Р Е Ш Е Н И Е

№ 24

 

гр. Нови пазар, 11.04.2019 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар, в публичното заседание на дванадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното от съдия Петина  Николова АНД № 422 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателят Б.А.С.  с ЕГН ********** ***, иска отмяната на Наказателно постановление № 18-0280-000712 от 21.09.2018 г. на Началника на РУ гр. К., с което същият е наказан за извършено нарушение на 140, ал. 1 от ЗДвП. Жалбоподателят признава, че е извършил соченото административно нарушение, но го смята за маловажно, предвид обстоятелствата, които са предшествали нарушението. Твърди, че е управлявал мотопеда за да стигне по-бързо до личния лекар на детето си д-р Г., защото детето получило епилептичен гърч. По тази причина моли съдът да отмени атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. Т.М., която поддържа жалбата и твърди,ч е в момент, в който детето му е било в застрашаваща здравето ситуация, жалбоподателят не е помислил за последствията от действията си, но именно затова, поведението му е оправдано и следва да се приеме, че са налице основанията на чл. 28 от ЗАНН.

            Въззиваемата страна не изпраща представител на насроченото съдебно заседание. В съпровождащо административно-наказателната преписка писмо се изтъква,че жалбата е допустима, но неоснователна по същество, а наложеното наказание е съобразено с предвиденото в закона. Поради това административно-наказващият орган моли, жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

             Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление и се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество тя се явява неоснователна по следните причини:

С жалбата се атакува Наказателно постановление № 18-0280-000898 от 24.10.2018 г. на Началника на РУ – гр. К., с което на основание чл. 175, ал. 3, предл. първо от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за това, че на 20.07.2018 г. около 09,15 часа в с.Т., област Ш., по ул. „***“ е управлявал мотопед „***“ с номер на рама ***, нерегистриран. НП е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 613 от 20.07.2018 г.

Съдът счита, че наказателното постановление отговаря на императивните изисквания на чл.57, ал.1 от ЗАНН и че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Предвид това съдът разгледа жалбата по същество.

От събраните по делото доказателства се установява, че на 20.07.2018 г.сутринта жалбоподателят се намирал в дома си в с.Т., област Ш., ул.“***“ № *. Заедно с баща си – св. А.И.Х.и св. Ц.А.Х.възнамерявали да боядисват една от стаите на дома. В дома била и съпругата на жалбоподателя, както и дъщеря им Б.С., тогава на две години и три месеца. Детето страдало от заболяване от раждането си, окончателна диагноза  ***“, с придружаващо заболяване „***“, с чести тонични гърчове. Около 09.00 часа жалбоподателят предприел управление на мотопед „***“ с номер на рама ***, нерегистриран и без регистрационна табела. На връщане по ул. „***“ в посока ул. „***“ в с. Т., той бил спрян от униформени служители на РУ-К.. Свидетелите  Д.Н.Д., С.С.И. и Й.Й.Д. констатирали нарушението, изразяващо се в управление на нерегистрирано МПС, с автор жалбоподателя. Бил съставен акт за установяване на нарушението, което жалбоподателят подписал без възражения по него.

След отказ от образуване на досъдебно производство от 07.08.2018 г. на прокурор Кр. Жекова от НПРП след извършена проверка,било издадено НП № 18-0280-000712 от 21.09.2018 г., с което, на жалбоподателя, за вмененото му нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДВП, на основание чл. 175, ал. 3, пр. 1 от същия закон е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Така установената фактическа обстановка се установява от всички събрани по делото доказателства. Фактите не се оспорват от жалбоподателя, с изключение на причината, мотивирало го да управлява нерегистрирано по надлежния ред МПС.

Съдът не приема доводите на жалбоподателя относно твърденията му за внезапно влошаване на здравословното състояние на детето му Б.С., довело до предприемане на управление на мотопеда за да намери по-бързо личния лекар на детето. Не намира за достоверни и показанията на двамата свидетели (св.А.И.Х.и св.Ц.А.Х.) в тази им част, относно причината за предприемане на управление. На първо място, жалбоподателят е спрян от полицейските служители по ул. „***“ в посока ул. „***“ в с. Т., т.е в посока към дома му, а не в друга посока, противно на твърденията му. Освен това съдът намира за нелогично, при наличие на внезапно влошаване на състоянието на детето жалбоподателят да не спомене тази причина пред полицейските служители и даже да ги помоли за съдействие с оглед по-бързо намиране на лекаря. Дори от притеснение да е пропуснал да спомене причината за предприемане на управление на нерегистрирано МПС в деня на констатиране на нарушението, жалбоподателят не е сторил това и на 01.08.2018 г., когато е дал сведения по започналата проверка с оглед на данни за извършено  престъпление. Нито веднъж до момента, в който е подал жалбата, Б.А.С. не е споменавал за подобен инцидент. Наистина по делото са налице документи, които показват, че в дните след 21.09.2018 г. детето му е било преглеждано в гр. С., във връзка със заболяването, но това не доказва по категоричен начин, че пристъп на *** е мотивирала същия да предприеме пътуването с мотопеда, а по-скоро е опит да се използва реално съществуващ факт (влошеното здравословно състояние на детето), който макар и реално съществуващ, не е свързан с деянието му. Ако това беше така, щеше да го спомене в рамките на предварителната проверка, която е можела да доведе до наказването му по НК, което е по-тежка последица от глобата по ЗДвП. Тази версия се появява едва след влизане в сила на постановлението с отказ да се образува досъдебно производство.

По изложените причини съдът намира, че нарушението е доказано. Нарушението, извършено от жалбоподателя, не представлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Относно наложените кумулативно с постановлението административни наказания, съдът констатира, че и двете са  определени в минимален размер и не е възможно тяхното  последващо намаляване.

Поради гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление като законосъобразно и обосновано, следва да бъде потвърдено. Ето защо

 

Р  Е  Ш  И

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0280-000712 от 21.09.2018 г. на Началника на РУ – гр. К.. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                 /  Петина Николова /