П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 26.03.2019 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                   26.03.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА, сложи за разглеждане НОХД №  53   по описа за   2019   год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  13,30   часа се явиха:

 

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. М.М.от ШАК, упълномощен редовно и съдът го прие за защитник в настоящото производство. 

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.– Да се даде ход на делото

Подсъдим - Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото. Констатира, че днешното съдебно заседание е разпоредително такова, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия :

М.Р.М. - ЕГН **********, роден на *** ***, ***

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М.от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Р.М. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2018 г. около 18,00 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, в близост до дом № *, в посока кръстовището с ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества или техните аналози /конкретно амфетамин и метаамфетамин/, установено по надлежния ред с проба № 60/13.02.2018 г. на техническо средство за установяване на употребата на наркотични и упойващи вещества „Dreger Drug Test 5000 с фабричен № ARJF-0023, съгласно Наредба № 1 на МЗ, МВР и МП от 19.07.2017 г. за реда и установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, АЛ. 1, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.02.2018 г.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М.от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Р.М. - ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, ***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.02.2018 г. около 18,00 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, в близост до дом № *, в посока кръстовището с ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества или техните аналози /конкретно амфетамин и метаамфетамин/, установено по надлежния ред с проба № 60/13.02.2018 г. на техническо средство за установяване на употребата на наркотични и упойващи вещества „Dreger Drug Test 5000 с фабричен № ARJF-0023, съгласно Наредба № 1 на МЗ, МВР и МП от 19.07.2017 г. за реда и установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, АЛ. 1, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.02.2018 г.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 53/2019 г. по описа на РС Н..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Заседанието завърши в            13,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :