О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 272

 

гр.Нови пазар,  27.03.2019 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 251/2019 г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е оставил исковата молба без движение като е дал на ищеца указания за отстраняване на нередовностите в нея и е дал 7 дневен срок за отстраняването им.

Съобщението за отстраняване на нередовности е получено от ищеца на 13.02.2019 г.

Предоставения на молителя е изтекъл на 20.02.2019г., съгл. чл. 60, ал.4 от ГПК.

В срокът за изпълнение на дадените от съда указания, с писмена молба представителят на ищеца е поискал удължаване на срока с един месец.

Съдът е уважил молбата и на 22.02.2019 г. е удължил срока с един месец, съгл. чл. 63, ал.2, изр.2-ро от ГПК, считано от изтичането на предишния срок, т.е считано от 20.02. Удълженият срок изтича на 20.03.2019 г. (сряда), съгл. чл. 60, ал.3 от ГПК.

До крайната дата на срока не е постъпила молба от ищеца, с която да се отстраняват нередовностите.

Поради неизпълнение на дадените указания в срок, съдът счита, че молителят с бездействието си се е дезинтересирал от делото и производството по него следва да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 251/2019 г. по описа на Районен съд Нови пазар.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                        Районен съдия :.........................................

                                                                                  Галина Николова