Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                                         № 39

                                                     Гр.Н.,23.05.2019г.

                                                     В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на четиринадесети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                       Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                      Секретар:НЕЛА  КОСТАДИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №68 по описа за 2019 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН,по жалба,предявена от С.А.М.,с адрес:г*** против Наказателно постановление №15-03-07-000-449 на Началник РУП към ОДМВР Шумен,РУ Н..

    Жалбоподателят твърди,че не е доволен от горецитираното наказателно постановление,с което му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400.00лв.

    Счита,че същото е незаконосъобразно,тъй като МПС-то ,което е управлявал,било с действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.При съставяне на АУАН било записано,че на 20.11.2015г.автомобилът е спрян около 14.30часа,което е обширно понятие и не определя точния  час на движение,спиране и констатиране на нарушението.Чрез техническо средство –тахограф на шайбата било записано,че точния час на спиране на автомобила е 14.48 часа.

    Счита,че деянието представлява маловажен случай и моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено.

    В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично.Поддържа жалбата изцяло.

    За административно-наказващия орган не се явява представител.В съпроводително към административно-наказателната преписка писмо се сочи ,че предявената жалба е допустима,но неоснователна.Въпреки,че веднага след установеното нарушение по КЗ за МПС с рег.№Н0065ВА бил сключен действащ договор „Застраховка гражданска отговорност „за горепосоченото МПС,не освобождавало водача от отговорността за нарушение по чл.315 ал.1 от КЗ към момента на извършване на проверката.Моли съдът да постанови решение,с което предявената жалба бъде оставена без уважение,а процесното НП потвърдено като законосъобразно.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Административно-наказателното производство е започнало с Акт за установяване на административно нарушение,съставен от мл.инсп.Г.Д.Г. ***,в присъствието на свидетелите И.Й.И. и П.Г.Х.-***,срещу С.А.М. ***,за това,че на 20.10.2015г.,около 14.30часав с.В.,по ул.“Г.Д.“посока с.Златна нива управлява т.а.Мерцедес 818Атего с рег.№***,,собственост на ***ЕООД,във връзка с чието притежание и използване няма действащ сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност за автомобилистите“за МПС,което използва и управлява към датата на проверката.Като доказателство е иззет КТ Гаранционен фонд №34225686,който не е приложен по делото.АУАН е подписан от визирания нарушител без възражения.

     По повод на така съставения акт,с Наказателно постановление №15-0307-000449/03.11.2015г.,издадено от В.К.Р.-началник РУП към ОДМВР Шумен,РУ Н.,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ на С.А.М. е наложено административно наказание „глоба“в размер на 400.00 лева за това,че на 20.10.2015г.около 14.30часа в с.В.,на ул.“**** „,като водач на товарен автомобил „Мерцедес 818 Атего с рег.№****във връзка с чието притежание и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.Приложена е застрахователна полица №115002608296 на ЗАД „Булстрад ВИГ“със застрахователно покритие от 14.38ч.на 20.10.2015г.до 23.59ч.на 19.10.2016г-нарушение по чл.315 ал.1 от КЗ.

    Административно-наказващият орган е приел,че деянието не е маловажен случай по чл.28а от ЗАНН.

    Наказателното постановление е издадено от компетентен административно-наказващ орган,в рамките на неговата материална,териториална и функционална компетентност./Заповед №372з-1541/30.06.2015г.,издадена от ВПД Директор на ОД МВР Ш./.

    Същото е връчено на посочения в него нарушител на 20.02.2019г.и в законоустановения 7-дневен срок ,той го е обжалвал пред съда.

    Като свидетели по делото бяха разпитани актосъставителят Г.Д.Г. ,както и свидетелите  И.Й.И. и П.Г.Х..

    Свидетелите И. и Х. заявяват,че в рамките на извършваната на посочената в АУАН и НП дата ,са извършвали специализирана полицейска операция  в с.В.,на изхода за с.Златна нива,като с тях имало още трима колеги.Спрели за проверка товарен автомобил „Мерцедес“,собственост на фирма,като при проверката установили,че за автомобила,управляван от жалбоподателя няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.Това било видно и от стикерите и от представената от него полица.Предупредени за отговорността по чл.290 от НК,свидетелите твърдят с нужната категоричност и съдът кредитира показанията им с нужното доверие като добросъвестно и безпристрастно дадени ,от които се установява,че след като установили,че водачът няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“,той започнал да звъни по телефона в офиса на фирмата и търсел някой да сключи веднага застраховката,както и станало.Пет минути по-късно след проверката,той показал по вайбър на проверяващите,че за управлявания от него автомобил има сключена застраховка.В тази насока по делото е представено извлечение от проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност“- Гаранционен фонд,от която е видно,че за посочения товарен автомобил е сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при ЗАД“Булстрад ВИГ“ на 20.10.2015г.в 14.33часа,с начална дата на покритие 20.10.2015г.-14.38часа и крайна дата на покритие 19.10.2016г.-23.59ч.Номерът на полицата е BG/03/115002608296./приложена по делото на л.6,        копие надлежно заверено.Застраховката е сключена в гр.Шумен/.От същото извлечение е видно,че предходната застраховка „ГО“ за този автомобил е по застрахователна полица 03114002354065,сключена на 17.09.2014г.,с начална дата на покритие 19.09.2014г.-00.00часа и крайна дата -19.09.2015г.-00.00 часа.

    Понеже жалбоподателят оспорва точно часът на спирането му от контролните органи и времетраенето на самата проверка,при която е констатирано нарушението,под страх от наказателна отговорност свидетелят  /Й./ заявява,че  разполага с часовник,с мобилен апарат,който също показва часа ,коментирал го с колегите  и техните часовници показвали същият час като неговия.Свидетелят Х. също е категоричен,че към посочения в акта час,за управлявания от жалбоподателя автомобил,не е имало сключен и валидно действащ договор „ГО“.

    Актосъставителят Г. също потвърждава,че часа на констатиране на вмененото на жалбоподателя административно нарушение е този,посочен в АУАН.Самото нарушение било констатирано чрез извършване на справка в Гаранционен фонд,който е достъпен в РУ Н..

   Във връзка с наведените от него твърдения,жалбоподателят е представил копие от разпечатка от показания на тахографска шайба,за която не може да се установи е ли налице, за евентуална проверка на достоверността на обективираните в разпечатката данни,в която е отразено,че касае изминатото разстояние и направени почивки от С.М. *** на 20.10.2015г.с МПС с рег.№***.Съдът намира,че от представената разпечатка не може да се установи с нужната категоричност,че същият е бил спрян за проверка от полицейските служители не около 14.30 часа,както е посочено в акта,а по негови твърдения –около 15.00часа,тъй като в 15.15ч.подписал акта.

  За прецизност следва да се отбележи,че доколкото застраховката е сключена в 20.10.2015г.в 14.33часа в гр.Ш.,а според разпечатката на показанията на тахографската шайба,по това време водачът е пътувал по маршрут с.В.-гр.Ш. и е бил спрян в района на кметство с.В. ,този факт следва да се тълкува  в подкрепа на показанията на свидетелите Й. и Х.,които заявиха,че след спирането ме и извършената проверка, М. се е обадил по телефона във фирмата-собственик на автомобила за незабавно сключване на застраховка,каквато,към момента на извършване на проверката не е имало сключена и съответно –валидно действаща.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна и недоказана,поради следните съображения:

    В хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила ,опорочаващи издаденото наказателно постановление до степен,обосноваваща неговата незаконосъобразност.

    От доказателствата по делото съдът счете за безспорно установено,че от обективна и субективна страна,жалбоподателят е осъществил състава на визираното административно нарушение,съставомерно по чл.315 ал.1  ,т.1 от КЗ/отм.,в сила към момента на извършване на нарушението и налагане на наказанието/,а именно –за това,че на 20.10.2015г.около 14.30часа,в с.В. на ул.“***“ управлявал МПС ,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

     Наложената глоба в размер на 400 лева е в минималния размер,предвиден в сакницонната разпоредба/от 400 до 600 лева за физическо лице/,което означава,че същата е определена от административно-наказващия орган при спазване на изискванията на чл.27 от ЗАНН за преценка на отекчаващи и смекчаващи обстоятелсва/,но със сигурност деянието не следва да се квалифицира като „маловажно „по смисъла на чл.28 от ЗАНН,впредвид категорията обществени отношения,които регулира този кодекс.

       Настъпилата след издаване на наказателното постановление законодателна промяна не рефлектира върху възведеното срещу дееца  обвинение в извършване на административно нарушение,доколкото въпросната промяна/приемането на нов КЗ/не води до отпадане наказуемостта на същото,нито предвижда по-леко по вид и размер наказание.

    Ето защо,съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено,а жалбата против него се остави без уважение.

       Водим от гореизложеното,на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р     Е     Ш    И   :

 

    ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №15-0307-000449/03.11.2015г.,издадено от В.К.Р.-началник РУП към ОДМВР Ш.,РУ Н./въз основа на АУАН Т971341/20.10.2015г./,с което,на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 т.1 от КЗ на С.А.М. с ЕГН:**********,с адрес:г*** ,за извършено на 20.10.2015г.в с.В. административно нарушение по чл.315 ал.1 от КЗ,на основание ч.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400.00лв./четиристотин лева/.

     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от съобщаването до страните,че е изготвено.

 

                                                                             РАЙОНЕН   СЪДИЯ: