П Р И С Ъ Д А

№16

                                               гр. Н., 29.05.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд Н. в публичното заседание на двадесет и девети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

                                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.      Р.А.Н.А.                                     

При секретаря Диана Славова и при участието на прокурора Милен Глушков, като разгледа докладваното от съдия Маркова наказателно дело от общ характер № 425 по описа за 2018 година,

 

 П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата З.М.Р. ЕГН **********, *** ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че в периода от 14.08.2009 г. до 07.08.2014 г. в гр. Н., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на интернет платформа за незабавни съобщения „***“, мобилна телефонна връзка посредством мобилни телефонни номера:

+***от мобилната телефонна мрежа на ***;

+***, +***от мобилната мрежа на „***“, както и чрез Офис „***“ ЕООД гр. Н. – подагент на „***“ – и чрез офис на „***“ АД в гр. Н. – финансови институции, поддържащи система за изплащане на експресни международни парични преводи „***“, с цел да набави за себе си имотна облага, получила парични преводи, както следва:

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 14.08.2009 г. – сумата от 300 евро, равняваща се на 586,67 лв., изплатени на 14.08.2009 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 15.10.2009 г. – сумата от 90 евро, равняваща се на 176,02 лв., изплатен на 15.10.2009 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № ***от 12.11.2009 г. – сумата от 1200 евро, равняваща се на 2346,99 лв., изплатен на 12.11.2009 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 30.11.2009 г. – сумата от 800 евро, равняваща се на 1564,66 лв., изплатен на 30.11.2009 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 12.05.2010 г. – сумата от 130 евро, равняваща се на 254,25 лв., изплатен на 12.05.2010 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № ***от 09.06.2010 г. – сумата от 300 евро, равняваща се на 586,74 лв., изплатен на 10.06.2010 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 24.06.2010 г. – сумата от 90 евро, равняваща се на 176,02 лв., изплатен на 24.06.2010 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № ***от 24.08.2010 г. – сумата от 100 евро, равняваща се на 195,58 лв., изплатен на 24.08.2010 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 16.09.2010 г. – сумата от 90 евро, равняваща се на 176,02 лв., изплатен на 17.09.2010 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за изпращане на паричен превод, референтен № *** от 06.12.2010 г. – сумата от 500 евро, равняваща се на 977,91 лв., изплатен на 06.12.2010 г. в офис на „***“, филиал Н.;

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 30.03.2012 г. – сумата от 90 евро, равняваща се на 176,02 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 02.11.2011 г. – сумата от 90 евро, равняваща се на 176,02 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 06.08.2013 г. – сумата от 80 евро, равняваща се на 156,47 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер ***на 26.08.2013 г. – сумата от 80 евро, равняваща се на 156,47 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 02.10.2013 г. – сумата от 70 евро, равняваща се на 136,91 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер ***на 01.11.2013 г. – сумата от 250 евро, равняваща се на 488,96 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 22.11.2013 г. – сумата от 70 евро, равняваща се на 136,91 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер ***на 06.02.2014 г. – сумата от 120 евро, равняваща се на 234,70 лв.;

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 26.03.2014 г. – сумата от 130 евро, равняваща се на 254,26 лв.

С формуляр за получаване на референтен номер *** на 10.06.2014 г. – сумата от 130 евро, равняваща се на 254,26 лв.;

 възбудила и поддържала заблуждение у П.К. ***, Р.П, че ще заживее при него и ще сключи брак с него в И., с което му е причинила имотна вреда в големи размери – 9211,96 лв., представляващи левовата равностойност на 4710 евро, поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК  Я ОСЪЖДА на наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК  намалява размера на така определеното наказание с 1/3 и налага на подсъдимата наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от  3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 53, ал. 1 б. “а” от НК – ОТНЕМА в полза на държавата представените по делото веществени доказателства: 

1. Черен лаптоп с надпис „***“, модел ***, модел №***, сериен №***;

2. Черно зарядно за лаптоп марка ***, сер. №***;

3. *** със сребрист капак с черна ивица, с надпис „***“, модел ***, сериен № ***и две жълти лепящи етикетчета с ръкописен текст „***“;

4. 6 бр. СИМ карти, иззети по време на претърсване и изземване /в бял хартиен плик – Том 4, л.17/;

5. Мобилен телефон ***, черен на цвят, плъзгащ, с червена клавиатура, с ИМЕЙ: ***, сериен номер: ***, с батерия ***,  ***, без СИМ карта;

6. Мобилен телефон ***, черен на цвят с тъмносиви бутони и тъмносин кант отстрани, с място за две СИМ-карти, няма поставени сим карти; ИМЕЙ ***; ИМЕЙ ***, със сериен номер: ***; с поставена в него батерия ***,  ***;

7. Мобилен телефон, черен на цвят, с повреден корпус в горната част, с надпис „***“, модел ***, с ИМЕЙ ***, с поставена в него батерия  BL-6P „***“ , без поставена СИМ карта в него/ налични с делото/;

8. Мобилен телефон марка „*** ***“, с ИМЕЙ №***г.;                

9. СИМ –карта, с фабр. № ***.;

10.  Преносим персонален  компютьр /лаптоп/, марка „***“ сьс сериен  № ***.

Представените по делото веществените доказателства: 3 бр. документи за паричен превод /оригинал/ от ***-иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.04.2016г.  от дома на З.Р.,

- 2 бр. документи за парични  преводи / оригинали / предоставени от *** , касаещи паричен превод  от *** 

 - 16 бр. документи за парични преводи / оригинали/ предоставени от *** , касаещи паричен превод  от ***

- 76 бр. документи за парични преводи /оригинали/ предоставени от П.К., изпратени  от него З.Р., чрез *** , за периода от 2009  до 2014г.;

            - Формуляр за получаване на парични преводи „с референтни номера „ , предадени с Протокол за доброволно предаване от 02.06.2015г. РАЗПОРЕЖДА ДА ОСТАНАТ ПО ДЕЛОТО.

            ОСЪЖДА подсъдимата З.М.Р. – ЕГН ********** *** да заплати направените по делото разноски в размер на 2 847,73 лева /две хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и три ст./ лева, от които 2286,45 лева /две хиляди двеста осемдесет и шест лева и четиридесет и пет ст./  по сметка на ОД на МВР гр. *** и 561,28 лева /петстотин шестдесет и един лева и двадесет и осем ст/ по сметка на РС Н..

ОСЪЖДА подсъдимата З.М.Р. – ЕГН ********** *** да заплати на П.К., полски гражданин, живущ в И., с настоящ адрес –***,  сумата от 9 211, 96 лева /девет хиляди двеста и единадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 08.08.2014г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА подсъдимата З.М.Р. – ЕГН ********** *** да заплати на П.К., полски гражданин, живущ в И., с настоящ адрес –***, направените по делото разноски в размер на 1600 лева /хиляда и шестстотин/ лева.

 ОСЪЖДА подсъдимата З.М.Р. – ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху уважения размер на граждански иск в размер на 368,40 лева /триста шестдесет и осем лева и четиридесет/лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  Съдебни заседатели:

 

                                                                                   1...................................

 

                                                                                   2..................................