Р     Е     Ш     Е    Н    И     Е

                                                                   № 38

                                               Гр.Н.,22.05.2019г.

                                                 В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на втори май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                       Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                      Секретар:НЕЛА  КОСТАДИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №64 по описа за 2019 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН –по жалба,предявена от С.Н.М. ***,действащ чрез пълномощника си адвокат М.М.-ШАК против Наказателно постановление №416/2018/2019 от 13.02.2019г.на Директора на ТД ***в Агенция Митници.

    В жалбата се твърди,че наказателното постановление е изцяло незаконосъобразно.Не бил осъществен състав на административно нарушение по посочения текст,поради следните съображения:

     Твърдяло се,че на 12.10.2018г.жалбоподателят е държал в дома си нарязан тютюн за пушене без акцизен бандерол,което той потвърдил,респ.признал,което твърдение не отговаряло на истината.

     Тютюнът бил поръчан от него по интернет от официално регистриран публичен сайт за търговия с такава стока.Той поръчал 1 кг.нарязан тютюн с обявена цена и условия за доставка,каквато в случая се извършвала чрез куриерска фирма Спиди,като след заплащане на цената и преди фактически той да получел пратката,полицейски служители я иззели на улицата и той нямал каквато и да е възможност да види съдържанието на пратката,респ.да установи изпратена ли му е фактура и/или касов бон,респ.има ли и изискващия се от закона акцизен бандерол.

    Тази описана от него фактическа обстановка се установявала самостоятелно и категорично от самото съдържание на Протокола за доброволно предаване на „неразпечатания пакет“.Отделно били налице свидетели - очевидци на това.

   Ето защо,жалбоподателят счита,че в случая от негова страна не било налице извършване на каквото и да е било нарушение на закона,което по същество било установено и от РП –гр.Н.,която на 24.10.2018г.постановила отказ за образуване от ДНП №1120/2018г.по аналогичния текст в НК.

    Предвид гореизложеното ,жалбоподателят моли съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

    В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с повереника си адв.М..Поддържат изцяло депозираната жалба.

    За административно-наказващия орган - Директора на ТД ***в Агенция Митници се явява главен юрисконсулт Т. К..Оспорва изцяло жалбата,излага подробни съображения.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

    Административно-наказателното производство е започнало с Акт за установяване на административно нарушение №383/03.01.2019г.,съставен от А.Н.А. –главен инспектор в Агенция „Митници“в ТМУ Варна,Агенция „Митници“,в присъствието на свидетелите В.Х.П. и Б.И.Б.- митнически служители в ТМУ Варна,срещу С.Н.М. *** за това,че на 12.10.2018г.в РУ-Н. държи в дома си акцизни стоки –нарязан тютюн за пушене без акцизен бандерол.На същата дата ,служители на РУ –Н. извършили проверка на адреса,като М. потвърдил лично информацията и заявил,че ще предаде доброволно намиращият се в дома му нарязан тютюн.Тютюнът бил предаден с протокол за доброволно предаване от лицето.При претегляне се установило,че тютюнът е с тегло 1 кг.В снетото сведение,М. обяснил,че на 10.10.2018г.по телефона е поръчал 1кг.нарязан тютюн за пушене,за който знаел,че е без акцизен бандерол.Тютюнът му бил доставен  на 12.10.2018г.с доставчик от куриерска фирма.За получената пратка М. заплатил сумата от 43 лева,от които 7.50лв.били за куриерна такса.Изготвена била експертна справка,от която било видно,че пазарната стойност на предадения от жалбоподателя тютюн възлиза на 370 лева,а стойността на дължимия акциз се равнява на 152 лева.

    На 24.10.2018г-с Постановление за отказ от образуване на досъдебно наказателно производство №1120/18г.от същата дата,Районна прокуратура Н. отказала да образува досъдебно производство по случая и изпратила материалите на ТМУ Варна за преценка за наличие на основания за образуване на административно-наказателно производство.

     Стоката била предадена за съхранение в склад в МБ Ш. с приемо-предавателен протокол №32-322228/07.11.2018г.и заприходена със складова разписка №111/07.11.2018г.

     АУАН е съставен в присъствието на визирания в него нарушител и той собственоръчно е написал следните възражения:“Тютюна го взеха на улицата пред дома ми.Не съм го държал в къщи“.

    Във връзка с констатираното нарушение,което актосъставителя е квалифицирал като такова по  чл.126 ал.1 от ЗАДС,с Наказателно постановление №416/2018/2019г.от 13.02.2019г.,издадено от В. Л. К.–с.д.Директор на Териториална Дирекция ***в Агенция „Митници“,на основание чл.126 ал.1 т.1 и чл.124 ал.1 от ЗАДС,на С.Н.М. е наложено административно наказание „глоба“в размер на 1000.00 лева,а вещественото доказателство –тютюн 1кг- е отнето в полза на държавата.

    При налагане на наказанието,административно-наказващият орган е преценил тежестта на извършеното нарушение,подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи обстоятелства,обсъдил е ,че доколкото обществената опасност на това деяние не е незначителна с оглед на други подобни нарушения на ЗАДС и то не може да бъде преценено като маловажен случай по смисъла на чл.28 б“а“от ЗАНН.

     В административно-наказателната преписка са приложени писмени обяснения,дадени от С.М.,които припокриват направените от него възражения при съставяне на АУАН.

     Представено е Постановление от 24.10.2018г.за отказ за образуване на досъдебно наказателно производство,издадено от районен прокурор при НПРП М.Глушков,в мотивите на което,прокурорът е счел,че описаната деятелност от страна на М.  е съставомерна само в немаловажни случаи,доколкото конкретния случай явно не бил такъв.Надделявало убеждението ,че описаната поведенческа активност  на лицето не следва да се преценява като съставомерна/по смисъла на НК/.Налице било административно нарушение  по смисъла на съответните разпоредби от Закона за акцизите и данъчните складове,поради което,на виновното лице следвало да се наложи административно наказание и преписката е изпратена на ТМУ Варна с оглед необходимостта от налагане на административно наказание на съответното виновно лице.   

     Представен е протокол за доброволно предаване от 12.10.2018г-,съставен от П.Г. ***,в който е обективирал ,че е приел от С.Н.М. 1 бр.найлонов плик,жълт на цвят,с разпечатка логото на Спиди,1бр.запечатан плик  ,съдържащ нарязана жълтокафява тревиста маса ,с тегло 1 кг.За произхода на предадените доброволно вещи,М. е посочил:“В плика има тютюн за пушене,който е моя собственост и е без акцизен бандерол“.

   Вещественото доказателство,иззето и приобщено по делото, беше предявено на жалбоподателя и на М. и същите не отрекоха,че това е въпросния плик,който е бил предаден от М. на Х..В същия не се откри документ,удостоверяващ заплащане на акциз за придобитата стока/ тютюн за пушене/.

     Актосъставителят и свидетелите по АУАН не са очевидци на самото нарушение,а разпитани пред съда заявиха,че актът е съставен по писмени данни.

    По искане на жалбоподателя,като свидетел по делото беше разпитан очевидецът на твърдяното административно нарушение П.Х..Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, същият даде показания пред съда,ценени с нужното доверие като добросъвестни и безпристрастни и от които се установява,че той работи като мл.полицейски инспектор и обслужва гр.Плиска.Във връзка с провеждането на акция,свързана с акцизни стоки без бандерол в гр.Плиска,получили оперативна информация,че на М. ще бъде доставен тютюн без акцизен бандерол чрез куриерска фирма „Спиди“.На посочената дата -12.10.2018г.Х. и колегата му Ц. Ц.се отправили към дома на жалбоподателя,виждайки,че по ул.“Георги Ванков“ минава кола на куриерската агенция-Автомобилът спрял пред дома на М. /дом №20/,той приел пратката от Спиди,увита в жълт пакет и тръгнал веднага към дома си/къщата/,която се намирала на около 20-25 метра от входната врата.В двора имало чешма.Докато бил още до чешмата,свидетелят му казал „Добър ден“,представили му се с Ц.,при което М. пуснал до чешмата въпросния пакет.Попитали го какво е получил,той им казал,че е поръчал по телефон.Поканили го да даде сведение,в което той записал,че е наясно,че е закупил акцизна стока без бандерол,но понеже бил пристрастен водач,така му излизало по-евтино.М. не бил разпечатал още пакета,а това сторили в негово присъствие полицейските служители.

        При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

       Наказателното постановление е издадено от компетентно длъжностно лице,в рамките на неговата материална,функционална и териториална компетентност и в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на административно-производствените правила,водещи до неговата отмяна.

      От доказателствата по делото-най- вече показанията на св.П.Х., обясненията дадени от С.М.,обективираното в протокола за доброволно предаване се установи по несъмнен начин,че на посочената в АУАН и НП дата -12.10.2018г., жалбоподателят С.М. е държал /получил в свое владение поръчаната от него пратка от трето лице,доставена му от куриер/ нарязан тютюн,с тегло 1 кг., който е акцизна стока и не е бил придружен с необходимите документи. Свидетелят Х. е непосредствен очевидец на това,как М. е приел и държал в имота си въпросната вещ,от която е опитал да се разграничи,пускайки я на двора ,в близост до чешмата,разбирайки или предполагайки каква е целта на посещението на св.Х. и неговия колега Ц..

   Ирелевантно в случая е ,че прокурорът е постановил отказ да образува досъдебно производство,но за деятелност,съставомерна по Наказателния кодекс,като е счел,че по административно-наказателната преписка са налице данни за евентуално осъществено административно нарушение по специален закон/в случая ЗАДС/,поради и което е препратил преписката на съответния административен орган./в случая Митница Варна при Агенция „Митници ,преобразуван междувременно в Териториална Дирекция ***в Агенция „Митници“/.

       За съставомерността на деянието по чл.126 от ЗАДС е достатъчен обективния факт,че акцизните стоки са държани в имот,собственост на жалбоподателя,без наличието на нито един от изискуемите се от закона документи.

    Собствеността  на акцизните стоки не е въздигната от законодателя като условие за налагане на административно наказание,доколкото понятието „държи“ не съдържа в себе си определените три компоненти на собствеността.Държането представлява упражняване на фактическа власт върху определен обект на собственост,в конкретния случая-фактическа власт върху акцизни стоки-нарязан тютюн, владението и държането  върху който е установено от  жалбоподателя пред непосредствения очевидец –полицай Х..

     Извършеното от жалбоподателя нарушение покрива приложения от наказателния орган административно-наказателен състав,доколкото от събраните доказателства се установява по категоричен начин,че на посочената дата и място,жалбоподателят С.М. е държал 1 кг-нарязан тютюн ,за който не е представил съответен документ,удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия акциз.Предметът на нарушението-нарязан тютюн за пушене попада в обхвата на продуктите,посочени в чл.12 ,ал.1 т.1 от ЗАДС,т.е. представлява акцизна стока,за която се дължи акциз.Съгласно чл.126 ал.1 т.1 от ЗАДС ,която норма е и материално-правна и санкционна/в редакцията му към момента на извършване на нарушението /,на лице,което държи ,предлага,продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или митническа декларация,или придружителен административен документ,удостоверяващ плащането,начисляването на обезпечаването на акциза,се налага глоба в размер на дължимия акциз,но не по-малко от 1000 лева.

     Наложеното наказание на санкционирания субект по вид и размер е съобразено с предвиденото такова в приложимата санкционна разпоредба,като глобата е определена в минималния размер,при съобразяване на обстоятелството,че двойният размер на дължимия акциз за процесните стоки е в размер на 304.00лв./т.е.под минималния размер на предвидената глоба/.

     Постановеното отнемане в полза на държавата на установените от митническите органи тютюневи изделия е съобразено с разпоредбата на чл.124 ал.1 от ЗАДС,където за изчерпателно изброени нарушения,вкл. и по чл.126 от ЗАДС ,е предвидено отнемане в полза на държавата на стоката,предмет на нарушението.

     Съдът се солидаризира с доводите на административно-наказващият орган,че не е налице маловажност на случая по смисъла на чл.28 б“а“от ЗАНН с оглед  обществената  опасност на това деяние не е незначителна с оглед на други подобни нарушения на ЗАДС и вида обществени отношения ,които регулира този закон.

      Ето защо,след анализа на събраните по делото доказателства,съдът счете за безспорно установено от обективна и субективна страна,че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението,за което е подведен под административно-наказателна отговорност,като наказващият орган му е наложил едно справедливо и законосъобразно наказание,съответстващо на самото нарушение и на самия деец .Издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено,а жалбата против него-оставена без уважение.

      Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                 Р      Е     Ш      И    :

   

      ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №416/2018/2019г.от 13.02.2019г.,издадено от В.Л. К. –с.д.Директор на Териториална Дирекция ***в Агенция „Митници“/въз основа на АУАН №383/03.01.2019г.,съставен от А.Н.А. на длъжност главен митнически инспектор в Митница Варна при Агенция „Митници/,с което на основание чл.126 ал.1 т.1 и чл.124 ал.1 от ЗАДС,на С.Н.М. с ЕГН:********** ,с адрес: ***  е наложено административно наказание „глоба“в размер на 1000.00 /хиляда /лева,а предметът на нарушението –нарязан тютюн за пушене -1.0 кг.,заприходен по складова разписка №111/07.11.2018г.на МБ Ш. при Митница Варна е отнет в полза на държавата.

     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен  срок от съобщаването до страните,че е изготвено.

 

                                                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ: