О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 450

гр. Н.,  22.05.2019г.

 

Районен съд Н., в закритото си заседание, като разгледа докладваното от районен съдия Галина Николова гр.д. № 616/2019 г. по описа на НПРС и на основание чл.140 от ГПК  установи следното: 

                       

Постъпила е молба с правно основание чл.28 вр. чл. 26 от ЗЗДт. от ДСП, отдел “Закрила на детето” гр. Н. за настаняване на детето на детето Р.Л.А., на *год. в професионално приемно семейство.

Съдът намира, че макар делото да е подсъдно по правилата на местната и родова подсъдност на РС Н., то е недопустимо и основанията за това са в следното:

Съдът с нарочно разпореждане е изискал от ДСП Н., доказателства за това, че са уведомили заинтересованите страни, в частност родителите на детето за заповедта на ДСП, съгласно чл. 61 от АПК.

В указания срок, от страна на ДСП е постъпило писмо, с което се уведомява съда, че Заповед № ***г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. е била изпратена на ДСП О. за връчване по постоянния адрес на майката. Доказателство за изпратената заповед, както и такива за нейното връчване на адресата – майката на детето по делото, в т.ч и след изричното им изискване от съда, не са представени.

Съдът намира, че като не представя доказателства за връчването на Заповед № ***г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н., вносителят на предложението всъщност не я е връчил и с това родителят на детето, който се явява и основна заинтересована страна в административното производство по чл. 26 от ЗЗД не е уведомен.

Уведомяването на приемното семейство не е достатъчно за да обоснове изпълнение на разпоредбите на АПК, относно задължителното уведомяване на заинтересованите лица, които в административното производство са и страни.

Като не е уведомена за постановената Заповед № ***г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н., майката на детето не е запозната и не може да се защити спрямо нея.

Разпоредбата на чл. 27, ал.6 от ЗЗДт изисква и задължава органите по закрила на детето, актовете в т.ч и заповедта по временно настаняване на детето да се съобщават на заинтересованите лица. Доколкото чл. 27, ал.6 от ЗЗДт препраща към разпоредбите на АПК относно издаването и обжалването на актовете на директора на дирекция „Социално подпомагане“, в тесен смисъл и на заповедта по настоящето дело, то това означава, че съгласно чл. 61, ал.1 от АПК тези актове, т.е Заповедта, следва да бъдат съобщени на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството. Тези заинтересовани лица имат право на жалба срещу административният акт, съгл. чл. 83 от АПК и след окончателното му влизане в сила и превръщане в стабилен административен акт, може производството по настоящето дело да се пренесе в съдебната му фаза по чл. 28  от ЗЗДт.

Майката на детето, Л.А.А.не е уведомена за заповедта на ДСП. Надлежното уведомяване на заинтересованите страни се осъществява при спазване на реда по чл. 61 от АПК (чл. 18а, ал.4-10 от АПК е в сила от 10.10.2019 г.), но доказателства за това по делото, дори и след изричното им изискване от съда и към заповедта липсват. Неспазването на посочения ред за уведомяване на заинтересованите страни е пречка за преминаване в съдебната фаза на производството по ЗЗДт.

Съдът намира, че като не е уведомен по установения от закона ред (чл. 27, ал.6 ЗЗДт и чл. 61 от АПК) родителя на детето, чието настаняване се иска в семейството на близки и роднини и не е взето предвид неговото мнение, чрез нарочна по образец декларация, съгл. чл. 27, ал.4 от ЗЗДт, то производството по временно настаняване на детето е нередовно и нарушава правата на заинтересованите страни по него от право на информация, и право на жалба срещу постановената заповед за временно настаняване.

Поради задължението на съда да следи служебно за допустимостта на молбата по чл. 28 от ЗЗДт., съдът намира, че не са налице основания за нейното разглеждане и насрочване на съдебно заседание по делото, т.к това би довело до  незаконосъобразно лишаване на родителите на детето от правото да се защитят по административен ред срещу издадената административна заповед.

Съдът намира, че към момента, делото не е подведомствено на РС Н., т.к не е изпълнена докрай административната процедура по чл. 27 от ЗЗДт и чл. 61, чл. 138 и чл. 137 от АПК.

Следва на основание чл. 5, ал.3 от ЗСВ да се уведоми Кмета на Община Н., за необходимостта от осигуряване на възможност за публикуване на сайта на общината на съобщения от ДСП Н., отдел „Закрила на детето“ относно призоваването на заинтересованите лица, в частност на родителите, които не могат да бъдат намерени на установените им адреси. След постановяване на настоящето определение, респ. неговото влизане в сила, и ако все още не е надлежно уведомена майката на детето, то следва да се извърши надлежно съобщаване на издадената заповед за настаняване на дете по указания в мотивите ред и едва след изтичането на срока за обжалване да се внесе ново искане за настаняване по съдебен ред на детето, съгл. чл. 28 от ЗЗДт.

Водим от горното и на основание чл. 229, ал.1, т. 7 от ГПК и чл. 15 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 616/2019 г. на РС Н., по молба на ДСП Н. по чл. 28 от ЗЗДт, за настаняване на детето Р.Л.А., на *год., с майка Л.А.А., в професионално приемно семейство.

 

На основание чл. 5, ал.3 от ЗСВ, да се уведоми Кмета на Община Н., за необходимостта от осигуряване на възможност за публикуване на сайта на общината на съобщения от ДСП Н., отдел „Закрила на детето“ относно призоваването на заинтересованите лица, в частност на родителите, които не могат да бъдат намерени на установените им адреси.

 

Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш.с частна жалба, съгласно чл. 274, ал.1, т.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                  

                                                           Районен съдия: .......................................   

                                                                                            Галина Николова