О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 637

 

гр.Нови пазар,  23.07.2019 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 469/2019 г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е оставил исковата молба без движение като е дал на ищеца указания за отстраняване на нередовностите в нея (относно заплащане на възнаграждание за особен представител на ответника) и е дал едноседмичен срок за отстраняването им, като са указани неблагоприятните последици от неизпълнение на указанията на съда.

Съобщението за отстраняване на нередовности е получено от ищеца на 08.07.2019 г. и срокът изтича на 15.07.2019 г.

В рамките на срока за отстраняване на нередовностите не е постъпило по делото доказателство за изпълнеине на дадените от съда указания.

С оглед на това, че срокът за изпълнение на указанията е изтекъл и ищецът не е предприел действия по изпълнението им, в т.ч и да поиска удължаване на срока за изпълнение, то производството по делото следва да се прекрати.

Поради неизпълнение на дадените указания в срок, съдът счита, че молителят с бездействието си се е дезинтересирал от делото и производството по него следва да се прекрати.

Прекратеното производство по настоящето дело има за правни последици посочените такива по чл. 415, ал.5 от ГПК, като на непредявен иск, поради което и по силата на цитираната разпоредба, когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иска в посочения срок, или просто не предяви такъв за присъденото по заповедта вземане, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по чл. 418 от ГПК.

Самото обезсилване се извършва от заповедния съд, а не от съда по настоящето дело, поради което препис от настоящето определение, след влизането му в сила следва да се докладва по заповедното производство по ч.гр.д. № 1647/2018 г. на РС Нови пазар.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 469/2019 г. по описа на Районен съд Нови пазар.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

Препис от определението, след влизането му в сила, да се приложи и докладва за частично обезсилване на Заповед за изпълнение по  ч.гр.д. № 1647/2018 на НПРС.

                                        Районен съдия :.........................................

                                                                                  Галина Николова