О   П  Р  Е  Д   Е  Л   Е  Н   И  Е

                                                                   № 76

                                             Гр.Нови пазар,28.06.2019г.

 

Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание,проведено на двадесет и осми юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:районен съдия Светла РАДЕВА,като разгледа докладваното от съдия  Радева НЧХД №81 по описа за 2019 година,за да се произнесе взе предвид:

 

      Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.2 от НПК-по частна тъжба от Р.Н.Б. *** против Е.А. Х.с адрес:г*** и Х.Й.И. с адрес:г***.

        С разпореждане № 199/22.03.2019г.съдия-докладчикът е констатирал,че от самата тъжба не може да се установи какво е конкретното обвинение срещу всеки от подсъдимите,за да знае, в извършването на какво престъпление е обвинен от частния тъжител /обида /престъпление по чл.146 ал.1 от НК/,респективно квалифицирана обида по смисъла на чл.148 от НК и съответно в коя от изброените хипотези, дали за,клевета/престъпление по чл.147 от НК,респ.някой от квалифицираните състави по чл.148 ал.2 във вр.с ал.1 от НК ,като съответно се посочи конкретната хипотеза/.

    Оставил е същата  тъжба без движение.

    Разпоредил е да се изпрати съобщение до частния тъжител,в което му се укаже,че следва в 7-дневен срок да отстрани нередовностите в тъжбата,както следва:

           Изрично да формулира обвиненията си срещу всеки от двамата подсъдими,като конкретизира в какво престъпление обвинява всеки от тях: /обида /престъпление по чл.146 ал.1 от НК/,респективно квалифицирана обида по смисъла на чл.148 от НК и съответно в коя от изброените хипотези, дали за,клевета/престъпление по чл.147 от НК,респ.някой от квалифицираните състави по чл.148 ал.2 във вр.с ал.1 от НК ,като съответно се посочи конкретната хипотеза/.

     УКАЗАЛ е на частния тъжител,че при несвоевременно отстраняване на констатираните в тъжбата нередовности,същата ще му бъде върната,а производството по делото –прекратено.

           В посочения от съда срок,частният тъжител,чрез пълномощника си адв.И.Т.е депозирал нова молба,в която е посочил,че обвинява двамата подсъдими за обида,която е унизителна за честта и достойнството му,а думите,с които бил обиден от двамата подсъдими ,били изречени в негово присъствие в качеството му на длъжностно лице,по повод на изпълнение на службата,като според него правната квалификация на престъпленията,в които обвинява двамата подсъдими е по чл.146 ал.1 от НК във вр.чл.148 ал.1 т.1 и т.3 от НК.

     Съдът е дал ход на частната тъжба,като е разпоредил препис от първоначалната и прецизираната да се връчи на подсъдимите,като им е указал,че в 7-дневен срок от връчването ,могат да депозират писмени възражения срещу нея.

    Подсъдимият Е.А.Х.,действащ чрез защитника си адв.Ф.Л. –ШАК прави следното възражение:Не са посочени конкретните думи или действия ,които според частния тъжител осъществяват състава на конкретното престъпление по чл.146 ал.1 от НК във вр.чл.148 ал.1 т.1 от НК/според уточнението/.Доколкото при настоящото обвинение не става въпрос за деяние,извършено при условията на съучастие,не били очертани действията,извършени конкретно от всяко от подсъдимите лица.Още повече,че в тъжбата се съдържали данни за евентуално извършено престъпление по глава 8 раздел 4 от НК ,за наличието или липсата на което липсвало произнасяне от конкретен орган.

     Прави доказателствени искания.

     В указания му от съда срок,подсъдимият Х.Й.И. също е депозирал възражение,в което сочи,че не може да разбере в какво е обвинен.

  Счита,че не са посочени кои негови думи или действия,според тъжителят ,представляват престъпление по чл.146 ал.1 от НК във вр.чл.148 ал.1 т.1 от НК.Понеже било посочено,че обвинението е „за обида,нанесена публично“, не било уточнено  на кое конкретно място според г-н Б. му е била нанесена обидата.

    Прави доказателствени искания.

     С разпореждане  №505/10.06.2019г.съдът е счел възраженията за основателни,като е изложил подробни съображения.

     Приел е,че в обстоятелствената част на тъжбата,по повод на която е образувано делото,частният тъжител е навел доводи,че в качеството си на полицейски служител,изпълняващ контрол по ЗДвП ,заедно колегите си,на 17.01.2019г.в  с.З.е спрял за проверка таксиметров автомобил  Дачия  Сандеро с рег.№****с водач Е.А.Х. и пътник Х.Й.И.,като пътникът бил без поставен обезопасителен колан.Във връзка с предприетите от тъжителя действия по съставяне на АУАН,започнал разговор между него и двамата подсъдими,в които те се държали арогантно и не съдействали на полицейските служители да изпълнят безпроблемно задълженията си.Заявили също,че полицейските служители извършвали проверка и пишели фишове и АУАН под въздействието на алкохол и били видимо пияни след употреба на алкохол. Поискали частният тъжител и колегата му Ъ.З.веднага да бъдат извикани и тествани с Дрегер,за да докажат,че са употребили алкохол по време на работа и дори Б. предложил на пътника да се разберат без глоби,ако му даде сумата от 20 лева на ръка.

     След свършване на смяната,частният тъжител и колегата му отишли в РУ-К.,където заварили двамата подсъдими там да се оплакват и сипят обиди и клевети по техен адрес,като по тяхно настояване двамата полицейски служители били изпробвани за употреба на алкохол от служители на пътен контрол в присъствието на подсъдимите и още двама полицейски служители.

    Частният тъжител твърди,че знаейки,че нито е искал пари,нито ,че е употребил алкохол,изпаднал в шок от чутото.Искало му се да потъне в земята от срам.Защото това се случвало при изпълнение на служебните му задължения,вършейки съзнателно работата си в присъствието на колегите си.

     За гореописаните действия на подсъдимите,частният тъжител е повдигнал обвинение срещу тях за извършено престъпление ,което той е квалифицирал като такова по   чл.146 ал.1 от НК във вр.чл.148 ал.1 т.1 и т.3 от НК,а именно,за извършена от тях  „обида,която е унизителна за честта и достойнството му,а думите,с които бил обиден от двамата подсъдими ,били изречени в негово присъствие в качеството му на длъжностно лице,по повод на изпълнение на службата“.

      Съгласно т.4.2 от Тълкувателно решение №2/07.10.2002г.на ВКС по т.н.д.№2/2002г.,ОСНК,чрез обвинителния акт/в  случая частната тъжба/,частният тъжител развива в пълнота своята обвинителна теза  пред решаващия съдебен орган.Главното предназначение на тъжбата е да формулира обвинението така,че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него и по този начин да се поставят основните рамки на процеса на доказване и осъществяване правото на защита.

    Доколкото между  обстоятелствената част и диспозитива /обвинението/ на частната тъжба следва да е налице пълна идентичност.,като в обстоятелствената част на тъжбата,частният тъжител трябва задължително да посочи фактите,които обуславят съставомерността на деянието-обективните и субективните признаци на престъплението,както  и участието на всеки от подсъдимите в него /доколкото обвинението не е за престъпление,извършено при условията на съучастие по смисъла на някоя от хипотезите по чл.20 от НК/- към тези факти се отнасят времето ,мястото и начина на извършване на престъплението,съдът е счел,че в обстоятелствената част на тъжбата се преплитат фактически твърденията за осъществени от подсъдимите деяния,някои от които за престъпление,съставомерно по чл.148 ал.2 във вр.чл.147 ал.1 от НК,както и за такова по глава VIII раздел  IV от НК,но обвинение за същите очевидно не е налице/при така формулираната заключителна част /диспозитива/на тъжбата.

    Поради и което е отменил  разпореждане №418/09.04.2019г.,с което е дал ход на частната тъжба.Отменил е определението,с което е насрочил открито съдебно заседание на 20.06.2019г.от 9.30часа.

   Оставил е  без движение частната тъжба,депозирана от  Р.Н.Б. *** против Е.А. Х.с адрес:г*** и Х.Й.И. с адрес:г***.

    УКАЗАЛ е на частния тъжител в 7-дневен срок от връчване на съобщението от съда да прецизира обстоятелствената част и диспозитива на обвинението срещу всеки от подсъдимите,като изрично посочи фактите,които обуславят съставомерността на деянието-обективните и субективните признаци на престъплението,както  и участието на всеки от подсъдимите в него /доколкото обвинението не е за престъпление,извършено при условията на съучастие по смисъла на някоя от хипотезите по чл.20 от НК/.Към тези факти се отнасят времето ,мястото и начина на извършване на престъплението,респ.пострадалото лице и причинените му вреди,ако са налице съставомерни такива.

      УКАЗАЛ е на частния тъжител,че при несвоевременно отстраняване нередовностите в частната тъжба в указания му от съда срок,същата ще му бъде върната,а производството по делото-прекратено.

     Съобщението до частния тъжител му е връчено чрез повереника му адвокат И.Т.на 20.06.2019г.,а нова тъжба/наименована молба/ е депозирана в деловодство на Районен съд Нови пазар на 28.06.2019г.,с вх.№4969/28.06.2019г.,чрез куриерска фирма „***“,без поставен печат и дата на изпращане.

    Доколкото по делото не може да се установи наличие на пощенско клеймо с по-ранна дата,съдът приема,че частният тъжител е депозирал новата тъжба на 28.06.2019г.,което е извън определения му от съда срок,изтекъл на 27.06.2019г.А дали същата е презицирана или не ,би било предмет на обсъждане,в случай,че беше подадена в указания от съда срок.

     При това положение,съдът счита,че частния тъжител не е отстранил своевременно нередовностите по тъжбата си,която не отговаря на изискванията на чл.81 от НПК,поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

     Водим от гореизложеното,на основание чл.24 ал.4 т.2 от НПК,съдът

 

                                           О   П   Р   Е   Д    Е  Л   И :

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №81/2019година по описа на Районен съд Нови пазар ,поради неотстраняване в срок от частния тъжител на нередовностите в частната му тъжба, която не отговаря на изискванията на чл.81 от НПК.

        Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. с частна жалба в 15-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                        РАЙОНЕН   СЪДИЯ: