П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 02.05.2019 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

      втори май две хиляди и деветнадесета  година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.      Г.С.Р.Д.С.М.

                                                                                             

При участието на секретар  НЕЛА КОСТАДИНОВА и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД №  80    по описа за   2019   год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  9,30 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н. ред. призована, явява се  прокурор Глушков.

Явява се подсъдимата лично  редовно призована и със защитника си адв. Г.И.Г. от ШАК, упълномощена редовно от досъдебно производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Г.– Да се даде ход на делото.

Подсъдима - Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото. Констатира, че днешното съдебно заседание е разпоредително такова, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимата :

Д.Й.В.  – ЕГН **********, родена на *** г. в гр.С., живуща ***,  ***.

 

Съдът запитва подсъдимата получила ли е препис от обвинителния акт.

Подсъдима - Получих препис от обвинителния акт.

Съдът разяснява правата на подсъдимата в процеса.

На основание чл.274 от НПК съдът разяснява правото на отводи и възражения, както и правото на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

Подсъдим – Получих препис от обвинителния акт и разпореждането на съда, разбрах правата си. Нямам възражения и отводи към състава на съда.

Прокурор - Нямам възражения и отводи към състава на съда.

Адв. Г. – Нямаме отводи към съда.

Съдът констатира, че по делото е насрочено разпоредително заседание, дава възможност на страните да заявят становището си относно въпросите по чл. 248 от НПК.

1. Подсъдно ли е делото на съда;

2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3.Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. Подлежи ли разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, следва ли да бъдат назначени защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно и извършване на съдебни следствени действия по делегация;

6. Становище по взетите мерки за процесуална принуда;

7. Изслушване на искания за събиране на нови доказателства;

8. Ще бъде ли делото разгледано по общия ред, или по някоя от специалните процедури, предвидени в НПК.

Прокурор - Делото е подсъдно на НПРС, считам, че не са налице условията за неговото спиране или прекратяване, по т.3 считаме, че в ДП няма допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. В случая е налице основание за разглеждане на делото по реда на особените правила глава 29 от НПК, доколкото със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото по реда на чл 384 от НПК. Моля да се стартира процедура по одобряване на споразумението.

Адв. Г. – Делото е подсъдно на НПРС, считам, че не са налице условията за неговото спиране или прекратяване, по т.3 считаме, че в ДП няма допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Налице са основание за разглеждане на делото по реда на особените правила, постигнали сме споразумение, поради което на основание чл. 284 от НПК моля за стартиране на процедура по разглеждане и одобряване на споразумението. Подзащитната ми е възстановила изцяло причинените с извършеното престъпление имуществени вреди. Моля да приемете като доказателство по делото вносна бележка от 25.04.2019 год. При УКБ Н..

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА като доказателство по делото представената от подсъдимата вносна бележка от 25.04.2019 год. при УКБ Н. с която същата е внесла по сметка на Дирекция Социално подпомага сумата в размер на 1358.00 лв.

 

Съдът след като изслуша становището на страните и се запозна се материалите по досъдебното производство, приложени по делото намира, че делото е подсъдно на РС Н., не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, на ДП не допуснато отстранимо, тройно нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на права на подсъдимата, не се налага делото да се разглежда при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, респективно извършване на съдебни следствени действия по делегация,  не се налага произнасяне за мярка за процесуална принуда. Доколкото страните са сключили споразумение, в случая е налице основание делото да се разгледа по един от особените производства в НПК, производство за решаване на делото със споразумение. Доколкото са налице основанията съдът да открие производство по произнасяне по споразумението, доколкото подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

Ето защо

                            О П Р Е Д Е Л И :

ОТКРИВА производство по одобряване на сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено. Признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Г.Г. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Д.Й.В.  – ЕГН **********, роден на *** г. в гр.С., живуща ***, *** Е ВИНОВНА в това, че за времето от 28.06.2013г. до 17.06.2014г. в гр. Н., област Шумен, чрез използване на документ с невярно съдържание – Молба – декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст, с вх. № ***/***г., която се изисква по силата на чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца, пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. Ж.Т.А.– социален работник е получила без правно основание чуждо движимо имущество –пари, както следва:

-         На 16.07.2013г. – 35лв.;

-         На 16.08.2013г. - 35лв.;

-         На 17.09.2013г. – 35лв.;

-         На 16.10.2013г. – 35лв.;

-         На 20.11.2013г. - 35лв.;

-         На 14.12.2013г. – 35лв.;

-         На 16.01.2014г. – 35лв.;

-         На 19.02.2014г. - 35лв.;

-         На 18.03.2014г. – 35лв.;

-         На 15.04.2014г. – 35лв.;

-         На 16.05.2014г. - 35лв.;

-         На 17.06.2014г. – 35лв.;

в общ размер от 420лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги присвои– престъпление по чл. 212, ал. 1, пр. 1 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимата на основание чл.212, ал. 1 пр.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 

ЗА ТОВА, че за времето от 24.09.2014г. до 14.09.2015г. в гр. Н., област Шумен, чрез използване на документ с невярно съдържание –Молба- декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, с вх. № ***/***г., която се изисква по силата на чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца, пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. Ж.Т.А.– социален работник е получила без правно основание чуждо движимо имущество –пари, както следва:

 

-         На 16.10.2014г. - 35лв.;

-         На 18.11.2014г. – 35лв.;

-         На 15.12.2014г. – 35лв.;

-         На 19.01.2015г. - 35лв.;

-         На 17.02.2015г. – 35лв.;

-         На 17.03.2015г. – 35лв.;

-         На 16.04.2015г. - 35лв.;

-         На 19.05.2015г. – 35лв.;

-         На 16.06.2015г. – 35лв.;

-         На 16.07.2015г. - 35лв.;

-         На 17.08.2015г. – 35лв.;

-         На 14.09.2015г. – 35лв.;

в общ размер от 420лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги присвои - престъпление по чл. 212, ал. 1, пр. 1 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимата на основание чл.212, ал. 1 пр.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 

           ЗА ТОВА, че за времето от 20.09.2017г. до 16.04.2018г. в гр. Н., област Шумен, при условията на продължавано престъпление,  чрез използване на документи с невярно съдържание /заявления-декларации по чл. 7, респ. по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца, съответно с номера: 1777/26.09.2017г. и ***/20.09.2017г./ пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. – Ж.Т.А.– социален работник е получила без правно основание чуждо движимо имущество – пари, както следва:

-         На 20.09.2017г. - 250лв.;

-         На 16.10.2017г. – 37лв.;

-         На 17.11.2017г. – 37лв.;

-         На 13.12.2017г. - 37лв.;

-         На 16.01.2018г. – 37лв.;

-         На 19.02.2018г. – 40лв.;

-         На 19.03.2018г. - 40лв.;

-         На 16.04.2018г. – 40лв.;

     в общ размер от 518лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги присвои – престъпление по чл. 212, ал. 1, пр. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

                                                                  

Страните се съгласяват подсъдимата на основание чл.212, ал. 1 пр.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 

         На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимата се определя ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

          На основание чл.66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното общо наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 794.21 /седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и една ст./, платими по сметка на ОД на МВР гр. Шумен.

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                            /Адв. Г.Г./                     /М. Глушков/

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                                       

                            /Д.Й.В./

 

 

Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМА:                                       

                            /Д.Й.В./

 

                                  

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Г.Г. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата Д.Й.В.  – ЕГН **********, роден на *** г. в гр.С., живуща ***, *** Е ВИНОВНА в това, че за времето от 28.06.2013г. до 17.06.2014г. в гр. Н., област Шумен, чрез използване на документ с невярно съдържание – Молба – декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20годишна възраст, с вх. № ***/*** г., която се изисква по силата на чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца, пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. Ж.Т.А.– социален работник е получила без правно основание чуждо движимо имущество –пари, както следва:

-         На 16.07.2013г. – 35лв.;

-         На 16.08.2013г. - 35лв.;

-         На 17.09.2013г. – 35лв.;

-         На 16.10.2013г. – 35лв.;

-         На 20.11.2013г. - 35лв.;

-         На 14.12.2013г. – 35лв.;

-         На 16.01.2014г. – 35лв.;

-         На 19.02.2014г. - 35лв.;

-         На 18.03.2014г. – 35лв.;

-         На 15.04.2014г. – 35лв.;

-         На 16.05.2014г. - 35лв.;

-         На 17.06.2014г. – 35лв.;

в общ размер от 420лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги присвои– престъпление по чл. 212, ал. 1, пр. 1 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимата на основание чл.212, ал. 1 пр.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 

ЗА ТОВА, че за времето от 24.09.2014г. до 14.09.2015г. в гр. Н., област Шумен, чрез използване на документ с невярно съдържание –Молба- декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, с вх. № ***/*** г., която се изисква по силата на чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца, пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. Ж.Т.А.– социален работник е получила без правно основание чуждо движимо имущество –пари, както следва:

 

-         На 16.10.2014г. - 35лв.;

-         На 18.11.2014г. – 35лв.;

-         На 15.12.2014г. – 35лв.;

-         На 19.01.2015г. - 35лв.;

-         На 17.02.2015г. – 35лв.;

-         На 17.03.2015г. – 35лв.;

-         На 16.04.2015г. - 35лв.;

-         На 19.05.2015г. – 35лв.;

-         На 16.06.2015г. – 35лв.;

-         На 16.07.2015г. - 35лв.;

-         На 17.08.2015г. – 35лв.;

-         На 14.09.2015г. – 35лв.;

в общ размер от 420лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги присвои - престъпление по чл. 212, ал. 1, пр. 1 от НК.

Страните се съгласяват подсъдимата на основание чл.212, ал. 1 пр.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 

           ЗА ТОВА, че за времето от 20.09.2017г. до 16.04.2018г. в гр. Н., област Шумен, при условията на продължавано престъпление,  чрез използване на документи с невярно съдържание /заявления-декларации по чл. 7, респ. по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца, съответно с номера: 1777/ ***г. и ***/***г./ пред служител на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Н. – Ж.Т.А.– социален работник е получила без правно основание чуждо движимо имущество – пари, както следва:

-         На 20.09.2017г. - 250лв.;

-         На 16.10.2017г. – 37лв.;

-         На 17.11.2017г. – 37лв.;

-         На 13.12.2017г. - 37лв.;

-         На 16.01.2018г. – 37лв.;

-         На 19.02.2018г. – 40лв.;

-         На 19.03.2018г. - 40лв.;

-         На 16.04.2018г. – 40лв.;

     в общ размер от 518лв., собственост на Агенция „Социално подпомагане“ гр. София, с намерение да ги присвои – престъпление по чл. 212, ал. 1, пр. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

                                                                  

Страните се съгласяват подсъдимата на основание чл.212, ал. 1 пр.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 

         На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимата се определя ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

          На основание чл.66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното общо наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

         Подсъдимата се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 794.21 /седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и една ст./, платими по сметка на ОД на МВР гр. Шумен.

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 80/2019 г. по описа на РС Н..

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

          2.

        

Заседанието завърши в 10.20  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

                  

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :