О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 629

 

гр.Нови пазар,  19.07.2019 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд - Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 613/2019 г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е оставил исковата молба без движение като е дал на ищеца указания за отстраняване на нередовностите в нея (относно заплащане на възнаграждание за особен представител на ответника) и е дал едноседмичен срок за отстраняването им.

Успоредно с това е разпоредил призоваване на ответника чрез залепване на уведомление. Същото е залепено на 04.07.2019 г. и срокът за получаване на съдебните книжа е изтекъл на 18.07.2019 г.

Съобщението за отстраняване на нередовности е получено от ищеца на 03.07.2019 г. и срокът изтича на 10.07.2019 г.

В рамките на срока за отстраняване на нередовностите не е постъпило по делото доказателство за изпълнеине на дадените от съда указания.

С оглед на това, че най – късният срок за изпълнение на всички дадени от съда указания, е този за ответника за получаване на съдебните книжа, то след изтичането на този срок и поради неизпълнение на указанията на съда от ищеца, производството по делото следва да се прекрати.

Поради неизпълнение на дадените указания в срок, съдът счита, че молителят с бездействието си се е дезинтересирал от делото и производството по него следва да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 613/2019 г. по описа на Районен съд Нови пазар.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                        Районен съдия :.........................................

                                                                                  Галина Николова