О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

236

 

гр. Н., 14.03.2019 г.

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в проведеното на 14.03.2019 г. закрито разпоредително заседание, като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 402/2019 г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

            Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Н., с правно основание чл. 30 от Закона за закрила на детето – за прекратяване на настаняване на непълнолетната М.М.Т. с ЕГН ********** в семейството на В.В.М.от с. В., общ. К. (дядо на детето по майчина линия) и реинтеграцията му в семейството на майката Ж.В.Т. ***.

            Съдът намира исковата молба за недопустима. По същество с нея се иска прекратяване на взета мярка за закрила по реда на чл. 30 от ЗЗДет. От текста на молбата се установява, че дядото по майчина линия, при когото детето е настанено е починал. След неговата смърт майката е поела грижите за детето и е подала искане то да бъде реинтегрирано в нейното семейство. Основанието за прекратяване на мярката е по чл. 29, т. 10 от ЗЗДет. Видно от текста на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗЗДет законодателят е предвидил няколко хипотези, в които прекратяването на мярката за закрила не става по съдебен ред с решение на районния съд, а по право. Това са хипотезите на чл. 29, т. 4, 5, 7, 10 и 11 от ЗЗДет. Настоящата хипотеза попада сред тях. Това означава, че мярката за закрила се счита за прекратена от момента на настъпване на факта, който е посочен в чл. 29 от ЗЗДет. – в случая това е смъртта на лицето, при което детето е било настанено. А дали детето ще бъде реинтегрирано в дома на майката или спрямо него ще бъде предприета нова мярка за закрила, трябва да реши  съответната ДСП, а не съдът. Съдът ще вземе решение единствено ако ДСП се ориентира към втората хипотеза, ако мярката за закрила е настаняване извън семейството.

Водим от горното съдът намира, че молбата е недопустима, тъй като не е от компетентността на съда и следователно делото следва да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 402/2019 г. на НПРС.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                                      (Петина Николова)