П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 21.03.2019 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 21.03.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 82 по описа за  2019  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в   9,15  часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Н.К. от ШАК, упълномощен редовно от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

А.Б.Г. – ЕГН **********, роден на *** .

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

За да се произнесе по одобряване на сключеното споразумение, съдът констатира следното:

         Видно от справка за съдимост на подсъдимия с изх. № 322/19.03.2019г., издадена от Бюро „Съдимост“ при НПРС е, че  същият е осъждан четири пъти, като са му били наложени следните наказания: 1. С присъда по НОХД № 129/1995 г. на РС Ш., ВЗС на 26.06.1995 г. същият е осъден на лишаване от свобода за срок от една година, чието изтърпяване на основание чл. 69, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. С присъда по ОХ № 404/1995 г., ВЗС 09.05.1996 г. на РС Ш. той е осъден на лишаване свобода за срок от една година и шест месеца, чието изтърпяване на основание чл. 69 ал. 1 от НК отложено с изпитател срок от три години. По НОХД № 404/1995 г. на РС Ш. наказанията по двете присъди са групирани, определено общо наказание една година и шест месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години. По отношение на двете присъди подсъдимият е реабилитиран по право на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК, считано от 10.05.1999 г. С присъда по НОХД № 454/2013 г. на РС В. Преслав, ВЗС 5.02.2014 г. подсъдимият е осъден на лишаване от свобода за срок от три месеца, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. С определение на съда за одобряване на споразумение по ОХ № 308/2014 г. на РС В., ВЗС 11.08.2014 г. същият е осъден да заплати в полза на държавата глоба в размер на 150 лв. Престъплението, предмет на наст. производство, е осъществено от Г. на 2.03.2019 г. Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 2 от НК реабилитацията по право не настъпва за престъпление, извършено от пълнолетно лице, което веднъж е било реабилитирано.  Доколкото обаче същият е реабилитиран по право на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК за деяния, извършени от него като непълнолетен, съдът намира, че в случая хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 2 от НК се явява неприложима, поради което предвидените наказания “лишаване от свобода“ за срок от три месеца, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 300 лева, се явяват законосъобразни.

         Съдът обаче счита, че предвиденото наказание по чл. 343 г от НК се явява несъразмерно ниско.   

 

Адв. К. – Щом законодателят е предвидил за някакво нарушение наказание и това наказание е в рамките на закона, да си зададем въпроса, нали споразумението не трябва да противоречи на закона и морала, тогава законът ли е неморален.

Прокурор – Казвам винаги на страните, имайте готовност, ако съдията не е съгласен с параметрите на споразумението, имайте готовност, да бъде променено.

Съдът на основание чл. 382 ал. 5 от НПК предлага на страните промени в споразумението досежно конкретизиране нормата на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК и  касателно приложението на чл. 343г. ал. 1 от НК.

         Прокурор – Предлагам наказанието лишаване от правоуправление да бъде 6 месеца, както и да се впише т. 1 в текста на чл. 55, ал. 1 от НК.

         Адв. К. – Съгласни сме с така предложеното лишаване от правоуправление да бъде за 6 месеца, както и да се впише т. 1 на чл. 55 от НК.

Подсъдим – Съгласен съм с промените в споразумението.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Б.Г. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *   ***** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2019 г., около 02,30 часа в  с. В.е управлявал лек автомобил марка „Субаро“, модел „***“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над. 1.2 промила на хиляда, а именно 1,75 промила на хиляда, установено по надлежния ред съобразно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества, или техни аналози, с техническо средство „Алкотест Дрегер“ модел 7510, с фабричен номер  ARDN – 0039, поредна проба № 554/02.03.2019 г. - престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан за срок от 24 часа с мярка за неотклонение „задържане под стража“ със заповед по чл. 171, т. 1, б. Б от ЗДвП № 28033-7/02.03.2019 г.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да бъде наложено наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА. 

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7  от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 19-0280-000059/05.03.2019 г. на Началника на РУ на МВР К., считано от 05.03.2019 г.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство Между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият А.Б.Г. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *  , **** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2019 г., около 02,30 часа в  с. В.е управлявал лек автомобил марка „Субаро“, модел „***“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над. 1.2 промила на хиляда, а именно 1,75 промила на хиляда, установено по надлежния ред съобразно Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества, или техни аналози, с техническо средство „Алкотест Дрегер“ модел 7510, с фабричен номер  ARDN – 0039, поредна проба № 554/02.03.2019 г. - престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1 т. 1 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан за срок от 24 часа с мярка за неотклонение „задържане под стража“ със заповед по чл. 171, т. 1, б. Б от ЗДвП № 28033-7/02.03.2019 г.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да бъде наложено наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА. 

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 19-0280-000059/05.03.2019 г. на Началника на РУ на МВР К., считано от 05.03.2019 г.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 71/2019 г. по описа на РУ на МВР К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

Заседанието завърши в           9,30  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :