Р Е Ш Е Н И Е

 17

 гр. Нови пазар, 05.03.2019 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар, в публичното си заседание на тридесети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                      

при секретаря Диана Славова, като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №396 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Подадена е жалба на основание чл.59 от ЗАНН от жалбоподателя К.А.К. ***, представляван от пълномощника адв. А.В.от АК - Шумен, срещу наказателно по***овление №1/2018г. от 21.11.2018 г. на Началника на РУ – Нови пазар при ОДМВР – Шумен, с което на основание чл.25, ал.1 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв.

Жалбоподателят счита, че по***овлението е незаконосъобразно и по***овено при непълнота и субективна преценка доказателствата. Счита още, че при издаването на по***овлението е бил нарушен материалния закон, а са били и допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди, че актът за у***овяване на административно нарушение не отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН, а мотивите на по***овлението са неясни и не са били изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая. Жалбоподателят заявява, че на 30.09.2018 г. по време на провелата се футболна среща, той не е нанасял удар с юмрук в главата на играч от противниковия отбор – свидетеля С.М., а само го бутнал, за да се защити от евентуална физическа разправа. По тези съображения и считайки, че от негова страна не е било осъществено описаното в наказателното по***овление деяние, молителят моли съда да отмени наказателното по***овление.

Въззиваемата страна не изпраща представител на откритите заседания по делото. В съпровождащото жалбата писмо, а и в представено по делото писмено ***овище, чрез представителя си юрисконсулт И.И.заявява, че наказателното по***овление е издадено от компетентен орган и при съобразяване с материалния закон и процесуалните правила. При издаването му наказващият орган приобщил достатъчно относими доказателства, които обосновавали извод за  осъществен състав на конкретното административно нарушение. Наложеното наказание било съобразено със законовата рамка. Предвид това представителят на въззиваемата страна моли,  по***овлението да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за у***овено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоу***овения срок, поради което се явява процесуално допустима.

С акт за у***овяване на административно нарушение №1 от 20.11.2018 г. актосъставителят Г.И.Г. е констатирал, че на 30.09.2018 г. след приключване на футболна среща между отборите на футболен клуб „***“ и футболен клуб „***“, на терена в с. *** жалбоподателят К.А.К., като състезател, предизвикал сбиване със С.И.М., като му нанесъл удар с юмрук в областта на главата. Актосъставителят е отбелязал също, че това деяние на жалбоподателят представлява нарушение по чл.21, т.1 от  Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Въз основа на така съставения и връчен акт наказващият орган е издал наказателно по***овление №1/2018г. от 21.11.2018 г., с което за у***овеното нарушение на жалбоподателя, на основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.21, т.10 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв.

          Съдът констатира, че актът за у***овяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно по***овление са издадени от компетентни за това органи, както и че същите отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Възраженията на жалбоподателя за допуснати в хода на производството съществени процесуални нарушения са неоснователни. Както в акта за у***овяване на нарушението, така и в наказателното по***овление е налице  описание на обстоятелствата от значение за състава на нарушението. Посочено е за какво нарушение е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Квалификацията на нарушението също е посочена. Не се у***овяват допуснати нарушения на процесуалните правила, които да препятстват правото на защита на жалбоподателя и да налагат отмяната на по***овлението на това основание. 

Като съобрази събраните по делото доказателства – показанията на всички изслушани по делото свидетели Г.И.Г., Т.М.И., М.П. С., П. С.П., Й.А.С., В.Г. Д., А.Д.К., П.Ж.С. и С.И.М. както и писмените доказателства – рапорт на футболен съдия от проведена футболна среща на 30.09.2018 г.; доклад от главен съдия на футболна среща от 30.09.2018 г.; докладна записка, справка за извършена полицейска проверка, доклади от помощник футболни съдии и от дежурен секретар на футболна среща, съдът намира, че безспорно по делото са у***овени следните факти: На 30.09.2018 г. в с. ***, обл. Ш.се провела футболна среща между отборите на футболен клуб „***“ и футболен клуб „***“. Жалбоподателят К.А.К. бил състезател от отбора на домакините. Срещата започнала около 17, 00 часа, а жалбоподателят се включил в играта във втората половина на първото полувреме. Тогава между него и играч от отбора на гостите - С.И.М. възникнали пререкания. Двамата започнали да си разменят груби изрази, обиди и заканителни реплики. Тези играчи неколкократно били предупреждавани от съдията на мача, на жалбоподателя дори бил даден жълт картон. Това поведение на двамата продължило и през второто полувреме на футболната среща, като пререканията между тях не пре***али. Мачът завършил в 18, 42 часа. След края на срещата играчите от двата отбора се насочили към съблекалните, но още докато били на футболния терен, жалбоподателят минавайки покрай свидетеля С.М., му нанесъл удар с юмрук с лявата си ръка в областта на лицето вляво. От този удар М. се свлякъл на земята, а жалбоподателят напуснал терена и се прибрал в съблекалнята. След това при М. пристигнал лекар, който у***овил, че няма някаква сериозна травма. Самият М. съобщил на лекаря, че е добре и се изправил с помощта на свой съотборник. След това и М. се прибрал.

Така описаната фактическа об***овка съдът прие за у***овена безспорно, защото именно такива са фактите, разкрити от събраните по делото доказателства. Безспорно е, че на 30.09.2019 г. жалбоподателят е влязъл в пререкания с играч от противниковия му отбор, както е и категорично у***овено, че К. е нанесъл удар на този играч – свидетеля С.И.М., от който удар последният паднал. Тези обстоятелства са потвърдени от всички доказателства по делото, с изключение на показанията на свидетелите П. С.П. и Й.А.С., които са съотборници на жалбоподателя и твърдят, че К. бутнал М., за да се защити от неговото агресивно поведение, а не му нанесъл удар по лицето. Съдът не дава вяра на тези показания, защото данните от о***алите свидетели са категорични и безпротиворечиви. Свидетелите Т.М.И.М.П. С. и П.Ж.С. са били съдиите на футболната среща и всички те са очевидци на случилото се и пряко са възприели осъществилите се факти. Всички те потвърждават, че жалбоподателят е нанесъл удар на М.. Също така предвид факта, че М. е паднал на земята, който факт е безспорен по делото, то е наложителен извода, че е бил съборен с удар, който е бил силен и изненадващ за него. В противен случай (ако в този момент М. е проявявал агресия към жалбоподателя) е по-малко вероятно да бъде съборен.

Съдът на базата на у***овените по делото обстоятелства смята, че жалбоподателят К.А.К. не следва да носи отговорност по ЗООРПСМ. Той е футболен играч, участващ в спортното мероприятие и се е намирал на футболния терен в качеството си именно на футболист, което изключва приложението на ЗООРПСМ, като неговите действия не могат да се отнесат като хулигански по смисъла на чл.21 от ЗООРПСМ. Целта на този закон е да бъдат санкционирани хулигански прояви от страна на лица, които са зрители, случайни граждани, треньорски щаб, които пречат на нормалното протичане на спортното мероприятие, но не и на футболните играчи. За участниците във футболната среща са налице други механизми за санкциониране, за налагане на дисциплинарни наказания. Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия е насочен да регулира поведението на посетителите на спортни мероприятия, фенове и въобще лица, които посещават състезания, но не в качеството на състезатели. В разпоредбите на чл.18, чл.19 и чл.20 от закона са регламентирани задължения за посетителите на спортни мероприятия, а не за състезатели, а в чл.21 от закона са посочени деяния, които могат да бъдат извършени от лица, посещаващи мероприятия. Предвид това жалбоподателят неправилно е санкциониран, като извършител на административно нарушение по ЗООРПСМ. Но дори и да се приеме, че този закон е приложим спрямо състезателите в провеждано мероприятие, то в настоящия случай осъщественото от К. деяние, предвид конкретните действия, които той е извършил, не би представлявало предизвикване на сбиване – по чл.21, т.10, а би представлявало посегателство над състезател – по чл.21, т.12 от закона.

Предвид гореизложеното съдът счита, че издаденото спрямо жалбоподателя наказателно по***овление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Ето защо, съдът

Р  Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно по***овление №1/2018г. от 21.11.2018 г. на Началника на РУ – Нови пазар при ОДМВР – Шумен, с което на  К.А.К., с ЕГН **********,***, на основание чл.25, ал.1 от Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв. за осъществено нарушение на чл.21, т.10 от същия закон.

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: