Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

№ 252

 

Гр. Н., 29.07.2019 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в открито публично съдебно заседание от 26.07.2019 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 894 по описа на съда за 2019 г. при секретаря Диана Славова, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е молба с правно основание чл. 30 от Закона за закрила на детето. ***

Водим от горното, съдът намира молбата за основателна и на основание чл. 30 от ЗЗДт, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето С.М.С. с ЕГН ********** с майка Л.Б.Й. с ЕГН********** и баща М.С.С. с ЕГН ********** в приемното семейството на М.Д.Ю. и Н.М.Ю. *** като РЕИНТЕГРИРА същото  в семейството на неговите родители в с. З., общ. К., ул.***.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

 

 

Районен съдия:

                        / Петина Николова/