Р   Е  Ш   Е   Н  И  Е

195

гр. Нови пазар,13.06.2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Н.в публичното съдебно заседание на единадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                              

При участието на секретар Бойка Ангелова като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело № 518 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за развод по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.

***

Водим от  гореизложеното съдът

 

Р      Е     Ш    И    :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.П.Х., с ЕГН: **********,*** и М.П.Х., с ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, който брак е сключен на ***г. в гр. С., за което е съставен акт за граждански брак №*/***г. на Община С., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА сключеното между страните споразумение както следва:

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца П.Д.Х., ЕГН ********** и М.Д.Х., ЕГН **********, на двамата родители Д.П.Х., с ЕГН ********** и М.П.Х., с ЕГН **********, като непосредствените грижи по отглеждане и възпитание на двете деца се осъществява както следва: от 1-во число до 15-то число всеки месец от майката и от 16-то число до 30-то или 31-во число на месеца от бащата. Родителските права, които по естеството си предполагат непосредствен контакт с децата: местоживеене, грижи, възпитание, надзор, контрол, отглеждане, формиране на възгледи и образование се упражняват във всеки момент от онзи родител, при когото се намират или следва да се намират децата.

 

ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на децата ще бъде на адреса на родителя, който полага непосредствените грижи по отглеждане и възпитание през съответния период от месеца.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти, както следва: всеки от родителите да има право в уместно време на инцидентен и кратковременен личен контакт с децата, с оглед нуждите и интересите им и във времето, в което непосредствените грижи се упражняват от другия родител. При отсъствие на единия родител повече от три дни и поради това децата не могат да бъдат при него, те пребивават при другия родител. Пребиваванията на децата в лагери, участието им в екскурзии и други организирани от училището или от други образователни институции, които посещават самостоятелно, не променят правилата за местоживеене и не дават право на компенсация на времето, през което децата не са били при съответния родител. На личните празници на децата /рожден ден, имен ден, завършване на училище и други/ с двамата родители, максимално дълго време през съответния ден. На личните празници на всекиго от родителите си, празнуващият има право да бъде с децата, включително и в нощта, следваща празника. На рождените и именните дни на баба им и дядо им, децата имат право да са с тях. По време на Великденските, Коледните и Новогодишните празници, децата са по един ден с всекиго от двамата родители или за целия период на празниците по общо съгласие на родителите. Мястото, където се празнуват личните празници на децата, се определя от родителя при който са децата, след съгласуване с другия родител. Местоживеенето на децата през ваканциите се разпределя поравно между двамата родители. Времето, което децата по съгласие на двамата родители, не прекарват с никого от тях двамата, а са със своите баба и дядо, се приспада по равно от общата продължителност на ваканциите. Всеки от родителите има право, да води децата на почивка, когато другия родител не е в отпуск, с предварително предупреждение от една седмица. При пребиваване на децата на почивка с един от родителите, разноските се поемат от този родител, като другият родител няма задължение за уравнение. Всяко пребиваване на децата извън страната до навършване на пълнолетие, да се осъществява само с писмено съгласие на двамата родители. Всеки от родителите се съгласява да не възпрепятства другия родител и да подписва необходимите документи за това. Всеки от родителите има право да взема децата със себе си на културно или социално събитие /концерт, театър, гости и др./, независимо, че по времето на събитието децата следва да са при другия родител. За желанието си родителят-инициатор уведомява другия родител три дни предварително. Молителите се съгласяват да се уведомяват взаимно и да обсъждат всякакви въпроси свързани с отглеждането на децата за здравеопазване, образование, пътувания, посещения на извънкласни занимания и други свързани с тяхното развитие и възпитание.

ОСЪЖДА Д.П.Х., с ЕГН **********,***, да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете  П.Д.Х., ЕГН ********** в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, начиная от влизане в законна сила на настоящото съдебно решение.

ОСЪЖДА Д.П.Х., с ЕГН **********,***, да заплаща ежемесечна издръжка  на малолетното си дете   М.Д.Х., ЕГН ********** в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, начиная от от влизане в законна сила на настоящото съдебно решение.

ОСЪЖДА М.П.Х., с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете  П.Д.Х., ЕГН ********** в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, начиная от от влизане в законна сила на настоящото съдебно решение.

ОСЪЖДА М.П.Х., с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си  дете  М.Д.Х., ЕГН ********** в размер на 70 лв. /седемдесет лева/, начиная от от влизане в законна сила на настоящото съдебно решение.

ПОСТАНОВЯВА  след развода семейното жилище, находящо се в гр. С., ул. ***ДА СЕ ПОЛЗВА  от молителя Д.П.Х., с ЕГН **********.

ПОСТАВЯ в дял на Д.П.Х., с ЕГН ********** той става изключителен собственик на следните движими вещи: Телевизор „***“ – 150 лева; Телевизор „***“ – 250 лв.; Телевизор „***“ – 200 лв.; Хладилник „***“ – 300 лв.; Настолен компютър с монитор – 200 лв., с обща стойност 1100 лева.

ПОСТАВЯ в дял на М.П.Х., с ЕГН ********** и тя става изключителен собственик на следните движими вещи: Телевизор „***“ – 200 лв.; Пералня „***“ – 300 лв.; Готварска печка „***“ – 200 лв.; Микровълнова фурна „***“ – 70 лв. и Лаптоп „***“ – 300 лв., с обща стойност 1070 лв.

По въпросите относно разпределение на движими вещи и недвижими имоти, претенции относно банкови сметки, влогове или всякакъв друг вид инвестиции, придобити по време на брака, съдът НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ

            ПОСТАНОВЯВА, че молителите НЕ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА ПОМЕЖДУ СИ.

ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на съпругата – М..

ОСЪЖДА Д.П.Х., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС – Н.държавна такса в общ размер на 107.90 лв. /сто и седем лева и деветдесет стотинки /,от която допълнителна държавна такса при постановяване на съдебното решение, ДТ върху присъдените размери на издръжки и ДТ върху стойността на дела му.

ОСЪЖДА М.П.Х., с ЕГН **********, постоянен адрес: *** да  заплати по сметка на РС – Н.държавна такса в общ размер на 107.90 лв. /сто и седем лева и деветдесет стотинки /,от която допълнителна държавна такса при постановяване на съдебното решение, ДТ върху присъдените размери на издръжки и ДТ върху стойността на дела й.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

                                                                                                                 Светла Радева