Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 28

 

гр. Нови пазар, 17.04.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Нови пазар, в съд в публичното си заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

при секретаря Бойка Ангелова, като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 47 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Д.Г.В. *** оспорва издаденото НП, с което е санкциониран за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като твърди, че НП е незаконосъобразно, нарушен е материалния закон и моли да бъде отменено.

Въззиваемата страна не се явява и не изпраща представител.

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление и се явява процесуално допустима.

В акта и в НП е посочено извършеното от жалбоподателя нарушение, изразяващо се в това, че на 12.08.2018 г.  около 11.00 часа в град К.по улица „***“ до дом с №* в посока към с. К., на път, отворен за обществено ползване жалбоподателят е управлявал трактор SANTAI с фабр. №***, с неустановена собственост, който не е регистриран по надлежния ред в Р.България. Противно на изложеното в НП, където е приет за начало на административното производство реда на чл.36, ал.2 от ЗАНН, то е започнало със съставянето на АУАН бл. №436821 от 12.08.2018 г.  В започналото досъдебно производство, прекратено в последствие поради липса на данни за извършено престъпление, жалбоподателят има процесуално качество на свидетел и не е привличан към наказателна отговорност.

В акта е посочена нарушената правна  норма - чл.140, ал.1 от ЗДвП.

В НП са определени вида и размера на наказанията за нарушението, по чл. 175, ал.3, предл.1 от ЗДвП – глоба в размер на 200лв.и лишаване от право на управление на МПС за срок от 6 месеца.

 

Съдът намира, че при съставянето на акт бл. №436821 от 12.08.2018 г.  НП № 18-0869-003155/07.12.2018 г. на ВНД Началник сектор към ОДМВР –Ш., сектор „Пътна полиция“ Ш.не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП.

 

Разгледано по същество, съдът установи следното:

Жалбоподателят Д.Г.В. ***. На 12.08.2018 г. той управлявал трактор SANTAI с фабр. №***, без регистрационни табели, като целта му  била да превози полученото рентно плащане в натура. По улица „***“ в гр.К.той бил спрян от служители на сектор „Пътна полиция“ гр. Ш., осъществяващи контрол по ЗДвП.

При проверката се установило, че на тракторът не е регистриран по надлежния ред и затова му е вменено нарушение но чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Видно от заключението на назначената в рамките на започналото същия ден разследване по Д.П.№384/2018 г. по описа на РУ-Н. съдебно техническа експертиза, марката на мини трактора е „SANTAI“, модел 120 с дизелов двигател с обем 0,7л, 2 200 оборота в минута, 12 к.с., като в резултат на получените изчисления се установило, че мощността е 8,82 KW.

По делото е направено запитване до „Център за изпитване  и сертифициране в гр.Р.“ относно мощността на ППС, в който се сочи, че колесен трактор SANTAI с фабр. №*** не подлежи на регистрация по ЗДвП, изразява се съмнение дали тракторът е действително от посочената марка, като изготвилия отговора инж.А. заявява, че марката трактори  SANTAI не му е позната. 

От дадените в съдебно заседание обяснения на жалбоподателя се установява, че управлявания от него трактор е бил с едно място – само за водача и е бил използван за прибиране на полагаща се рента в натура – жито.

От показанията на разпитания по делото свидетел П. се установява, че пътя по който се е движел жалбоподателят е бил единствената възможност за придвижване с транспортно средство между населеното място, където живее в с. М. и гр. К., от където е идвал той.

Самоходните машини, представляващи земеделска техника, в това число и трактори, подлежат на регистрация по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Съгласно действалата към датата на установяване на нарушението Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, чл. 2, издадена на основание чл. 11, ал. 9 от ЗРКЗГТ, на регистрация в областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) се регистрират: 1. трактори, самоходни машини, използвани в земеделието, горите и за земни работи, с мощност на двигателя над 10 kW, и тракторни ремаркета и 2. несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите, и машините за земни работи. С изменение на наредбата с ДВ, бр. 19 от 2019 г. е създадена т.3 и е посочено, че на регистрация подлежат и превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.

Следователно към датата на нарушението, управляваното от жалбоподателя превозно средство не е подлежало на регистрация по ЗРКЗГТ, т.к неговата мощност е по – малка от изискуемата по чл. 2, т.1 от Наредба № 2 от 3.02.2016.

Превозното средство не е подлежало и на регистрация по ЗЗДвП, съгл. чл. 150а, ал.2, т. 5 от ЗДвП, доколкото то макар да отговаря на характеристиките за ППС от категория  L7e  има максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kW.

В тази връзка следва да се посочи, че относно този вид превозни средства, към датата на установяване на нарушението не е налице изискване за задължителна регистрация както по ЗРКЗГТ, така и по ЗДвП. След изменението на чл. 2, т.1 от Наредба № 2 от 3.02.2016г. с ДВ, бр. 19 от 2019 г. е посочено, че на регистрация подлежат и превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари. Едва след датата на влизане в сила на тази промяна следва да се счита, че и тези превозни средства подлежат на регистрация. Не случайно и в чл. 10а, ал.3 от ЗРКЗГТ е посочено, че  на лицето, което управлява самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW по местните пътища, отворени за обществено ползване, и което се извършва по изключение за извършване на селскостопански и горскостопански дейности, каквито са били и извършваните от жалбоподателя, при липса на селскостопански и/или горски пътища, не се налага глоба по чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Следователно, макар разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП да допуска по пътищата, отворени за обществено ползване, се само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, то нормата на чл. 150а, ал.2, т. 5 от ЗДвП, изключва задължителната регистрация на този вид МПС, т.к същото подлежи на регистрация, съгл. чл. 2, ал.1, т.3 от Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, но за движение с такава техника и при условията на чл. 10а, ал.3 от ЗРКЗГТ не се налага глоба по чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Съдът намира, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение и поради това не следва да носи административно наказателна отговорност за него.

Обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно и неправилно.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 18-0869-003155/07.12.2018 г. на ВПД Началник сектор към ОДМВР –Ш., сектор „Пътна полиция“ Шумен, с което на Д.Г.В. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 53 от ЗАНН вр. чл.175, ал.3, т.1 от същия закон са наложени административно наказание “глоба“ в размер на 200лв. (двеста лева)и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Ш.в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                           Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                               Галина Николова