес:гр.Ш. ,ул.“***“ №5 е.1 ап.1 направените по делото разноски в размер на 159.10лв./сто петдесет и девет лева и десет стотинки/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: