Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

 

гр. Нови пазар, 11.03.2019 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар, в публичното заседание на двадесет и четвърти януарти през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното от съдия П. Николова АНД № 424 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателят И.О.А. с ЕГН ********** ***, иска отмяната на Наказателно постановление № 18-0280-000898 от 24.10.2018 г. на **на РУ гр. К., с което същият е наказан за извършено нарушение на 140, ал. 1 от ЗДвП. Жалбоподателят твърди, че не е знаел, че кара лек автомобил с прекратена регистрация.обяснява, че МПС било закупено от жената, с която живеел на съпружески начала, която обаче била в напреднала бременност и не могла да пререгистрира колата в КАТ. Той също не успял да свърши това, тъй като бил в чужбина. Не знаел, че последица от несвоевременното регистриране на покупко-продажбата в КАТ била снемане на колата от регистрация. По тази причина моли съдът да отмени атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не взема становище по същество.

            Въззиваемата страна не изпраща представител на насроченото съдебно заседание. В съпровождащо административно-наказателната преписка писмо се изтъква,че жалбата е допустима, но неоснователна по същество, а наложеното наказание е съобразено с предвиденото в закона. Поради това административнонаказващият орган моли, жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

             Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление и се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество тя се явява неоснователна по следните причини:

С жалбата се атакува Наказателно постановление № 18-0280-000898 от 24.10.2018 г. на **на РУ – гр. К., с което на основание чл. 175, ал. 3, предл. първо от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за това, че на 17.07.2018 г. около 10,20 часа в гр. К. по ул. „Ал. Батенберг“ е управлявала л.а. „Фолксваген Пасат“, който е бил снет от регистрация на 26.06.2018 г.

НП е издадено въз основа на отказ на НПРП да се образува досъдебно производство поради по-ниската обществена опасност на деянието.

Съдът счита, че наказателното постановление отговаря на императивните изисквания на чл.57, ал.1 от ЗАНН и че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Предвид това съдът разгледа жалбата по същество.

От събраните по делото доказателства се установява, че на 19.03.2018 г. М.И.М. от с. Л.закупила лек автомобил „Фолксваген Пасат“с рег. № ***. Този договор бил нотариално заверен в гр. Ш.като на сделката М.М.присъствала лично. Същата към датата на покупко-продажбата била бременна, тъй като от доказателствата по делото се установява, че на 10.05.2018 г. е родила дете. От имената на детето, посочени в епикризите по делото, може да се направи обоснован извод, че жалбоподателят е баща на детето, следователно се доказват твърденията му, че живее с М.М.на съпружески начала. Това означава, че той е бил напълно наясно с факта, че договорът не е бил регистриран в КАТ.

Около 10,20 часа на 17.07.2018 г., жалбоподателят И.О.А.  управлявал посочения по-горе лек автомобил, когато била спряна за проверка от служители на РУ гр. К., които осъществявали контрол на автомобилния транспорт. При осъществената проверка установили, че лекият автомобил е с прекратена регистрация от 26.06.2018 г. На жалбоподателя бил съставен АУАН. Информацията била подадена до НПРП за евентуално извършено престъпление по чл. 345 от НК, но прокуратурата отказала да образува досъдебно производство с мотива,ч е деянието е с по-ниска обществена опасност и изпратила преписката на административно наказващия орган, за да издаде НП. *** на РУ К. издал атакуваното НП № 18-0280-000898 от 24.10.2018 г.

Така установената фактическа обстановка се установява от всички събрани по делото доказателства, които са ясни и непротиворечиви. В действителност фактите не се оспорват от жалбоподателя – единственото му възражение е, че не е знаел, че лекия автомобил е снет от регистрация, нито защо. Не знаел, че последица от несвоевременното регистриране на покупко-продажбата в КАТ била снемане на колата от регистрация.

По същество жалбоподателят твърди, че липсва субективната страна на нарушението. В действителност твърди, че не знаел закона и затова липсвала субективната страна на деянието.

Основен принцип в правото обаче е, че незнанието на закона не извинява. Всеки е длъжен да знае законите. Затова те се обявяват публично. Още повече, че управляването на МПС е правно регламентирана дейност и водачите на МПС са длъжни да знаят всички норми, които регламентират тази дейност. Като водач на МПС той е бил длъжен да знае, че два месеца след регистриране на договора от нотариуса в системата на КАТ, ако договора не бъде регистриран от новия собственик, МПС се снема служебно от регистрация. А жалбоподателят много добре е знаел, че този срок е изпуснат. Няма никакво значение дали е имало обективни пречки новият собственик да пререгистрира лекия автомобил – това не е предмет на разглеждане (макар съдията докладчик да счита че такива пречки не е имало – М.М.лично е отишла до гр. Ш., за да купи лекия автомобил, значи не е имало пречки да го пререгистрира в КАТ Ш.). От значение е дали е знаел и дали е бил длъжен да знае за прекратената регистрация. Публичното обнародване на законите въвежда необоримата презумпция, че всички знаят законите. Следователно и той не може да твърди, че не е познавал закона и заради това не е знаел за прекратената регистрация.

По изложените причини съдът намира, че нарушението е доказано.

Относно наложеното с постановлението административно наказание, съдът констатира, че то е определено в абсолютния минимум, което е изключително милостиво от страна на административно-наказващия орган предвид множеството нарушение на ЗДвП, които жалбоподателят има, но не е в правомощията на съдията докладчик да увеличи размера на наказанието.

Поради гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление като законосъобразно и обосновано, следва да бъде потвърдено. Ето защо

 

Р  Е  Ш  И

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-0280-000898 от 24.10.2018 г. на **на РУ – гр. К.. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                   Петина Николова