П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 17.04.2019 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

       17.04.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД №  65    по описа за   2019   год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,30 часа се явиха:

 

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, за него се явява адв. С.Б. от ШАК, упълномощен редовно от досъдебно производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Б.– Да се даде ход на делото.

Подсъдим - Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото. Констатира, че днешното съдебно заседание е разпоредително такова, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия :

И.С.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, ет.*, ап. *, *****.

 

Съдът запитва подсъдимия получил ли е препис от обвинителния акт.

Подсъдим - Получих препис от обвинителния акт.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

На основание чл.274 от НПК съдът разяснява правото на отводи и възражения, както и правото на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

Подсъдим – Получих препис от обвинителния акт и разпореждането на съда, разбрах правата си. Нямам възражения и отводи към състава на съда.

Прокурор - Нямам възражения и отводи към състава на съда.

Адв. Б. – Нямаме отводи към съда.

Съдът констатира, че по делото е насрочено разпоредително заседание, дава възможност на страните да заявят становището си относно въпросите по чл. 248 от НПК.

1. Подсъдно ли е делото на съда;

2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3.Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. Подлежи ли разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, следва ли да бъдат назначени защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно и извършване на съдебни следствени действия по делегация;

6. Становище по взетите мерки за процесуална принуда;

7. Изслушване на искания за събиране на нови доказателства;

8. Ще бъде ли делото разгледано по общия ред, или по някоя от специалните процедури, предвидени в НПК.

Прокурор - Делото е подсъдно на НПРС, считам, че не са налице условията за неговото спиране или прекратяване, по т.3 считаме, че в ДП няма допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. В случая е налице основание за разглеждане на делото по реда на особените правила глава 29 от НПК, доколкото със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото по реда на чл 384 от НПК. Моля да се стартира процедура по одобряване на споразумението.

Адв. Б. – Делото е подсъдно на НПРС, считам, че не са налице условията за неговото спиране или прекратяване, по т.3 считаме, че в ДП няма допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Налице са основание за разглеждане на делото по реда на особените правила, постигнали сме споразумение, поради което на основание чл 284 от НПК моля за стартиране на процедура по разглеждане и одобряване на споразумението.

Подсъдим – Наясно съм със споразумението, отказвам се от разглеждането на делото по общия ред.

Съдът след като изслуша становището на страните и се запозна се материалите по досъдебното производство, приложени по делото намира, че делото е подсъдно на РС Н., не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, на ДП не допуснато отстранимо, тройно нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на права на подсъдимия, не се налага делото да се разглежда при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, респективно извършване на съдебни следствени действия по делегация,  не се налага произнасяне за мярка за процесуална принуда. Доколкото страните са сключили споразумение, в случая е налице основание делото да се разгледа по един от особените производства в НПК, производство за решаване на делото със споразумение. Доколкото са налице основанията съдът да открие производство по произнасяне по споразумението, доколкото подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

Ето защо

                            О П Р Е Д Е Л И :

ОТКРИВА производство по произнасяне по така сключеното споразумение.

Прокурор – Нека във споразумението да се добави осъждан, но реабилитиран , където е вписано чл. 55 ал. 2 от НПК да се изпише чл. 55, ал. 1 доколкото има специален минимум на наказанието. Основанието е друго, в рамките на същия текст. По делото не са направени разноски.

Адв. Б. – Съгласна съм с така направените уточнения.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

Приема така направените корекции в споразумението.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. С.Б. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.С.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, ет. *, ап. *, ********, Е ВИНОВЕН в това, че на **.11.2018 г. около 23,05 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества /конкретно *** и ****/, установено по надлежния ред /Наредба № 1 на МЗ, МВР и МП от 19.07.2017 г. за реда и  установяване  употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС/, чрез техническо средство – еднократен тест Drug Check 3000“ - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от **.11.2018 г.

                  

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. С.Б. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.С.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № **, ет. *, ап. *, *****, Е ВИНОВЕН в това, че на **.11.2018 г. около 23,05 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества /конкретно амфетамин и метаамфетамин/, установено по надлежния ред /Наредба № 1 на МЗ, МВР и МП от 19.07.2017 г. за реда и  установяване  употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС/, чрез техническо средство – еднократен тест Drug Check 3000“ - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         Страните се съгласяват на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от **.11.2018 г.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 65/2019 г. по описа на НПРС.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

Заседанието завърши в           9,55 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :