Р   Е   Ш  Е   Н   И   Е

 

225

 

гр. Нови пазар, 10.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание на десети юли през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА Н.

 

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Н. гражданско дело № 874 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск за развод по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.

***

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.И.Н. с ЕГН ********** и Р.П.Н. с ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. В., обл. В., съгласно Акт за граждански брак № ***г.на Община Д., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

ОДОБРЯВА сключеното А.И.Н. с ЕГН ********** и Р.П.Н. с ЕГН **********,***,, споразумение, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на детето П.А.Н. с ЕГН ********** на бащата А.И.Н. с ЕГН **********,***.

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П.А.Н. с ЕГН ********** на адреса на местоживеене на бащата А.И.Н. с ЕГН ********** ***.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката  Р.П.Н. с ЕГН ********** с  детето П.А.Н. с ЕГН **********, както следва:

всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в събота до 16,00ч.в неделя с приспиване, както и два пъти по 15 / петнадесет/ дни през лятната ваканция, по време, което не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата.  За осъществяване на този режим на лични отношения през лятната ваканция, бащата следва да уведоми писмено по и-мейл майката за дните, през които детето ще е при нея и ако до 30-ти април бащата не е уведомил майката в писмен вид по и-мейл, майката има право сама да определи дните, през които ще взема детето като уведоми писмено по имейл за това бащата до 15-ти май.

Половината от пролетната ваканция. Всеки рожден ден на майката / ***/ от 17 часа/ след учебните занятия/ до 21 часа на същия ден. В случай, че рожденият ден на майката съвпада с режима по т.3,т.1 прилага се седмичният режим по т. 3.1.

Всяка четна година от 09,00 часа на 24 декември до 19,00 часа на 28.декември.

Всяка нечетна година от 09,00 часа на 29 декември до 19 часа на 1-ви януари.

За осъществяване на режима на лични отношения майката ще взема и връща детето от жилището, в което то ще живее с бащата. 

 

ОСЪЖДА Р.П.Н. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА ежемесечна издръжка на детето П.А.Н. с ЕГН ********** в размер на 140,00лева (сто четиридесет лева) чрез неговия баща и законен представител А.И.Н. с ЕГН **********, с падеж до всяко 20-то число на месеца, за който се отнасят, считано от влизане в сила на съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й.

Предоставя ползването на семейното жилище в гр. В., ул. Тодор Димов № 30, ет.1, което е лична собственост на роденото от брака дете се предоставя на бащата А.И.Н..

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Р.П.Н. с ЕГН ********** - ***“, с рег. ДКН № ***, идентификационен номер № ***, без да дължи суми за уравнението на дяловете да остане в дял на Р.П.Н..

 

ВЪЗСТАНОВА на молителката Р.П.Н. с ЕГН ********** предбрачното си фамилно име Я..

 

Молителите А.И.Н. с ЕГН ********** и Р.П.Н. с ЕГН **********, не дължат издръжка помежду си.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                    Районен съдия: ...................................

                             Галина Н.