Р    Е    Ш    Е   Н   И    Е

№ 27

Гр.Нови  пазар,15.04.2019г.

 

  Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на пети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                        Секретар:ВАЛЕНТИНА  ВЕЛИКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №35 по описа за 2019 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от С.К.Д.,*** против Наказателно постановление №61/21.12.2018г.,издадено от Кмета на Община Нови пазар.

   Жалбоподателката твърди,че не е доволна от горецитираното наказателно постановление,с което ,на основание чл.53 от ЗАНН във вр.чл.83 от ЗАНН и чл.6 т.2 от Наредба №1 ,в качеството й на Домоуправител й е наложена глоба в размер на 50.00лв.

   Счита,че обжалваното НП е незаконосъобразно,необосновано и неправилно и моли да бъде отменено изцяло.

   Излага следните съображения:

    Обжалваното от нея НП е издадено въз основа на АУАН №7/23.11.2018г.,съставен от К.К.И.-инспектор-контрольор по Наредба №1 и организатор БКС при Община Нови пазар.Актът не бил съставен в нейно присъствие ,не й била връчвана покана да се яви в Община Нови пазар ,за да й бъде съставен и тя да не се е явила.-нарушение по чл.40 от ЗАНН.Същият не съдържал дата и място на извършване на нарушението /процесуално нарушение по чл.42 т.3 от ЗАНН.Не били посочени обстоятелствата,при което нарушението е извършено ./чл.42 т.4 от ЗАНН/.

    Чл.42 т.5 от ЗАНН предвижда,че в АУАН се посочват законовите разпоредби,които са нарушени- в настоящия АУАН била посочена като нарушена законова разпоредба чл.6 ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на Община Нови пазар.Жалбоподателката счита,че чл.6 не съдържа ал.2 от посочената Наредба.В случай,че се имало предвид точка 2 от същия член,то тази точка съдържала няколко хипотези  на нарушения и на нея не й ставало ясно точно кое предложение е нарушила.

    АУАН не съответствал и на чл.42 т.6 от ЗАНН – в него не били посочени възрастта и ЕГН на нарушителя.

    Въз основа на така съставения АУАН ,страдащ от посочените пороци,било издадено обжалваното наказателно постановление.В НП като нарушение било посочено,“че не полага грижи за собствеността си „,в същото време НП било съставено против нея за това,че не полага грижи за собственото си имущество.Не била посочена дата ,на която е извършено нарушението,по никакъв начин не били посочени обстоятелствата,при които е извършено всяко едно от тях ./нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН/.

   В чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН се изисквало НП да съдържа „законните разпоредби,които са нарушени виновно“,а в обжалваното НП било посочено ,че са нарушени разпоредбите на чл.6 т.2 от Наредба №1 за   поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на Община Нови пазар.Посочената разпоредба съдържала няколко хипотези на нарушения и не било посочено кое точно предложение е нарушила.

    Отделно,в НП не било посочено въз основа на коя правна норма ,съдържаща разпоредби за налагане на административно наказание й е наложена глоба в размер на 50лв.

    Жалбоподателката твърди,че в НП формално е обсъдено приложението на чл.28 от ЗАНН,като наказващият орган е игнорирал задължението си да индивидуализира преценката си за всеки конкретен случай,с оглед обществената опасност на конкретното деяние и конкретния нарушител.

     Предвид гореизложеното,счита,че атакуваното наказателно постановление се явява изцяло незаконосъобразно и моли съдът да го отмени изцяло.Моли да й бъдат присъдени направените по делото разноски.

    В съдебно заседание за жалбоподателката се явява пълномощника й адв.И.Д. –ШАК.Поддържа изцяло депозираната жалба.

   За административно-наказващия орган се явява Й.И. ***.Оспорва жалбата и моли съдът да я остави без уважение,като потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление.Излага подробни съображения.

   Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

    Административно-наказателното производство е започнало със съставянето на АУАН №7/23.11.2018г.,съставен от К.К.И.-Инспектор –контрольор по Наредба №1 и организатор БКС при Община Нови пазар,в присъствието на свидетели:1/инж.И.Н.И. –Специалист „Контрол на строителството „в отдел „ТСУ,ЕЗ и ППОСЕОС“при Община Нови пазар и 2/А.В.М. –Гл.специалист „ССИ,ОМП и ГЗ“при Община Нови пазар ,против С.К.Д. ,в качеството й на домоуправител на вх.1 на пл.“***“№* ,вх.* * ап.* - за това,че по повод проверка изпълнението на Заповед №717/14.06.2018г.на Кмета на Община Нови пазар е извършена проверка от служители на Община Нови пазар и е установено с констативен протокол от 04.09.2018г.,че не са изпълнени разпорежданията на Кмета на Община Нови пазар,съгласно заповедта ,изпратени с писмо с изх.№94-00.952-001/20.06.2018г.,на основание чл.6 ал.2 от Наредба №1  за   поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на Община Нови пазар,а именно :За обект:“Сграда в централната част на града „с ПИ 52009.501.879.1,представляващ УПИ ХV,кв.58 по плана на гр.Нови пазар е разпоредено :Да се изкърпи изпадналата външна мазилка по стените и терасите и да се освежи фасадата на сградата, Да се измажат и заздравят компрометираните козирки над входните врати на сградата и да се подсигури безопасността за преминаващите и живущите граждани, Да се подменят изпочупените и липсващи стъкла на определени места по северната фасадата на сградата и да се почисти целия терен около сградата от падналите тухли и отломки, Да се спазят разпоредбите на чл.6 ал.2 от Наредба №1  за   поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на Община Нови пазар“.Срок за изпълнение на задълженията -31.08.2018г.

    Посочено е,че актът е съставен съгласно констатации,описани в констативен протокол от 04.09.2018г,с който е установено,че лицето С.Д. е нарушила чл.6 ал.2 от Наредба №1  за   поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на Община Нови пазар.

   От показанията на актосъставителя и свидетелите  се установява,че АУАН е съставен на 23.11.2018г.в отсъствие на визирания нарушител,а  е връчен на 26.11.2018г.Установи се също,че въпреки известния й на актосъставителя адрес,жалбоподателката не е била поканена да се яви лично при съставяне на акта.Според актосъставителят К., свидетелите посочени в АУАН били свидетели и на нарушението.На самия него не му е известно колко сгради има в УПИ ХV,кв.58 по плана на гр.Нови пазар,посочено като място на извършване на нарушението.

     Въз основа на АУАН  е издадено Наказателно постановление №61/21.12.2018г.от И. К.- Кмет на Община Нови пазар,с който,на С.К.Д.  с ЕГНА:**********,в качеството й на Домоуправител,с административен адрес:гр.Нови пазар,пл.“***“№* вх.* ет.* ап.* ,за това,че „не полагат грижи за собствеността си“,на основание чл.53 от ЗАНН във вр.чл.83 от ЗАНН и чл.6 т.2 от Наредба №1 ,в качеството й на Домоуправител е наложено административно наказание „глоба „ в размер на 50.00лв.

   В мотивите на НП е посочено,че при индивидуализацията на наказанието са съобразени тежестта на нарушението и подбудите за неговото извършване и другите смекчаващите и отегчаващи  вината обстоятелства по чл.27 ал.2 от ЗАНН и деянието не е маловажен случая по смисъла  на чл.28 б.“а“от ЗАНН ,тъй като засяга отношения с обществена значимост.

    Наказателното постановление е връчено на посочения нарушител на 28.01.2019г.и в законоустановения срок е обжалвано пред съда.

     Към административно-наказателната преписка са приложени :Заповед №563/22.05.2018г.,издадена от Кмета на Община Нови пазар за назначаване на комисия,която да извърши оглед на 25.05.2018г.за установяване състоянието на сграда,разположена на пл.“***“№*,Констативен протокол от 20.5.2018г.на същата комисия,Заповед №717/14.06.2018г.на Кмета на Община Нови пазар с писмо и разписка за връчването й на С.Д.,Констативен протокол от 04.09.2018г.на назначената комисия с приложени снимки към него,Доклад от инж.И.Н.И. ***-00-952-003/07.09.2018г.,обяснение от С.К.Д. във връзка с връчения й АУАН,списък на живущите на пл.“***“№* вх.*,запознати с процесния акт.

    Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-основателна и доказана ,поради следните съображения:

     Съдът намира,че при издаване на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила,които ги опорочават.

    АУАН е съставен в отсъствие на нарушителя ,след като същият е бил известен и без да бъде предварително поканен да присъства при съставяне на акта,в нарушение на чл.40 ,ал.1 и ал.2 от ЗАНН.Съгласно разпоредбата на чл.40 ал.1 от ЗАНН,актът за установяване на административно нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите,които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.Едва ако нарушителят е известен, но не може да бъде намерен или след покана не се яви за съставяне на акта, чл.40 ал.2 от ЗАНН допуска ,актът да се състави в негово отсъствие.В случая обаче нарушителят е бил известен и е могъл поканен да се яви,което не е било сторено от административния орган.

     Нормата на чл.42 от ЗАНН е императивна и лимитативно посочва реквизитите,които следва да съдържа АУАН,сред които са: дата и място на извършване на нарушението /т.3/,описание на нарушението и обстоятелствата,при които същото е извършено /т.4/,законните разпоредби,които са нарушени/т.5/,посочване на самоличността на нарушителя чрез неговата възраст и ЕГН/т.6/.

    В АУАН №7/23.11.2018г. административният орган не е посочил нито възрастта,нито ЕГН на вписания нарушител, не е посочена датата и мястото на извършване на твърдяното нарушение/посочено е Сграда в централната част на града „с ПИ 52009.501.879.1,представляващ УПИ ХV,кв.58 по плана на гр.Нови пазар,за който имот не се установи дали в него именно е построена процесната сграда с административен адрес: гр.Нови пазар,обл.Шумен,пл.“***“№* и ако да,в която точно част от парцела е построена сградата ,от колко входа и апартамента се състои/в случай,че се касае за етажна собственост, както и дали жалбодателката е субект на заповедите на кмета на Община Нови пазар,една от които й е била връчена лично/.

 Административният орган е счел за достатъчно да състави АУАН въз основа на изготвените от назначената за целта комисии ,писмени доказателства,от съдържанието на които така и не се установява за коя дата се приеме,че е извършено твърдяното административно нарушение.В случай,че същото се вменява на жалбоподателката е следвало съгласно чл.42 т.4 от ЗАНН да се посочи при какви обстоятелства тя е извършила самото нарушение.Това,че е посочено,че срокът за изпълнение на Заповед №717/14.06.2018г.на Кмета на Община Нови пазар е 31.08.2018г.не санира пропуска за изричното конкретизиране на датата на извършване на самото нарушение.

   В акта е посочено също,че жалбоподателката е нарушила разпоредбата на чл.6 ал.2 от Наредба №1  за   поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на Община Нови пазар.

    В посочения нормативен акт не съществува ал.2 и ако се има предвид чл.6 т.2,то текстът на същия гласи,че „Ръководителите на ведомства,учреждения,фирми,организации,учебни и други заведения и заведения за обществено хранене ,както и собствениците и наемателите на магазини,на жилищни сгради или парцели,домсъветите и гражданите са длъжни да се грижат за редовното боядисване и освежаване на фасадите на сградите и оградите.Да не допускат безстопанственост и полагат грижи да собствеността си съгласно чл.195 и чл.196 от ЗУТ“.

   От анализа на текста не става ясно коя точно хипотеза на нарушение е имал предвид актосъставителят при посочване на нарушената законова разпоредба.

    Някои от тези пропуски са възпроизведени и в обжалваното наказателно постановление №61/21.12.2018г.В него административно-наказващият орган вече е посочил ЕГН на нарушителя,но в което отново са допуснати същите пропуски на императивната норма на чл.57 от ЗАНН - дата и място на извършване на нарушението ,описание на нарушението и обстоятелствата,при които същото е извършено /т.5/,законните разпоредби,които са били нарушени виновно /т.6/.

    Описанието на нарушението както в акта,така и в наказателното постановление,следва да се направи по такъв начин,че да не оставя никакво съмнение относно формата на изпълнителното деяние,когато,както в конкретния случай законодателят е предвидил няколко форми на това деяние.

    При издаване на АУАН и НП е допуснато нарушаване на особено съществени административнопроизводствени правила,което е довело до накърняване правото на защита на лицето,на което са съставени ,тъй като се поражда неяснота в това срещу какво и как следва да се защити.тези пороци са особено съществени и обуславят отмяната на обжалваното наказателно постановление само на това основание,без произнасяне по същество от съда извършено ли е твърдяното административно нарушение от жалбодателката ,ако да-виновно ли е извършено и правилно ли е била ангажирана аддминистративно-наказателната й отговорност чрез налагането на конкретното административно наказание.

    Не на последно място следва да се отбележи,че при така констатираните пороци на атакуваното наказателно постановление от външна страна , формално не следва да се обсъжда и въпроса дали е приложима разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН,която допуска да се издаде НП и при нередовности в акта,стига да са налице кумулативно следните условия:извършване на нарушението по безспорен начин,самоличността на нарушителя и неговата вина.Установяване на извършване на нарушението по безспорен начин е пряко свързано с точното ,ясното и категорично описание на конкретното нарушение с посочване на всички елементи от състава му,което в случая не е направено-както в АУАН,така и в НП.Нарушението освен,че не е описано точно от обективна страна,не е описано и от субективна страна,като формата на вината не е изяснена от наказващия орган.

    С оглед на всички гореизложени съображения,съдът счита,че издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно-издадено при   нарушение на особено съществени административнопроизводствени правила,което е довело до накърняване правото на защита на посочения нарушител,страда от съществени пороци от външна страна,което налага неговата отмяна само на това основание,без произнасяне по същество .

    Предвид изхода на делото и по арг.на чл.84 от ЗАНН ,административно-наказващият орган следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 300.00лв./триста лева,представляващи заплатено адвокатско възнаграждение на повереника му по делото/.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 изр-.първо,предл-трето от ЗАНН,съдът

 

                                                    Р      Е     Ш     И     :

 

     ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление №61/21.12.2018г.,издадено от И. С. К.- Кмет на Община Нови пазар/въз основа на АУАН №7/23.11.2018г.,съставен от К.К.И.,на длъжност Инспектор Наредба №1/Община Нови пазар/,с който на С.К.Д.  с ЕГН:**********,в качеството й на Домоуправител,с административен адрес:гр.Нови пазар,пл.“***“№* вх.* ет.* ап.*,на основание чл.53 от ЗАНН във вр.чл.83 от ЗАНН и чл.6 т.2 от Наредба №1 ,в качеството й на Домоуправител е наложено административно наказание „глоба „ в размер на 50.00лв.

     ОСЪЖДА Община Нови пазар,представлявана от Кмета И. С. К. да заплати на С.К.Д.  с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 300.00лв./триста лева/.

     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Шумен в 14-дневен срок от съобщаването до страните,че е изготвено.

 

                                                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ: