П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 20.03.2019 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 20.03.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА сложи за разглеждане АНХ дело № 56 по описа за 2019  год.,  докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 13.30  часа се явиха : 

            РП, ред.призована не изпраща представител.

            Обвиняемата, ред.призована не се явява, за нея се явява адв. Б.И., ред.упълномощен.

            Съдът дава възможност на страната да изрази становище по хода на делото.

            Адв. И. – Не са налице пречки, моля да се даде ход на делото, въпреки, че не се явява доверителката ми.

            Съдът намира, че няма пречка за даване ход на делото, независимо, че представител на РП и самата обвиняема не се явяват, страните са редовно призовани и неявяването им не е пречка да стартира процеса. Ето защо, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът докладва предложението на РП гр. Н..

            Адв. И. – Получихме предложението на прокуратурата. Представили сме писмено становище и имаме доказателствени искания в него.

            Съдът счита, че са налице основания съдебното производство да бъде прекратено и делото да бъде върнато на РП – гр. Н., защото намира, че на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е отстранимо, и са налице условията делото да бъде върнато на прокуратурата. В обстоятелствената част на постановлението, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност, са описани няколко деяния, с които според РП обвиняемата е осуетила изпълнение на определение на съда. Посочени са няколко отделни извършени деяния. В повдигнатото обвинение на обвиняемата на ДП с постановление за привличане на обвиняем от 06.03.2019 г., обвиняемата е привлечена за престъпление по чл.182, ал.2 от НК, като е посочено в диспозитива на обвинението, че е  извършила деяния в определен период от време. Съдът смята, че обстоятелствата посочени в предложението на РП касаят отделни деяния, които представляват по същността си продължавано престъпление. В обстоятелствената част е описано продължавано престъпление, като за такова няма повдигнато обвинение. Обвинението в постановлението за привличане на обвиняем и отделно в самото предложение, доколкото е формиран диспозитив на обвинение, нито в текстовата част, нито в цифровото посочване на състава на престъплението, не е посочено, че това престъпление е извършено при условията на продължавано престъпление и не е квалифицирано във вр. с чл.26 от НК. Това е съществено нарушение на процесуалните правила и нарушава правото на защита на обвиняемата. Наред с това, съдът счита, че в обстоятелствената част на постановлението на РП е описан състав, който съгласно състава на престъплението по чл. 182 от НК се изразява не в осуетяване на определение на съда, а в неизпълнение на съдебно определение и това е така, защото самият състав предвижда две изпълнителни деяния. Едното касае деец, който не изпълни съдебно решение, а другото - който осуети такова. Съдът счита, че щом се касае за страна по делото, която участва в гражданското производство и спрямо която е постановено решение, определение или друг съдебен акт, то тази страна има задължението да изпълни решението. Изпълнителното деяние „осуетяване“ може да бъде извършено от лице, което не е било страна по делото, както е посочено в самото престъпление, субектът е родител или друг сродник. Тук доколкото обвиняемата се твърди, че е родител, че е участвала и е страна по гражданското дело, където е постановено определение, тя има задължение да изпълнява това определение, този акт на съда. Така, че съдът счита, че това несъответствие между заявените факти в обстоятелствената част на постановлението и диспозитива на обвинението, е съществено процесуално нарушение, поради което, съдът не следва да дава ход на съдебното следствие и да събира доказателства, а следва съдебното производство да бъде прекратено и делото върнато на РП – гр. Н. за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНХД  №56/2019 г. по описа на РС – Н..

ВРЪЩА делото на РП – гр. Н..

Това определение подлежи на обжалване и протестиране по реда на Глава 22 от НПК в 7-мо дневен срок от днес.

           

            Заседанието завърши в 13.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :