Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

 гр. Нови пазар, 09.07.2018 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар, в публичното си заседание на дванадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                      

при секретаря Нела К., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №107 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Подадена е жалба на основание чл.59 от ЗАНН от страна на Ф.М.Х., в качеството й на представител на „Ауто ден 2018” – ЕООД - гр. Ш. срещу наказателно постановление №27-000765 от 19.03.2019 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл.413, ал.2 от КТ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 800 лв.

Жалбоподателката счита, че постановлението е незаконосъобразно. Твърди, че представляваното от нея дружество използва стая в сградата на Читалище „*** ” в с. П., обл. Ш., находяща се в общ коридор с други помещения на читалището. Достъпът до помещението се осъществявал чрез отделен страничен вход, както и чрез главния вход на читалището. Доколкото използваното от дружеството помещение се намирало в обществена сграда, то било допустимо да са налични пожарогасители в коридора на сградата, които да обслужват всички обекти на етажа. В деня на проверката, осъществена от служители на наказващия орган, в сградата имало пожарогасител, а и самата сграда била след основен ремонт, снабдена с модерна система за пожароизвестяване и оборудвана с пожарогасиели според изискванията. Наред с това при започване на работа на служителите на дружеството-жалбоподатгел бил проведен встъпителен инструктаж по правилата на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана. Представителят на дружеството счита, че в случая не е налице нарушение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на чл.225, ал.2 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, поради което моли съдът да отмени така издаденото наказателно постановление. В случай, че съдът счете, че е налице осъществено административно нарушение, то представителят на дружеството моли да бъде отчетена липсата на настъпили вредни последствия за работещите и снабдяването на залата с допълнителен пожарогасител веднага след проверката, както и липсата на административни наказания на дружеството за нарушения на трудовото законодателство, и наложената с обжалваното наказателно постановление имуществена санкция да се намали до законовия минимален размер.

Въззиваемата страна, чрез представителя си – юрисконсулт Д. В.-И.счита, че в случая е налице осъществен състав на административно нарушение и същото е доказано безспорно от събраните доказателстгва. Твърди, че наказателното постановление е законосъобразно и правилно. Изтъква, че дружеството, в качествоито си на работодател, има задължение да осигури пожарогасител в офиса, ползван в сградата на читалището, което задължение към момента на проверката не е било изпълнено. Предвид тези съображения, развити подробно в хода на съдебните прения, представителят на въззиваемата страна моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №27-000765 от 19.02.2019 г. актосъставителят С.Р.К. е констатирала, че на 11.02.2019 г. при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство в обект – офис, находящ се в с. П., обл. Ш., на ул. „***№*, стопанисван от дружеството – жалбоподател, е било установено, че дружеството „Ауто ден 2018” – ЕООД, със седалище в гр. Ш., в качеството си на работодател, при осъществяване на дейността си, не е изпълнило задълженията си по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите четири лица, назначени по трудови доовори от 25.01.2019 г., тъй като не са осигурени необходимите и изпитани пожаротехнически средства за пожарогасене. Актосъставителт е отбелязала, че с това е нарушена разпоредбата на чл.225, ал.2 от Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Въз основа на така съставения и връчен акт за установяване на административно нарушение Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Ш. е издала Наказателно постановление №27-000765 от 19.03.2019 г., с което за установеното нарушение на дружеството, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл. 413, ал.2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 800 лв.

Съдът констатира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни за това органи и отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Съдът счита, че в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, и които да са основание за отмяна на постановлението по тази причина. 

От събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите С.Р.К., П.В.С., Х. Г.М. и Ю. Х.Р., както и писмените доказателства – протокол за извършена проверка №ПР 1904917 от 11.02.2019 г.; 2 бр. декларации на основание чл.402, ал.1, т.3 от КТ; присъствен списък на работещи по време на проверка от ДИТ от 11.02.2019 г.; констативен протокол №76 от 11.02.2019 г., изд. от Агенция по заетостта и протокол №3673/11.02.2019 г. за предаване и приеване на пожарогасители,  съдът намира, че безспорно по делото са установени следните факти:

На 11.02.2019 г. служители на Дирекция „Инспекция потруда”, заедно със служители на Агенцията по заетостта извършили проверка в обект на жалбоподателя „Ауто ден 2018” – ЕООД - гр. Ш.. От страна на служителите на ДИТ проверката касаела спазване на трудовото законодателство. Обектът представлявал офис – стая, находяща се в сградата на Читалище „***” в с. П., обл. Ш.. Достъпът до това помещение се осъществявал от страничен вход на сградата, през който се преминавало, после по стъпала надолу и през коридор, в който имало и друго помещение, а стаята – офис на жалбоподателя се намирала в дъното на този коридор. В хода на осъществената проверка проверяващите служители – свидетелите С.Р.К. и П.В.С. установили, че в офиса работят четири лица по сключени трудови договори с дружеството и в самото помещение – офис няма пожарогасител. Това обстоятелство потвърдили и самите работещи, като и при изрично поставен им въпрос от проверяващите завили още, че в случай на пожар не знаят как ще реагират. За извършената проверка бил съставен горепосочения протокол №ПР 1904917 от 11.02.2019 г., с която на дружеството били дадени съответните предвипсания и още същия дан в обекта бил осигурен пожарогасител.

Горепосочените факти се установяват безспорно от доказателствата по делото.     Анализирайки така установените факти, съдът счита, че не се установява с категоричност да е осъществено нарушението, посочено в наказателното постановление. Изикванията за оборудването на сградите и работните помещения с подходящи пожаротехнически средства са регламентирани в Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; в Наредба Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Сред тези правила няма изискване в отделно помещение на сграда да има поставено пожаротехническо средство и задължение за собственик или ползвател на отделно помещение да постави такова. В случая дружеството – жалбоподател ползва една стая находяща се в сграда с други помещения, в коридор, в който има и други помещения. Без значение дали достъпът до тази стая се осъществява само от страничен вход, или и от друг централен вход, изискването да се поставят пожарогасители следва да се отнася за сгради, етажи от сгради и помещения в зависимост от площта на последните, такъв какъвто е регламентът напр. в т.7 от забалежките в Приложение №2 към към чл.3, ал.2 от Наредба Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Предвид това съдът счита, че не може да се приеме, че липсата на пожарогасител в една от стаите на сграда осъществява състава на посоченото в наказателното постановление административно нарушение. В случая не е била извършена проверка дали в коридора на сградата, където се намира офисът на жалбоподателя, или в самата сграда, са били поставени съответните пожаротехнически средства, а проверката е обхаванала само помещението на дружеството, което помщение не представлява отделна постройка. Изискването на разпоредбата на чл.225, ал.2 от Наредба №7 от 23.09.1999 г. за оборудване на работните места с конкретен вид пожаротехнически средства е в зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях работно оборудване, вида на използваните вещества и материали и броя на работните места. Конкретните изисквания за помещенията са регламентирани в другите гореспоменати наредби, като тук от страна на наказващия орган не е посочено какво е конкретното изискване за обекта на жалбоподателя. Също така обстоятелството, че самите работещи в помещението не са били информирани как да реагират при възникване на пожар, води до изводи за качеството на проведения инструктаж, а не потвърждава факта на административно нарушение от вида на посоченото в наказателното постановление.

По горните мотиви и считайки, че по делото не се доказва с категоричност да е осъществено административното нарушение, за което е издадено наказателното постановление, то съдът счита, че постановлениего е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

Ето защо, съдът

Р  Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №27-000765 от 19.03.2019 г. на Директора на дирекция ”Инспекция по труда” - гр. Ш., с което на „АУТО ДЕН 2018” – ЕООД, с ЕИК 204977383, със седалище и адрес на управление гр. Ш., ул. „***”, №*, вх.2, ет.*, ап.*, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.413, ал.2 от КТ е наложена имуществена санкция от 1 800 лв. (хиляда и осемстотин лева) за извършено административно нарушение по чл.225, ал.2 от Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: