О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 612

 

 

            Новопазарският районен съд, четвърти съдебен състав, с председател Петина Николова – районен съдия при Районен съд – гр. Нови пазар, в закрито заседание, проведено на 15.07.2019 г., като разгледа докладваното гр.д. № 724 по описа на НПРС за 2019 г., установи следното:

Делото е образувано по искова молба вх. № 4194 от 30.05.2019 г., подадена от Г.Ж.И. с ЕГН **********, действащ чрез адв. П.Т.от *АК, преупълномощен от адв. В.В.от същата колегия, срещу „УниКедит Булбанк“ АД, гр. София, район Възраждане, пл. „Света неделя“ № 7, представлявана от Е.М.и Т.А.П.. Ищецът твърди в исковата си молба до съда, че е обезпечил, чрез учредяване на договорна ипотека върху собствен недвижим имот, задължение на Б.Й.Г.. Г. сключила договор за банков кредит с ответната страна в размер на 70 000 евро. Поради неизпълнение на задълженията по кредита, ответникът подал заявление по чл. 417, т.2 от ГПК пред Районен съд Нови пазар и се снабдил със заповед за незабавно изпълнение № 934/22.11.2010 г. по ч.гр. д. №1326/2010 г. и с изпълнителен лист, но вместо в него да фигурира само кредитополучателя, като солидарен длъжник бил посочен и настоящия ищец, макар че той бил само ипотекарен длъжник. Затова ищецът моли съдът да признае за установено в отношенията му с ответника, че той не е солидарен длъжник, наред с Б.Й.Г.. Твърди се още, че вземането на ответника е цедирано, но ипотекарния имот не е описван и не е осъществявана продан, но тава било поискано от цесионера по новообразувано дело № 20/2019 г. на ЧСИ 807-Н.Д.с район на действие ОС-В., за което имало отказ и жалба на взискателя.

Настоящият съдебен състав счита исковата молба за частично недопустима, поради настъпила преклузия на възможността за искане да се установи, че длъжника не дължи сумата по този договор за кредит.

Причините за това са следните:

Макар да е формулиран по друг начин, в действителност е предявен отрицателен установителен иск, че ищецът не дължи сумите по посочената заповед за незабавно изпълнение. Настоящият съдебен състав категорично счита, че по същество да се иска установяване на липса на солидарна задълженост е равно на това да се иска установяване, че длъжника не дължи сумата по заповедта за изпълнение. Категорично става дума за опит да се докаже недължимост на едно и също задължение. Цитираното в уточняващата молба определение на ВКС няма нищо общо с настоящия казус, а разисква изискуемостта на вноски при ненастъпила предсрочна изискуемост на целия договор.

Не се споделя твърдението, че става дума за два различни документа. Ясно в заповедта за незабавно изпълнение е отбелязано, че се издава въз основа на извлечение от сметките именно по договора за кредит, по който ищецът твърди, че не е солидарен длъжник. Ако твърди, че не е солидарен длъжник по същество той твърди, че не дължи.

Ако се допусне предявяване на иск с подобен предмет, по същество ще се стигне до преодоляване на преклузията, настъпила с изтичането на срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК. Каквито и да е възражения във връзка със задължението, за което е издадена заповед за изпълнение е трябвало да бъдат направени с възражението по чл. 414 от ГПК –независимо дали се отнасят за размера, основанието или солидарността на задължението. Изключенията от стабилитета на влязлата в сила заповед за изпълнение са само две – разпоредбите на чл. 439 от ГПК и чл. 424 от ГПК.

В случая чл. 439 от ГПК е неприложим, тъй като ищецът твърди, че не е дължал сумите още към датата на издаване на изпълнителното основание. Това означава, че по искът би трябвало да е с правно основание чл. 424 от ГПК.

Разпоредбата на чл. 424 от ГПК предвижда възможност на длъжника да предяви отрицателен установителен иск, че не дължи вземането по заповедта за изпълнение, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок. В случая такива не се твърдят.

Водим от гореизложеното, съдът намира, че предявеният иск е недопустим и следователно делото трябва да прекратено. Предвид това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 724 по описа за 2019 г. на НПРС.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    .....................................

                                                                                                                   Петина Николова