Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 34

 

гр. Нови пазар, 14.05.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Нови пазар, в съд в публичното си заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 76 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Д.Д.Я. *** изразява категоричното си несъгласие от  НП №87/19.02.2019 г.,  с което е санкциониран с глоба в размер на 100 лв. за виновно нарушение на Наредба №1 за поддържане  и опазване на обществения ред на територията на Община К.. Твърди, че НП е незаконосъобразно и в пълно несъответствие с реалната фактическа обстановка. Заявява също, че е пострадал от действията на Ф.М.и въпреки това е санкциониран.

Въззиваемата страна не се явява и не изпраща представител.

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.1  от ЗАНН от легитимирано лице, имащо правен интерес за обжалва горепосоченото наказателно постановление и се явява процесуално допустима.

В акта и в НП е посочено извършеното от жалбоподателя нарушение, изразяващо се в това, че на 16.08.2018 г.  около 18.00 часа в с. Г., до бензиностанция „***“  се е държал непристойно  и станал причина за скандал, като се сбил с Ф.М. М.от с. Г., с което си поведение е нарушил обществения ред и нормите на културно поведение.  В акта  и НП е посочена нарушената правна  норма - чл.5, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане  и опазване на обществения ред на територията на Община К..

С НП, на основание чл.46, ал.5 е индивидуализирано и определено  наказанието за вмененото  нарушение- глоба в размер на 100 лв.

Съдът намира, че при съставянето на акт № 23,  бл. №153232 от 28.08.2018 г.  и  НП №87/19.02.2019 г не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на НП. Твърдяното в жалбата процесуално нарушение, изразяващо се в съставянето на акта в присъствието само на един свидетел, който не е очевидец на нарушението, не представлява порок на акта, водещ до ограничаване правата на жалбоподателя и не представлява процесуално нарушение от категорията на съществените такива. ЗАНН допуска, при невъзможност акта да се състави в присъствието на свидетели –очевидци на нарушението, той да се състави в присъствието на други двама свидетели, като изискването те да са двама не е императивно.

Разгледано по същество, съдът установи следното:

Жалбоподателят Д.Д.Я. е жител ***.

На 16.08.2018 г. следобяд, свидетелите Н.Т.Н. и С.О. отишли на бензиностанция „***“ в селото и седнали на масите да пият кафе. При тях отишъл и жалбоподателят, който също седнал да пие кафе. По – късно се събрали още хора, сред които и св. М.Х., като около 18.00 ч. пристигнал и Ф.М. М.. Последният още с пристигането си към масата на посочените лица започнал да отправя обиди и закани към жалбоподателя, викал „писна ми с твойте жалби“ и когато стигнал до него го ударил. Жалбоподателят започнал да се защитава и взаимно си разменили удари. При сблъсъка жалбоподателят паднал на земята и от лицето му течало кръв. След това самия жалбоподател извикал полицията.

Видно от приложеното съдебномедицинско удостоверение от 20.08.2018 г. № 231/2018 г., издадено от д-р В. В., съдебен лекар, на жалбоподателя са причинени множество *******

Н 05.03.2019 г. е образувано досъдебно производство и започнало разследване затова, че на 16.08.2018 г. на бензиностанция „***“ в с.Г. е причинена средна телесна повреда на Д.Д.Я.- престъпление по чл. 129, ал.1 от НК.

От разпитаните свидетели се установява, че конфликтът и сбиването е било инициирано от лицето Ф.М. М.и през цялото време жалбоподателят се е защитавал от неговите удари и нападки, които не е провокирал с нищо.

Изложеното очертава коренно различна фактическа обстановка, опровергаваща посоченото в акта, че жалбоподателят е извършил административно нарушение, изразяващо се най-общо с непристойно държане, предизвикване на скандал и нарушение на обществения ред и нормите на културно поведение. Всъщност жалбоподателят е вписал като възражение още при съставянето на акта, че е потърпевш и е бил нападнат, но административно наказващия орган не е събрал доказателства в тази насока. Липсват също събрани доказателства жалбоподателят да е извършил нарушението, за което е санкциониран. 

Изложеното налага извод, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение и поради това не следва да носи административно наказателна отговорност за него.

Съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно и с оглед на компетентността на административнонаказващия орган, при така установената фактическа обстановка.

Съдът намира, че е налице нарушение и на административно наказателното производтво пред административнонаказващия орган, изразяващи се в следното:

Съгласно чл. 22, ал.5 от ЗМСМА, актовете за нарушения на актовете на общинския съвет, какъвто е и посочената в акта и в НП наредба, се издават от  длъжностни лица, посочени в самата наредба. Съгласно чл. 47, ал.1 от Наредба №1 на ОС К., актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от длъжностните лица определени със заповед на *** на община К., както и от служителите на РУП - К.. По делото не е представено копие от заповед на РУП К., с която да са определени длъжностните лица, компетентни да съставят актове за нарушения на наредбите на общината. Това дискредитира компетентността на органа, съставил Акт № 23/28.08.2018 г. Съгласно посоченото в чл. 37, ал.1, б. „а“ и б. „б“ от ЗАНН, актове могат да съставят длъжностните лица: а) посочени изрично в съответните нормативни актове; б) определени от ръководителите на ведомствата, организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено приложението или контрола по приложението на съответните нормативни актове. Компетентността на актосъставителя не се презумира, доклокот и на основание разпоредбата на чл. 267, ал.1 от ЗМВР, следва да има изрично определяне на компетентните служители. Като не е приложено по преписката заповед за компетентността на актосъставителя, то издадения Акт се явява издаден от незаконосъобразен орган.

НП е незаконосъобразно и поради това, че с него жалбоподателят е наказан за нарушение на чл. 5, ал.1 от Наредба №1 на Община К.. Съгласно посочената норма на чл. 5, ал.1, забранява се извършването на непристойни действия на обществени места, нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото и личността. Така формулирана разпоредбата съответства на нормата на чл. 1, ал. 2 от Указ № 904/ 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство ( УБДХ), която определя като дребно хулиганство всяка непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс.

От посоченото в акта се установява, че се касае за действия, описани като „ държи се непристойно и става причина за сбиване с лицето Ф.М. М., с което е нарушен обществения ред и нормите за културно поведение“. Нарушаването на обществения ред, по начина по който е установен, всъщност представлява проява на дребно хулиганство. Нарушаването на нормите за културно поведение е нравствена категория, която няма предписано от закона съдържание, а такова от нравствените норми и обичая.

Самото „непристойно държане“, не е идентифицирано в какво се изразява, а по смисъла на чл. 1, ал.2 от УБДХ това е употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия. Това са и описаните в акта характеристики на проявата – непристойно държане и сбиване.

По отношение на мястото на извършване на непристойната проява, също не са налице различия от посечените в УБДХ. Наредба №1 на Община К. сочи, че е съставомерно нарушението на обществени места, докато в УБДХ се говори за нарушение на обществения ред на публично място, пред повече хора. Обществените места са и публични места, т.к се гарантира свободен достъп до тях на всички лица, освен ако определени обществени места не са с ограничен достъп, за което следва да има ясно поставена нормативно установена граница, каквато в настоящия случай липсва.

Съдът намира, че посочената разпоредба на чл. 5, ал.1 от Наредба №1 на Община К. е в противоречие с разпоредбата на чл. 8 от ЗНА, т.к в наредбата са преуредени обществени отношения, които са вече уредени от нормативен акт от по – висока степен, какъвто е УБДХ, при което актосъставителят, ако е бил компетентен е следвало да състави акт по УБДХ, а не по Наредба №1 на Община К..

На следващо място, с оглед на установеното по делото относно извършването на самото нарушение, актосъставителят не е взел предвид разпоредбата на чл. 8 от ЗАНН, доколкото се установи по делото от фактическа страна, че жалбоподателят всъщност е бил нападнат словесно с вербални обиди и физически от лицето Ф.М. М.. Не са административни нарушения деянията, които са извършени при неизбежна отбрана или крайна необходимост. В случая и на основание чл. 11 от ЗАНН административнонаказващия орган е следвало да прецени обстоятелставта по чл. 12 и чл. 13 от НК и да съобрази цялостното поведение на жалбоподателя, което в своите установени поделото характеристики е било по – скоро такова по чл. 13, ал.1 от НК, т.к той се е защитавал от нападението на Ф.М., а не го е нападнал самия той.

В този смисъл и издадения акт и НП са незаконосъобразни, а издаденото НП следва да бъде отменено изцяло.

Така допуснатите от него нарушения, са от категорията на особено съществени нарушения на ЗАНН, накърняващи правото на защита на жалбоподателят и съставляващи основание за отмяна на атакуваното постановление.

 

 

 

 

 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление НП №87/19.02.2019 г. на *** на Община К.,  с което на Д.Д.Я. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 5, ал. 1 от  Наредба №1 за поддържане  и опазване на обществения ред на територията на Община К. и на основание чл. 46, ал.5 от същата Наредба  му е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 100лв. (сто лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                           Районен съдия: …………………..….......…

                                                                                               Галина Николова