Р Е Ш Е Н И Е

 

  168

 

гр. Н., 22.05.2019г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание на двадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Бойка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 284 по описа на НПРС за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството е на спорна съдебна администрация на граждански отношения с конкретно правно основание по чл. 128, ал.1 от СК за определяне на мерки за лични отношения ***

Водим от горното и съобразно чл.235 от ГПК, съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 128, ал. 1 СК режим на лични отношения между Н.Е.Б. с ЕГН ********** *** и Г.М.Б. с ЕГН ********** ***, дядо и баба, с малолетното дете Н.Е.Н. с ЕГН **********, живущ при своята майка и законна представителка М.П.Г. с ЕГН ********** ***, на която са предоставени родителските права, съгласно определение по гр.д. № 246/15.05.2018 г. на РС В., ВЗС на 15.05.2018 г., както следва:

всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00ч. в събота до 12,00ч. в неделя, с преспиване при бабата и дядото, като Н.Е.Б. с ЕГН ********** и Г.М.Б. с ЕГН **********  ще вземат детето от дома на майката М.П.Г. с ЕГН **********,*** и ще го връщат обратно до дома на майката, съвместно с бащата Е.Н.Е. с ЕГН **********, съгласно определения му режим на лични отношения с определение по гр.д. № 246/15.05.2018 г. на РС В., ВЗС на 15.05.2018 г.,

през Коледните празници, от  25.12 от 14,00ч. до 12,00ч.на 26.12, като дядото и бабата, Н.Е.Б. с ЕГН ********** и Г.М.Б. с ЕГН ********** вземат детето от дома на майката М.П.Г. с ЕГН **********,***, съвместно или поотделно с определения на бащата Е.Н.Е. с ЕГН **********, съгласно определения му режим на лични отношения с определение по гр.д. № 246/15.05.2018 г. на РС В., ВЗС на 15.05.2018 г., както и ще го връщат обратно до дома на майката, отделно или съвместно с бащата Е.Н.Е. с ЕГН **********;

през втория празничен ден от Великденските празници - понеделник, като дядото и бабата, Н.Е.Б. с ЕГН ********** и Г.М.Б. с ЕГН ********** вземат детето от дома на майката М.П.Г. с ЕГН **********,***, съвместно или поотделно с определения на бащата Е.Н.Е. с ЕГН **********, съгласно определения му режим на лични отношения с определение по гр.д. № 246/15.05.2018 г. на РС В., ВЗС на 15.05.2018 г., както и ще го връщат обратно до дома на майката, отделно или съвместно с бащата Е.Н.Е. с ЕГН ********** и

20 (двадесет) дни през лятото, по време на определения режим на лични отношения с бащата Е.Н.Е. по гр.д. № 246/15.05.2018 г. на РС В., ВЗС на 15.05.2018 г., като дядото и бабата, Н.Е.Б. с ЕГН ********** и Г.М.Б. с ЕГН ********** вземат връщат обратно до дома на майката М.П.Г. с ЕГН **********,***, детето, съвместно с бащата Е.Н.Е. с ЕГН **********, съгласно определения му режим на лични отношения с определение по гр.д. № 246/15.05.2018 г. на РС В., ВЗС на 15.05.2018 г.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ, на основание чл. 128, ал.2 вр. чл. 59, ал.10 от СК и вр. чл. 23, т. 1 и т.6 от ЗЗДт, ДСП Н., относно необходимостта от предприемане на мерки за закрила на детето по Закона за закрила на детето Н.Е.Н. с ЕГН **********, живущ при своята майка и законна представителка М.П.Г. с ЕГН ********** ***, чрез осигуряване на педагогическа и психологическа помощ на родителите М.П.Г. с ЕГН ********** и Е.Н.Е. с ЕГН ********** и неговите баба и дядо Н.Е.Б. с ЕГН ********** и Г.М.Б. с ЕГН **********, по проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на детето, както и социална работа за улесняване връзките между детето и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията.

 

Препис от настоящето решение да се връчи на заинтересованите страни - М.П.Г. с ЕГН ********** и Е.Н.Е. с ЕГН **********.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш., в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

Районен съдия: ........................................

                                                                                              Галина  Николова