Р Е Ш Е Н И Е

 

  117

 

гр. Нови пазар, 10.04.2019г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на първи април две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Бойка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 250 по описа на НПРС за 2019 г.,  за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Предявената искова молба съдържа обективно кумулативно съединени искове с правно основание по чл.127, ал.2 от СК вр. чл. 59, ал. 2 от СК за определяне на родителските права ***

Водим от горното и съобразно чл.235 от ГПК, съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отхвърля исковете по чл. 127, ал.2 от СК и по чл. 143 от СК предявени от М.Т.Й. с ЕГН ********** *** срещу Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***, относно предоставяне упражняването на родителските права спрямо детето Т.М.Й., определяне на неговото местоживеене при бащата и осъждане на майката да заплаща ежемесечна издръжка за детето в размер на 150лв.

           

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето Т.М.Й. с ЕГН ********** на неговата майка и законна представителка Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***.

Определя местоживеенето на детето Т.М.Й. с ЕГН ********** при неговата майка и законна представителка Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***.

 

ОПРЕДЕЛЯ на бащата М.Т.Й. с ЕГН ********** ***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с детето Т.М.Й. с ЕГН **********, както следва:

До започване на училище: от м. май до м. септември, всяка втора и четвърта седмица от месеца, от петък в 10,00 ч. до неделя в 16,00ч. с приспиване, а през останалите месеци от петък в 10,00ч. до неделя в 14,00ч., както и по един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, като бащата взема и връща детето на адреса на местоживеене на майката.

След започване на училище: всяка втора и четвърта седмица от месеца, от петък в 14,00 ч. (след учебни занятия) до неделя в 14,00ч. с приспиване, както и по един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, като бащата взема и връща детето на адреса на местоживеене на майката.

 

ОСЪЖДА бащата М.Т.Й. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАЩА на Т.М.Й. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***, ежемесечна издръжка, в размер на 150 лв.(сто и петдесет лева), считано от подаване на насрещната искова молба – 04.01.2019 г., платима до 10-то (десето) число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване.

 

На основание чл. 127, ал.2 вр. чл. 59, ал.10 от СК и вр. чл. 23, т. 1 и т.6 от ЗЗДт, да се уведомят ДСП Н.и ДСП Я., относно необходимостта от предприемане на мерки за закрила на детето по Закона за закрила на детето Т.М.Й. с ЕГН **********, чрез осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите М.Т.Й. с ЕГН ********** *** и Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата, както и социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията.

 

На основание чл. 127, ал.2 вр. чл. 59, ал.10 от СК и вр. чл. 23, т. 1 и т.2 от ЗЗДт, да се уведоми ДСП Н.относно необходимостта от насочване на детето Т.М.Й. с ЕГН **********, живущо при своята майка и законна представителка Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***, към подходящи социални услуги, включващи работа с логопед и психолог.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, М.Т.Й. с ЕГН ********** ***, ДА  ЗАПЛАТИ на Ж.М.Д. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 25лв. (двадесет и пет лева).

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, М.Т.Й. с ЕГН ********** ***, ДА  ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, по сметка на бюджета на  съдебната власт, държавни такси върху в размер общо на 216лв. (двеста и шестнадесет лева).

 

Решението, в частта на присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 242, ал.1  от ГПК.         

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

Районен съдия: ........................................

                                                                                              Галина  Николова