П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 30.05.2019 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

                        30.05.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД №  119    по описа за   2019   год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  13,45  часа се явиха:

 

РП редовно призована се прокурор Милен Глушков

Молителят Р.С. се явява, редовно призован, с адв. В.Й.от ВАК, упълномощен редовно.

Становище по даване ход на делото:

Прокурор – Да се даде ход на делото.

Адв. Й.– Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на молителя Р.М.С., ЕГН ********** роден *** ***, постоянен адрес ***, ***,

Съдът разяснява правата на осъдения в процеса.

Адв. Й.–Запознати сме с правата. Нямаме искания за отвод

Р.С. – Запознах се с правата си.

Прокурор – Не правя отводи на съда.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

Докладва постъпилата молба от Р.М.С. за постановяване на съдебна реабилитация.

Адв. Й.–Поддържам молбата.

 

Съдът докладва докладна записка, съдържаща характеристични данни за лицето и актуална справка за съдимост

Прокурор - Да се приемат към делото.

Адв. Й.– да се приобщят представените писмени доказателства.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИСЪЕДИНЯВА към материалите по делото писмените доказателства – протокол от съдебно заседание от 17.03.2016 г. с който е одобрено споразумение, копие от лична карта на Р.С., докладна записка с характеристични данни за лицето Р.С. ***, справка за съдимост № 533/28.05.2019 г.

 

Прокурор - Няма да соча други доказателства доколкото макар и наличието на добро поведение да е една от легалните предпоставки за постановяване на съдебна реабилитация, считам, че не се налага ангажиране на гласни доказателства, доколкото е представена характеристична справка за осъденото лице, в случая молител.

Адв. Й.- Нямаме доказателствени искания, именно с оглед да не бъдат разпитвани свидетели, поискахме настоящата характеристична справка.

 

Като съобрази изявленията на страните, че няма да сочат други доказателства, нямат доказателствени искания, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДАВА ХОД НА УСТНИ ПРЕНИЯ

 

Прокурор - По отношение на първото осъждане действително е настъпила абсолютна реабилитация, тя се прилага с аргумент от чл. 2 ал. 2 от НК. По отношение на второто осъждане по чл. 343б от НК, присъдата беше влязла в сила март 2016 г. и доколкото изпитателния срок е три годишен, би трябвало да е настъпила реабилитация по право, защото според мен, доколкото по отношение на първото осъждане е налице пълна реабилитация, няма пречка да бъде приложен пак чл. 86 ал. 1 от НК, но има и съдебна практика, която постановява, че независимо от тези обстоятелства, съдебна реабилитация е допустима, доколкото реабилитацията по право включва една конкретна фактическа и правна преценка на обстоятелствата, която не изключва производството за съдебна реабилитация по съответния ред. Ето защо аз намирам, че няма пречка да се постанови акт, с която молителят да получи необходимата съдебна реабилитация за последното си осъждане, още повече, че фактическите и правни предпоставки за това са налице. Считам, че молбата е допустима, преценена по същество е основателна и следва да бъде уважена. Съдът с определението си да постанови съдебна реабилитация, уважавайки молбата на съответното лице, явяващо се в процесуалното качество на молител.

Адв. Й.– Присъединяваме се към изложеното от прокуратурата, налице са предпоставки фактически и юридически, да бъде уважено искането на молителя, в чл. 435 законодателят е употребил именно терминът молител. Той не е осъден, той е един молител. А колкото до това дали това престъпление наистина би трябвало да бъде реабилитирано по право или не, аз също мисля, че той трябва да бъде реабилитиран по право, макар че вече е имал една реабилитация по право, но доколкото виждам този текст, по който той е бил осъден в далечната 1975 г., той дори е декриминализиран, отменен е в НК. Не ни беше издадено свидетелство зас ъдимост, което да е отчело, че е настъпила реабилитация, затова сме направили това искане пред съда, моля да постановите такова определение, с което да постановите реабилитация на Р.М.С..

 

Като съобрази подадената молба, становищата на страните и събраните поделото доказателства, съдът намира на първо място, че не са налице основанията по чл. 87 от НК за постановяване на съдебна реабилитация, във вида в който законодателят ги е посочил. Най-вече не е изтекъл предвидения в закона срок. В съдебната практика е налице противоречие мнението кога трябва да се зачете срокът предвиден в чл. 87 от НК в размер на три години. Съгласно цитираната разпоредба, извън случаите на чл. 86 от НК всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три от изтичане на срока на наложеното с присъдата, или намалено с работа, или погълване на наказание, не е извършил друго наказание, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание, ако е имал добро поведение и ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди. В случаите когато на осъденият е наложен изпитателен срок, становищата на съдилищата се открояват по две различни направления. В един от случаите съдилищата считат, че три годишния срок по чл. 83, ал. 1 от НК следва да се зачете след изтичане на изпитателния срок. Мотивът за това е, че докато не изтече изпитателния срок, е възможно лицето да изпадне в положение, в което все пак да изтърпи наложеното наказание, чието изтърпяване е отложено. Категорични са съдилищата, че не е възможно предишния срок да почне да тече с постановяване на  присъдата, или определението за одобряване на споразумение, с които е наложено наказанието, чието изтърпяване е отложено по реда на чл. 66 от НК, защото изпитателния срок е възможно да бъде по-дълъг от три години, поради което няма как едно лице да бъде реабилитирано, да са налице основанията за това, преди изтичане на изпитателния срок. Второто становище, което друга група от съдилищата застъпват е, че този срок започва да тече от изтичане на наложеното наказание, независимо от факта, че същото не е било изтърпяно. Тези съдилища считат, че датата, от която започва да тече три годишния срок по чл. 87 от НК не може да бъде изтичането на изпитателния срок, тъй като това поставя лицата, на които съдът е наложил условна присъда, в по-неблагоприятно положение от тези, които са изтърпяли ефективна такава.  Тези съдилища обаче също застъпват становището, че е невъзможно срокът по чл. 87 от НК да започне да тече от датата на присъдата, съответно от определението за одобряване на споразумение, с което е наложено условното наказание, затова от датата на присъдата, респективно на определението за одобряване на споразумение, засичат срока на наложеното наказание, което в настоящия случай е 7 месеца лишаване от свобода, независимо от обстоятелството, че това наказание не е било ефективно изтърпяно и засичат три годишния срок по чл. 87 от датата на изтичане на срока на наказанието. Независимо кое от двете становище ще възприеме настоящия съд, срокът по чл. 87 от НК не може да се счете за изтекъл. Изтекъл е единствено изпитателния срок. Това налага съдът да прецени дали са налице обстоятелствата за реабилитация по право, доколкото в последните години се утвърди трайна съдебна практика, че независимо едно лице поискало съдебна реабилитация, ако са налице основанията за реабилитация по право, същият следва да бъде реабилитиран с изричен съдебен акт. Безспорно в настоящия случай не са налице основанията за реабилитация по право по реда на чл. 88а от НК, доколкото сроковете там започват да текат след изтичане на изпитателния срок с оглед изричната разпоредба на чл. 88 ал 3 от НК, което налага съдът да коментира обстоятелството дали са налице основанията по право на чл. 86 от НК. Изрично законодателят с разпоредбата на чл. 86, ал. 2 от НК е забранил реабилитиране по право на пълнолетно лице, което веднъж е било реабилитирано по този ред. Съдържанието на тази разпоредба е почти идентично от приемането от НК през 1968 г., като през 1982 г. единствено законодателят е въвел изискването за пълнолетно лице. Това означава, че разпоредбата на чл. 86 от НК не може да бъде приложена в случая, доколкото, видно от приложената справка за съдимост, първата присъда на молителя Р.М.С. е била през 1976 г. и той вече е бил пълнолетен към този момент. Предвид на това съдът намира, че към настоящия момент не са налице основания за реабилитация на молителя и молбата следва да бъде оставена без уважение.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение молба от Р.М.С., с ЕГН ********** за реабилитация на присъдата, наложена по НОХД № 148/2016 г. на РС Нови пазар, с която същият е осъден на 7 месеца лишаване от свобода,  чието изпълнение е отложено с три годишен изпитател срок.

Настоящото определение подлежи на обжалване в 15дневен срок от днес.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието завърши в   14,25  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :