П Р О Т О К О Л

гр. Н., 28.03.2019 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 28.03.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА 

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД  № 89 по описа за  2019  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  11,30 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. М.М. от ШАК, назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Е.С.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“№ *, *****

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че не се налагат промени в сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.С.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“№ *, *****, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2019 г. около 01,00 часа в с. В., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила /конкретно 1,44 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол на химическа експертиза № 49/15.03.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към НТЛ – ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, във вр. с чл. 39, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 19-02809000065/14.03.2019 г. на Началника на РУ на МВР Н., считано от 14.03.2019 г.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 52,93 лв. /петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                         

                           

 

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. М.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.С.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“№ *, *****, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2019 г. около 01,00 часа в с. В., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила /конкретно 1,44 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с протокол на химическа експертиза № 49/15.03.2019 г. на Специализирана химическа лаборатория към НТЛ – ОД на МВР гр. Ш. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, във вр. с чл. 39, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 343 „Г“ от НК във вр. с чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 19-02809000065/14.03.2019 г. на Началника на РУ на МВР Н., считано от 14.03.2019 г.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 52,93 лв. /петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Бързо производство № 85/2019 г. по описа на РУ на МВР К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        

Заседанието завърши в           11,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :