Р   Е   Ш  Е   Н   И   Е

 

№249

 

гр. Нови пазар, 29.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание на двадесет и девети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 933 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск за развод по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.

***

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.Г.М. с ЕГН ********** и Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т., сключен на ***г. в гр. К., обл. Ш., съгласно Акт за граждански брак ***г.на Община К., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

ОДОБРЯВА сключеното между Г.Г.М. с ЕГН ********** и Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т., споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на детето Г.Г.Г. с ЕГН ********** на бащата Г.Г.М. с ЕГН **********.

           

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Г.Г.Г. с ЕГН ********** на адреса на местоживеене на бащата Г.Г.М. с ЕГН ********** в Кралство Б., гр. Г., ул. „***.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т.с детето Г.Г.Г. с ЕГН **********, както следва: по 1 (един) месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск; първите 5 (пет) дни от ученическата ваканция на детето по Коледа и Нова година; по време на Шекер байрама през първия ден на празника и по време на Курбан байрама през втория ден на празника за времето от 10,00ч. до 16,30ч.

В дните за контакти майката ще взема детето от адреса му на местоживеене ***, и ще го връща след всеки регламентиран контакт, в срок, на същия адрес. В случаите когато детето в периода на регламентираните контакти е в РБългария, майката ще взема детето от адрес в с. Т., обл. Ш., ул. ***и ще го връща на бащата на същия адрес.

 

ОСЪЖДА Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т.да заплаща ежемесечна издръжка на детето Г.Г.Г. с ЕГН **********  в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева) чрез неговия баща и законен представител Г.Г.М. с ЕГН ********** по посочена от него банкова сметка ***-во до 15-то число на текущия месец за който се дължи, ведно със законната лихва при забавено плащане, считано от датата на влизане в сила на решението по делото, до навършване на пълнолетие на детето и/или настъпването на други обстоятелства, водещи до прекратяването й.

             

Предоставя ползването на семейното жилище в в с. Т., ул. ***се предоставя на Г.Г.М. с ЕГН **********.

 

Жената Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т.не е променяла фамилното си име след сключването на брака.

 

Молителите Г.Г.М. с ЕГН ********** и Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т., не дължат издръжка помежду си.

 

ОСЪЖДА Д.А.С. с ЕГН ********** от с. Т., ДА ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, държавна такса върху стойността на дела си в размер на 108,30лв (сто и осем лева и тридесет стотинки).

 

ОСЪЖДА Г.Г.М. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, държавна такса върху стойността на дела си в размер на 7,50лв.(седем лева и петдесет стотинки).

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                    Районен съдия: ...................................

                             Галина Николова