П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 05.03.2019 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 05.03.2019 година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар НЕЛА КОСТАДИНОВА,   сложи за разглеждане гр. дело №298 по описа за 2017год.,  докладвано от съдия НИКОЛОВА.

На поименно повикване в  10.30  часа се явиха : 

 Ищеца, редовно призова не се явява, за него се явява адв.Д. редовно упълномощен.

Ответника, редовно призован не се явява, явява се адв. М., редовно упълномощена.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

            Адв. М. – Да се даде ход на делото.

            Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът докладва на страните постъпила преписка от Общинска служба „Земеделие“гр. К., с която са дадени нови идентификационни номера на имоти на новообразуваните имоти по проекта за делба.

Адв. Д. – Да бъде приета преписката.

Адв. М. – Да бъде приета приписката.

Съдът

                                           О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА преписка с изх.№ ***г. към материалите по делото.

Адв. Д. – Предвид обстоятелството, че новообразуваните имоти съответстват изцяло на желанието на страните за равномерно разпределение и в двете населени места, в интерес на доверителите ми е да се сключи спогодба и в тази връзка доколкото ищците желаят получаване в общ дял ние сме желаем да приемем дял първи от така изготвената експертиза. Оттеглям искането си за повторна експертиза в частта относно пазарната стойност на имотите, предмет на делбата, след съгласуване с доверителите ми.

Адв. М. – Действително ответната страна също счита, доколкото дяловете на страните са равни в смисъл, че ищците са поискали в общ дял и са налице три равни дяла които да бъдат разпределени.  В интерес на всички е делото да приключа със съдебна спогодба , с която страните да си разпределят помежду си дяловете, с оглед заплащането на по малка държавна такса. Приемам предложението за сключване на спогодба, отправено от ищцовата страна. Същите пожелаха да получат дял първи, същият да бъде поставен в дял на ищците. За моите доверители следва да останат дял втори и дял трети , като нека да бъде за Е. дял втори , а за М. дял трети.

Съдът констатира, че страните са сключили следната

 

С П О Г О Д Б А :

 

            В общ дял на И.Й., Ш.Й., М. Й., се поставят следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 5,333 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №061014.

НИВА – имот №***, с площ от 4,326 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №014009.

Стойността на този дял е в размер на 13 523 лв.

 

В дял на Е.Й. се поставя следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 5,333 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №061014.

НИВА – имот №***, с площ от 4,326 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №014009.

Стойността на този дял е в размер на 13 523 лв.

 

В дял на М. Й. се поставя следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 5,333 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №061014.

НИВА – имот №***, с площ от 4,326 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №014009.

Стойността на този дял е в размер на 13 523 лв.

 

В общ дял на И.Й. и М. Й., се поставят следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 4,876 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №053008.

НИВА – имот №***, с площ от 4,874 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №039015.

НИВА – имот с идентификатор ***, с площ от 3,610 дка. в землището на с. З., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Стойността на този дял е в размер на 18 704 лв.

 

В дял на Е.Й. се поставя следните недвижими имоти:

 

НИВА – имот №***, с площ от 4,876 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №053008.

НИВА – имот №***, с площ от 4,564 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №039015.

НИВА – имот с идентификатор ***, с площ от 3,919 дка. в землището на с. З., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Стойността на този дял е в размер на 18 704 лв.

 

В дял на М. Й. се поставя следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 4,876 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №053008.

НИВА – имот №***, с площ от 4,564 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Имотът е образуван от имот №039015.

НИВА – имот с идентификатор ***, с площ от 3,919 дка. в землището на с. З., обл. Ш., в местността „***“, трета категория.

Стойността на този дял е в размер на 18 704 лв.

 

 

 

С П О Р А З У М Я Л И    С Е:

 

 

 

ИЩЕЦ Ш.Й.:……………………………….

                                                           /по пълн.М.Д./

 

 

ИЩЕЦ И.Й.:………………………………..

                                                           /по пълн. М.Д./

 

 

ИЩЕЦ М.Й.:………………………………

                                                           /по пълн.М.Д./

 

 

 

 

ОТВЕТНИК М.Н.:………………………..

                                                                       /по пълн. Т.М./

 

 

 

 

ОТВЕТНИК Е.Е.: ………………………………..

                                                           /по пълн. Т.М./

 

 

 

           

Съдът счита, че така сключената спогодба не противоречи на закона, както и на добрите нрави. От представените по делото пълномощни за всяка от страните е видно, че процесуалните им представители в лицето на адв. М.Д. за ищците и адв. Т.М. за ответниците, са упълномощени да представляват страните, като в пълномощното на всеки от тях е упоменато и правото да сключват спогодба, затова съдът счита, че няма пречка спогодбата да бъде подписана от процесуалните представители. Съдът констатира, че  така сключената спогодба следва да бъде одобрена, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

            ОДОБРЯВА сключената спогодба по настоящото дело между адв. М.Д., действащ като пълномощник на ищците и адв. Т.М., действаща като пълномощник на ответниците по настоящото гр.дело №298/2017 г. по описа на РС – Н., с която:

 

В общ дял на И.Й. с ЕГН ********** с адрес ***, Ш.Й. с ЕГН ********** с адрес *** , М. Й., роден на *** год. в Р. Т. със съдебен адрес *** се поставят следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 5,333 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, при граници и съседи: имот № 061019, имот № 061007, имот № ***, имот № 000238 /полски път/.

Имотът е образуван от имот №061014.

НИВА – имот №***, с площ от 4,326 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, при граници и съседи: имот № ***, имот № 000148/полски път/, имот № 014003, имот № 014010 .

Имотът е образуван от имот №014009.

Стойността на този дял е в размер на 13 523 лв.

 

В дял на Е.Й., роден на *** год. в гр. К., Р. Т. се поставя следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 5,333 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № ***, имот № 61007, имот № 061008, имот № ***, имот № 000238/полски път/ .

Имотът е образуван от имот №061014.

НИВА – имот №***, с площ от 4,326 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория,  с граници и съседи: имот № ***, имот № 000148 /полски път/, имот № ***, имот № 014010 .

Имотът е образуван от имот №014009.

Стойността на този дял е в размер на 13 523 лв.

 

В дял на М. Й., роден на *** год., живущ в Р. Т. се поставя следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 5,333 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, при граници и съседи: имот № ***, имот № 061008, имот № 061015, имот № 000238/полски път/.

Имотът е образуван от имот №061014.

НИВА – имот №***, с площ от 4,326 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № 014015, имот № 000148 /полски път/, имот № ***, имот № 014010.

Имотът е образуван от имот №014009.

Стойността на този дял е в размер на 13 523 лв.

 

В общ дял на И.Й. с ЕГН ********** с адрес *** и М. Й., роден на *** год. в Р. Т. със съдебен адрес ***, се поставят следните недвижими имоти:

НИВА – имот №***, с площ от 4,876 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № ***, имот № 000215/полски път/, имот №053009, имот № 053004.

Имотът е образуван от имот №053008.

НИВА – имот №***, с площ от 4,874 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № 039014, имот № 000224 /полски път/, имот № ***, имот № 000204 /полски път/.

Имотът е образуван от имот №039015.

НИВА – имот с идентификатор ***, с площ от 3,610 дка. в землището на с. З., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, при граници: 30137.8.22, 30137.8.45, 30137.8.42, 30137.8.82.

 Стойността на този дял е в размер на 18 704 лв.

 

В дял на Е.Й., роден на *** ***, Т., живущ в Р. Т. се поставят следните недвижими имоти:

 

НИВА – имот №***, с площ от 4,876 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № ***, имот № 000215 /полски път/, имот № ***,  имот № 053004 .

Имотът е образуван от имот №053008.

НИВА – имот №***, с площ от 4,564 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № 0390014, имот №000224 /полски път/ , имот № 000234 /полски път/, имот № 000204 /полски път/

Имотът е образуван от имот №039015.

НИВА – имот с идентификатор ***, с площ от 3,919 дка. в землището на с. З., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, при граници ***, 30137.8.22, ***, 30137.8.42,30137.8.52.

Стойността на този дял е в размер на 18 704 лв.

 

В дял на М. Й., роден на *** год., живущ в Р. Т. се поставят следните недвижими имоти:

 

НИВА – имот №***, с площ от 4,876 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № ***, имот №000215 /полски път/, имот № 053003, имот № 000215 /полски път/, имот № 053003, имот № 053004.

Имотът е образуван от имот №053008.

НИВА – имот №***, с площ от 4,564 дка. в землището на с. Б., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, с граници и съседи: имот № ***, имот № 000204 /полски път/, имот № 000234 /полски път/, имот № 000224 /полски път/.

Имотът е образуван от имот №039015.

НИВА – имот с идентификатор ***, с площ от 3,919 дка. в землището на с. З., обл. Ш., в местността „***“, трета категория, съседи ***, 30137.8.52, 30137.8.22.

Стойността на този дял е в размер на 18 704 лв.

 

Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Съдът намира, че страните следва да заплатят държавна такса върху стойността на имотите, които получават в дял. Тъй като делото приключва със съдебна спогодба, съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 9 от ГПК в случаите, когато делото приключи със спогодба, страните дължат само ½ от дължимата по принцип по делото държавна такса. Ищците получиха общ дял, поради което и дължат държавна такса върху общия дял. Стойността на пълния дял възлиза на 32227 лв., което означава, че дължимата държавна такса върху един дял възлиза на 644,54 лв.

Водим от горното съдът

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

 

            ОСЪЖДА И.Й. с ЕГН **********,  Ш.Й. с ЕГН **********, М. Й., роден на *** год. в Р. Т. да заплатят държавна такса по сметка на РС – Нови пазар в размер на 644,54 лв.

            ОСЪЖДА Е.Й., роден на *** год. в гр. К., Р. Т. да заплати държавна такса по сметка на РС – Нови пазар в размер на 644,54 лв.

ОСЪЖДА М. Й., роден на *** год., живущ в Р. Т. да заплати държавна такса по сметка на РС – Нови пазар в размер на 644,54 лв.

 

 

 

            Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 298/2017 г. по описа на РС – Нови пазар.

            Определението подлежи на обжалване пред ШОС в седмичен срок от днес.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието завърши в  11.20   часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :