Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 36

 

гр. Нови пазар, 16.05.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд Нови пазар в публичното си заседание на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Галина  Николова

СЕКРЕТАР: Бойка Ангелова 

като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 121 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателката В.С.Д. ***,  твърди чу не е съгласна с електронен фиш серия К № 2652015 на ОД на МВР Шумен, с който й е наложено наказание глоба от 50лв., за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал.4 вр. чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Жалбоподателката сочи, че на посочената дата и час се е движела по ул. „***“ в гр. Нови пазар, в близост до предприятие „***“ в посока центъра на града, като е управлявала л.а „***“ с рег. № ***М, но скоростта, с която се движела била около 40км/ч, а не колкото е посочено в електронния фиш от 66 км/ч. Жалбоподателката сочи, че в момента на засичането е била изпреварена от друг автомобил, който също се виждал на клиповете, но не можело да бъде идентифициран от контролните органи. Жалбоподателката твърди, че установената превишена скорост е за изпреварващия автомобил, а не за нейния. Мястото и посоката, от която е заснет клипа не позволявали да се установи другият автомобил, т.к не се виждали регистрационните му номера.

Жалбоподателката сочи, че посоченото в електронния фиш нарушение не е индивидуализирано и не е извършено от нея, поради което моли наложеното с него наказание да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител в открито  съдебно заседание.

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, същата е подадена от надлежно лице, посочено в ел.фиш, имащо правен интерес, поради което е процесуално допустима.

Жалбоподателят В.С.Д. *** е субект на административно наказателната отговорност по повод на установено с електронен фиш серия К № 2652015на ОДМВР Шумен административно нарушение.

От формална страна, издаденият електронен фиш серия К № 2652015 отговаря на изискванията на закона на чл. 189, ал.4, изр.2-ро от ЗДвП, същия конкретизира и индивидуализира териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението – ОДМВР Шумен; мястото –гр. Нови пазар, ул. „***“ до фирма *** в посока – центъра на града; датата - 27.02.2019 г.; точния час на извършване на нарушението- 17,56ч.; регистрационния номер на моторното превозно средство – ***М; собственика, на когото е регистрирано превозното средство Д.П.Д, както и описание на нарушението нарушените разпоредби - чл. 21, ал.1 от ЗДвП; размера на глобата 50лв., срока, сметката, начините за доброволното й заплащане, поради което същия не страда от пороци, които да налагат неговата отмяна без разглеждане на делото по същество.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

По делото е приложена разпечатка на направените с техническото средство клипове (снимки), 4бр. с № 2073 от радар № 591, които са съгласно посоченото в горния десен ъгъл направени на 27.02.2019 г. в 17:56:31ч. На приложението е посочено, че измерената скорост на движение на МПС-то е 69 км/ч, при ограничение от 50км/ч. и предишението е от 19кв/ч. На клипа е посочена посоката на движение, работният режим Н и координатите на мястото на нарушението, както и регистрационният номер на автомобила.

По делото е приложена разширена разпечатка и от същите по № клипове, но 16 бр.

Въз основа на посоченото в клиповете е издаден електронен фиш серия  К № 2586223, който е бил връчен на собственика Д.П.Д.

Същия е бил изпратен на собственика на МПС-то, ведно с декларация по чл. 188 от ЗДвП, която той е попълнил и е посочил, че на посочената дата автомобилът е бил управляван от лицето В.С.Д..

По делото е приложено уведомително писмо от ОД МВР Шумен до собственикът, че издадения ел.фиш е анулиран, а за установеното нарушени е съставен нов фиш на посочения от него водач. Уведомителното писмо е получено от жалбоподателката на 10.04.2019 г.

Приложен е новият електронен фиш серия К № 2652015на ОДМВР Шумен, в който като водач на МПС-то е вписана жалбоподателката В.Д..

От приложените по делото доказателства, конкретно клип № 2073 от 27.02.2019 г., съдържащ 16бр снимки се вижда на клипът измерен в Т=0s, че заснемането на „движещия се с превишена скорост“ автомобил е след преминаването му покрай служебният автомобил и че малко пред заснетото МПС с рег. № ***М има друго МПС, от което се вижда само тавана. На последователно заснетите клипове до Т=3.7s се вижда как този автомобил се отдалечава спрямо изпреварваното МПС, управлявано от жалбоподателката, но въпреки това неговият номер не може да бъде установен (от Т=2.0s до Т=3.7s).

При така посочената на клиповете ситуация на пътното платно се установява, че са налице два движещи се автомобила, единият от които е този управляван от жалбоподателката В.Д. и е с рег. № ***М и друг с неустановен рег. №.

Съгласно чл. 165, ал.3 от ЗДвП, условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Съгласно чл. 3 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система.

Съгласно чл. 745, ал.1 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, скоростомерите са предназначени за контрол на скоростта на МПС, като съгл.ал.2 радарният скоростомер измерва скоростта чрез възпроизвеждане ефекта на Доплер.

Съгласно чл. 746, ал.1, от Наредбата, конструкцията на скоростомерите трябва да позволява да се индивидуализира МПС, чиято скорост е измерена, включително при едновременно движение на две или повече МПС, при разминаване или когато скоростомерът е монтиран на движещо се МПС. В ал.2 е посочено, че ако скоростомерът не е пригоден да изпълни това изискване, той трябва да анулира резултатите от собствените си измервания, когато две или повече МПС навлизат в областта на измерване едновременно, но с различна скорост.

По делото е приложено удостоверение за одобрен тип средство за измерване, от което се установява, че измерването е направено с мобилна система за видеоконтрол тип TFR1-M, вписана под № 4835. Удостоверението е издадено на 24.02.2010 г. и има срок на валидност до 24.02.2020 г.

Приложен е и протокол за проверка на мобилната система за видеоконтрол № 2-54-18/01.11.2018 г., заключението на който е, че системата с идент. № 591/12 съответства на одобрения тип. Приложен е и протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система от 27.02.2019 г., съгласно който е била използвана при работа със служебен автомобил с рег. № Н4746 АН, Автоматизирано техническо средство/ система вид TFR1-M, № 591, на ул. „***“ до фирма „***“, на път от общинската пътна мрежа, с ограничение на скоростта – 50км/ч., при режим на измерване „С“ – стационарен и посока на движение „Д“ –в двете посоки. Начало на работа в 16,30ч. и край 18,30ч.

От тези протоколи и удостоверение, съдът приема, че използваната за установяване на скоростта на движение на МПС-та на 27.02.2019 г. в  гр. Нови пазар за времето от 16,30 до 18,30ч. по ул. „***“ в гр. Нови пазар, в близост до предприятие „***“ е била годна и отговаряла на изискванията на Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата.

Тази система съгласно разпоредбата на чл. 746, ал. 2 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, следва да може да анулира резултатите от собствените си измервания, когато две или повече МПС навлизат в областта на измерване едновременно, но с различна скорост.

По делото не се установява, да е възможно такова анулиране на показанията, при наличие на разминаване на две МПС-та, които се движат в зоната на измерване от системата за измерване на скоростта.

От показанията на разпитания по делото свидетел Т.Д. се установи, че системата засича скорост, а не МПС-то, което се движи с тази скорост, в случаите когато има изпреварване, че не знае дали системата може да различи двата автомобила, т.к тя засича определена скорост.

По делото е приложено копие на техническите характеристики на мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TFR1-M от 2010 г., съгласно който в т. ІІІ.1.7 е посочено, че радарът регистрира най – високата измерена скорост със селективност до 5км/ч. В същото време в характеристиките на радара липсва посочване, че същия може да различи скоростта на движение при едновременно движение на две или повече МПС-та, при разминаване или когато скоростомерът е монтиран на движещо се МПС, така както изисква чл. 746 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

В описаните технически характеристики не се открива и възможност, каквато предвижда чл. 746, ал.2 от Наредбата за анулиране на резултатите от собствените на радара измервания, когато две или повече МПС навлизат в областта на измерване едновременно, но с различна скорост.

Съгласно посоченото в т. 5 (стр.20) от техническите характеристики, радарът винаги регистрира МПС-то движещо се с най – висока скорост, а съгл. т. VІІІ, за да е валиден един клип, той трябва задължително да отговаря на посочените в т.1 и т.2 условия. Относно изискването в т.2, че трябва от документалния снимков материал еднозначно да се установява нарушителя, т.е регистрираната скорост да не може да се причислява на друго МПС, за което следва да са изпълнени две условия: 1/ условието по т.1, относно продължителността на интервала на измерване на МПС, превишило зададеното ограничение, което следва да е в кадър и посоката му на движение да съвпада с указаната на радара, и 2/ при наличие на повече от 1 МПС в момента на измерване, еднозначно да се определя най – бързо движещото се. В т.3 е посочено, че при изпълнени условия на т.1 и т.2 от направения клип и съдържащия се в него снимков материал във вид на кадри, трябва да се избере кадър, в който да се вижда регистрационният номер на извършилото нарушение МПС.

От тези описания на техническите характеристики не се установява наличието на възможност по чл. 746, ал.2 от Наредбата за анулиране на резултатите от собствените на радара измервания, когато две или повече МПС навлизат в областта на измерване едновременно, но с различна скорост. Предоставена е възможност на оператора, длъжностно лице да определи „най – бързо движещото се“ МПС и съгл. т.3 да избере кадър в който ясно се вижда регистрационния номер на извършилото нарушение МПС.

От казаното от св. Д. и посочените технически характеристики на радарната система TFR1-M не се установява възможност за разделно определяне на скоростта на движение на двете МПС-та. Доколкото е установено и от св. Д., че другото МПС, това чийто регистрационен номер не се установява, се е движело с превишена скорост, то при извършваната маневра изпреварване, най – близко до камерата и в нейният периметър е бил автомобилът, управляван от жалбоподателката, а не този който не се индивидуализира. Независимо от това, че както и св. Д. сочи, че „с превишена скорост е бил и другият автомобил“, не се установява, по какви критерии административно наказващия орган е решил, че е налице извършено именно от автомобила, управляван от жалбоподателя нарушение.  Обстоятелството, че радарният скоростомер засича най-бързо движещото се МПС, така както сочи и т. 5.2 от т. VІІ от техническите характеристики, не води до извода, че това е именно автомобилът, чийто регистрационен номер е най – видим, респ. този управляван от жалбоподателката.

Съгласно чл. 189, ал.15 от ЗДвП, изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес, но доколкото преценката за извършено нарушение, в хипотезата на две движещи се МПС-та следва да се направи от административнонаказващия орган и при наличие на спорна ситуация, каквато е тази по делото да не се издава електронен фиш за нарушение на водача на МПС-то с видима регистрационна табела, а да се съберат всички относими към нарушението доказателства и едва при цялостната им преценка и установена безспорна фактическа обстановка, водеща до еднозначни изводи относно нарушението и неговото авторство да се издаде АУАН и евентуално НП. Този анализ на доказателствата се е налагал, както от установеното по видеоклипа и направените въз основа на него снимки, така и с оглед на разпоредбата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, която предвижда, че преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства. В хода на проведеното съдебното следствие не бяха събрани категорични доказателства, установяващи по несъмнен начин извършване на нарушението от жалбоподателката.

Предвид на горното, съдът намира, че независимо, че по делото е установено движение на МПС, в посочения пътен участък и на посочената дата и час с превишена скорост, над допустимата от чл. 21, ал.1 от ЗДвП скорост, от 50км/ч., а именно от 16км/ч., т.к съгл. чл. 16, ал.5 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, е приспаднатото посочената в чл. 755, ал.1, т.3 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, ***ално допустима грешка от 3 км/ч., то не може да се определи по несъмнен начин, че това нарушение е извършено от водача на МПС с рег. № ***М, управлявано от жалбоподателката В.Д..

В настоящият случай при установената фактическа обстановка, съдът намира, че не се установява по безспорен начин авторството на извършеното нарушение, дали е такова извършено от жалбоподатеката или е извършено от водача на другото МПС, чийто регистрационен номер не може да се индивидуализира. Съдът намира, че при анализа на отпечатаните клипове (снимки) не са обсъдени и дадените от техническите указания за работа с радара изисквания, конкретно тези по т. VІІІ, т. 1 – 3 и дадената забележка, че съпътстващите скорости могат да се използват само за анализ на видеоклипа, но не и за определяна на скоростта, по която следва да бъде санкциониран нарушителя.

Доколкото в съдебното административно наказателно производство, съгл. чл. 84 от ЗАНН се прилагат разпоредбите на НПК относно производството пред съда, съдът намира, че  при издаването на НП е нарушен принципът на чл. 303, ал.1 от НПК, че присъдата не може да почива на предположения. Това нарушава правото на защита на наказаното лице. Електронният фиш има освен сезираща и санкционна функция, подобно на постановената от съда присъда, поради което то не може да почива на съмнения, предположения и пр., а само на безспорно доказани  факти. Такива доказателства по настоящето дело за посоченото от електронния фиш нарушение не се събраха.

Съдът намира, че по изложените съображения издаденото електронният фиш се явява незаконосъобразен и следва да се отмени.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 2652015на ОДМВР Шумен, с който на В.С.Д. с ЕГН ********** ***, за нарушение на 21, ал.1 от ЗДвП, извършено на 27.02.2019 г. в  17,56ч. в гр. Нови пазар, ул. „***“ до фирма *** в посока – центъра на града е управлявала МПС, „***“ с рег. № ***М, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-M  591, при разрешена скорост на движение от 50км/ч., установена скорост 66км/ч. и с превишение на скоростта от 16 км/ч., за което и на основание чл. 21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал.4 вр. чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 50лв. (петдесет лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 211 от АПК пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

                                  

                                                        Районен съдия: …………………..…........

                                                                                            Галина Николова