О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 527

 

Гр. Н., 19.06.2019 г.

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 19.06.2019 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 562 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба вх. № 3039 от 02.05.2018 г., подадена от „Профи кредит” ЕООД, ЕИК 175074752 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „***” № 49, бл. 53Е, вх. В, представлявано от управителите С.Н.Н.и И.Х.Г., с пълномощник по делото юрк. Р.И., срещу С.Д.Т. с ЕГН **********, с наст. адрес: ***. В исковата молба се твърди, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане по реда на чл. 410 от ГПК, за което е образувано ч.гр.д. № 690 по описа на НПРС за 2017 г. на НПРС. Вземането на дружеството касаело неплатени главница от 300 лева по договор за заем от 14.01.2016 г. между длъжника и ищеца,; 70 лева – неустойка.; ведно със законната лихва върху главницата, считано от 27.04.2017 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски. Съдът издал заповедта за изпълнение на паричното вземане, но заповедта за изпълнение била връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. На основание чл. 415 от ГПК съдът дал на заявителя едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането. Ищецът изрично сочи, че подава настоящата искова молба във връзка с указанията на съда и в дадения му едномесечен срок. Иска от съда да признае за установено спрямо ответника, че му дължи сумата по издадената заповед за изпълнение на парично вземане. Иска се заплащане на разноските в производството.

            Препис от исковата молба е изпратена на длъжника с указания, че в едномесечен срок може да подаде отговор. Указано му е какво следва да съдържа отговора, както и последиците при неподаването на такъв. В срока за отговор такъв не е постъпил, въпреки че съдебните книжа са връчени лично на ответника на 22.06.2018 г.

Съдът е насрочил съдебно заседание на 15.11.2018 г. от 11 ч.

Изпратената до ответника призовка за първото по делото заседание обаче е върната в цялост с отбелязване на връчителя, че лицето е починало. От извършената служебно от съда справка в Национална база данни „Население“ се е установило, че ответникът С.Д.Т. е починал на ***г. в гр. В..

            Предвид това и на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК производството по делото е спряно, като на  ищеца са дадени указания по чл. 230, ал. 2 от ГПК-в 6 месечен срок от съобщението да посочи законните наследници на починалия ответник и да поиска конституирането им в производството.  Ищецът е предупреден и за последиците от неизпълнение на указанията, а именно прекратяване на производството по делото. Съобщението на съда е получено от представител на ищеца на 22.11.2018 г., но до настоящия момент указанията на съда не са изпълнени. Определението на съда за спиране на производството е влязло в законна сила на 30.11.2018 г., а законовия срок от шест месеца е изтекъл на 30.05.2019 г.

Поради това, като приема, че в дадения на ищеца „Профи кредит” ЕООД- гр. С., срок той не е изпълнил дадените указания, съдът намира, че на основание чл.230, ал.2 от ГПК производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

                        ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 562 по описа за 2018 година на Районен съд – Н..

                        Определението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: