Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 21

 

гр. Н., 21.03.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Н. в съд в публичното си заседание на осемнадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Валентина Великова

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 54 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят С.А.С. ***, твърди, че не е доволен от издаденото от Началника на РУ Н. НП № 18-0307-000650/11.09.2018 г., с което му е наложена глоба в размер на 400 лв., за виновно нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ.

Жалбоподателят сочи, че съставения му акт е за това, че е управлявал МПС „***“ -25 ОД с ДК№ ***, за което е имало сключена застраховка „ГО“, но в ЗК „***“. Твърди, че след проверката веднага сключил нова застраховка с друга застрахователна компания.

Жалбоподателят моли издаденото НП и наложеното с него наказание да бъде отменено.

 

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител в открито  съдебно заседание.

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това жалбата се явява процесуално допустима.

Жалбоподателят С.А.С. *** е субект на административно наказателната отговорност по повод на установено с Акт с бл. № 436134/31.08.2018 г. административно нарушение. Акта е съставен от мл.автоконтрольор П.С. и присъствието на св. М.Г. и с него е констатирано, че на 31.08.2018 г., около 15,21 часа, в гр. Н., по ул. „***“ управлява лек автомобил „***“ -25 ОД с ДК№ В *** , собственост на Г.Т., във връзка с чието притежание и ползване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобилистите за МПС-то, което управлява, валидна към датата на проверката. Посочено е, че водачът виновно е нарушил 638, ал.3 от КЗ.

Жалбоподателят е подписал акта, като е записал, че няма възражения. 

Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление № 18-0307-000650/11.09.2018 г.,  г., на Началник на РУ Н., с което е наложил на жалбоподателя, на основание  чл. 53 от ЗАНН и чл. 638, ал.3 от КЗ  глоба в размер на 400,00 лв.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 07.02.2019 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и са издадени в съответствие със закона. Не са налице формални нарушения, водещи до съществено нарушаване на правото на защита на нарушителя и налагащи отмяна на издаденото НП.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС.

На 31.08.2018 г., сутринта служителите на МВР РУ Н., П.С. и М.Г., работили по КАТ, когато около 15,21 часа, в гр. Н., по ул. „***“ спрели водач на лек автомобил „***“ -25 ОД с ДК№ В ***. При проверката се установило, че автомобилът е собственост на лицето Г.Т., а за ползването на автомобила няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобилистите.

По време на проверката, жалбоподателят представил сключен договор за застраховка със ЗК „***“, стикер за която бил залепен на предното стъкло на автомобила и която била сключена на 07.03.2018 г. и била за едногодишен период до 06.03.2019 г.

Поради това, че застрахователната компания към която бил сключен договора за годишна застраховка „Гражданска отговорност“ била фалирала и сключените с нея застраховки останали без застрахователно покритие, били прекратени и правата на застрахованите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

След проверката водачът направил веднага нова застраховка „ГО“ в друга застрахователна компания – ЗК „***“, направена на 31.08.2018 г. в 15,05ч. с начална дата на покритие – 31.08.2018 от 16,05ч. до 30.08.2019 г. в 23,59ч.

 

Съдът намира, че гореописаната фактическа обстановка се потвърждава по безспорен начин, както от АУАН, свидетелските показания, така и от приложените по делото копия от справка за сключена застраховка „ГО“ отразяваща сключените за МПС-то застраховки, в т.ч към ЗК „***“ и към ЗК „***“, както и справка за нарушител/водач.

 

От така описаната фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Съгласно съобщение на сайта на Комисията за финансов надзор от 15.08.2018 г., застраховките на всички, които имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в Застрахователна компания *** АД клон България ще се прекратят на 17 август 2018 г. и Гаранционният фонд е осигурил техническа възможност  за сключване на нови полици с други застрахователи от 15 август 2018 г. Посочено е още, че полиците, сключени със Застрахователна компания *** АД, ще осигуряват покритие до 23:59:59 часа на 17 август 2018 г. Бил е даден гратисен период, в който служителите на МВР няма да извършват проверки, с цел собствениците или водачите на МПС-та, за които до този момент е имало сключени застраховки „ГО“ към фалиралата Застрахователна компания *** АД да могат да сключат нови с друга действаща застрахователна компания.

На 22.08.2018 г. на сайта на МВР е направено „уточнение“, че „от днес, 22 август, МВР преустановява гратисния период за налагане на глоби на водачи, без валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Съдът намира, че само факта на преустановяване на валидността на застраховката „ГО“ е достатъчен за да се счита, че от този момент водачите на МПС, сключили задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ управляват съответното МПС без сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Формалното сключване на договора за застраховка не е достатъчно, необходимо е според разпоредбата на чл. 638, ал.3 от КЗ и той да е действащ. С преустановяването на дейността на ЗК „***“ са преустановени и сключените с нея застраховки, считано от 17.08.2018 г.

От гореизложеното се установява, че водачът е осъществил нарушението по чл. 638, ал.3 от КЗ, като е управлявал на 31.08.2018 г. без валиден, действащ договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“.

Това, което следва да бъде установено освен формалната съставомерност на нарушението по чл. 638, ал.3 от КЗ е вината на водача на МПС-то за извършеното нарушение. Цялостният прочит на КЗ установява правила, при които ако настъпи прекратяване на договор за застраховка, в т.ч и по закон, каквото основание е отнемането на лиценза на застраховател, задължително се уведомява Комисията за финансов надзор, съгл. чл. 37 и следв. от КЗ. КФН е длъжна да уведоми компетентните държавни органи съгл. чл. 43 от КЗ, но никъде в целия кодекс не се сочи, как се уведомяват потребителите на предоставените от застрахователните дружества услуги, самите застраховани лица. В кодекса липсват разпоредби, които да защитават правата и интересите на застрахованите лица, в случай на настъпване на основанията за прекратяване на сключения договор за застраховка поради ликвидация на застрахователното дружество и отнемане на лиценза за застрахователната дейност. Разпоредби за уведомяване на застрахованите лица за настъпилото прекратяване на техния договор на посоченото основание не са вменени нито на КФН, нито на Гаранционния фонд или на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Един от малкото случаи на уведомяване на застрахованото лице е при прекратяване поради неплащане на застрахователната премия при разсроченото плащане, съгл. чл. 368, ал.3 от КЗ.

Това поставя застрахованите лица в неравностойно положение, т.к те не са длъжни във всеки един момент да извършват проверки при сключен договор за застраховка за тяхната валидност, преди края на срока на този договор. Безспорно е, че за фалита на ЗК „***“ е било съобщено чрез централните медии и на сайтовете на КФН и Гаранционния фонд и мн.др, но това не обвързва застрахованите лица със задължение за постоянното им следене и предприемане на съответните действия. Задължение за уведомяване на застрахованите лица, че е прекратена застраховката им, в т.ч и поради фалит на застрахователната компания е на Гаранционния фонд, чрез Информационният си център, който съгл. чл. 574, ал.10 от КЗ уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, като им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка.

По делото не се представиха доказателства за наличието на такова уведомяване на собственика на МПС-то, лицето Г.Т. от гр. В.и даването на срок, в който той да сключи нов договор за застраховка или да се прекрати служебно регистрацията на моторното превозно средство.

Следователно собственикът на МПС-то не е бил уведомен и не е знаел за прекратяването на неговия договор за застраховка на МПС-то, а с това и водачът на МПС-то няма как да узнае.

Съдът намира, че доколкото чл. 6 ал. 1 от ЗАНН определя като административно нарушение само това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, след като е извършено виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Съдът намира, че жалбоподателят няма вина за настъпилите след сключване на договора му за застраховка със ЗК „***“ обстоятелства, довели до прекратяване на нейната дейност, в резултат на което е отнет лиценза на същата, съгл. чл. 40, ал.2, т. 7 от КЗ. Наличието на такава причина за изтичане на срока на валидност на застраховката, изключва всякаква форма на вина у жалбоподателя. Същия не е бил в състояние дори и да предвиди настъпилите обстоятелства, поради незнанието за състоянието на ЗК „***“, особено към момента на сключване на договора за застраховка, който е бил в сила до 06.03.2019 г. Липсата на знание, не може да се формира волево поведение у жалбоподателя.

Поради горното, съдът намира, че жалбоподателят няма вина за обективното нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ и поради това няма и административно нарушение, поради което издаденото НП № 18-0307-000650/11.09.2018 г., с което му е наложена глоба в размер на 400 лв., за виновно нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

В този смисъл, съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно и следва да се отмени.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0307-000650/11.09.2018 г.,  на Началник на РУ Н., с което на С.А.С. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 638, ал.3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 400лв. (четиристотин лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                  

                                                        Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                            Галина Николова