П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 04.07.2019 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 04.07.2019 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Ю.Ц.

                                                                                                           Г.Т.

                       

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и в присъствието на прокурора

МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 152  по описа за 2019  год., докладвано от съдия  РАДЕВА

 

            На именно повикване в 10.30 часа се явиха :

Подсъдимият, ред.призован се явява лично, доведен от затвора гр. Л.и с адв. Г.С., ред.упълномощена от досъдебното производство.

РП редовно призована, явява се районен прокурор Глушков.

Пострадалата А.Ж., ред.призовА.се явява.

Пострадалият Б.Ж., ред.призован се явява.

Преводача Ш.Ю., ред.призован се явява.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото. В тази връзка бих желал да уточня, че сме в стадия на разпоредителното заседание, но бих желал да посоча, че със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение.

Адв. С.  – Да се даде ход на делото.

Подсъдим -  Да се даде ход на делото.

            Като констатира, че е налице редовно призоваване на страните по делото, съдът  намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

  О П Р Е Д Е Л И  :

      ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Б.Ф.А. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. ****“ № *, ******************, с ЕГН **********.

Подсъдим – Получих обвинителния акт, запознат съм. Разбирам обвинението.

Адв. С. – Запознати сме с обвинението.

Съдът снема самоличността на пострадалите лица с помощта на преводача Ш.А.Ю., както следва:

Ш.А.  Ю. – на *г., бълг.гр., с ********.

Съдът разясни на преводача отговорността за неточен и неверен превод.

А.Б.Ж. – на * г., ***************

Б. К.Ж. – на * г., **************

 

 

   Съдът дава възможност на страните да изразят становище по въпросите визирани в разпоредбата на чл. 248, ал. 1 от НПК, а именно:

   1. Подсъдно ли е делото на съда;

   2.Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

   3.Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

   4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

   5. Подлежи ли разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, следва ли да бъдат назначени защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно и извършване на съдебни следствени действия по делегация;

  6. Становище по взетите мерки за процесуална принуда;

  7. Изслушване на искания за събиране на нови доказателства;

  8. Ще бъде ли делото разгледано по общия ред или по някоя от специалните процедури предвидени в НПК.

 

Прокурор – Делото е подсъдно на РС – Н., считам, че не са налице условията за неговото спиране или прекратяване. По т.3 считаме, че на ДП няма допуснати отстраними съществени нарушения довели до нарушения правата на подсъдимия и пострадалия. Що се отнася до това дали са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, към момента сме сключили споразумение, още повече, че съгласно разпоредбата на чл. 252, ал.1 от НПК, при наличие на воля на другата стрА.и консенсус между страните по делото, също би могло да приключи и днес в рамките на настоящето заседание, доколкото при това положение съществува подобна опция и тя е реална. Нямам доказателствени искания, не се налага отношение по взетата мярка за неотклонение, както и обсъждането на този проблем. Моля да се стартира процедурата по одобряването на споразумението.

Адв. С. – Действително постигнахме споразумение с РП Н.. Считаме, че делото е подсъдно на РС – Н., няма основание за спиране или прекратяване на производство. На ДП няма допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. Налице са основания за разглеждане на делото при особените правила. Искания за събирания на нови доказателства нямаме. Желаем производството да приключи по Глава 29 от НПК, със сключено споразумение и това да стане в днешното съдебно заседание.

Подсъдим – Поддържам изявлението на защитника си. Желая делото да приключи със споразумение. Всичко върнах на пострадалите лица.

Съдът запитва пострадалите лица относно въпросите по чл.248 от НПК.

Пострадала А.Б.Ж. – Възстановени са ми щетите. Платено ми е.

Пострадал Б.Х.Ж. – Възстановени са ми щетите. Платено ми е.

Съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

Освобождава пострадалите лица и преводача от залата.

На преводача да се изплати сумата от 50 лв. от бюджетните суми на съда.

 

Съдът след като изслуша становището на страните и се запозна с материалите по приложеното ДНП намира, че делото е подсъдно на Районен съд - Н., не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, на ДП не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на процесуалните правила права на пострадалия, делото не следва да бъде разгледано при закрити врати, не следва да бъде привличан резервен съдия или съдебен заседател, не следва да бъде назначаван защитник, вещо лице, преводач или тълковник, респективно не се налага да бъдат извършване съдебни следствени действия по делегация. В предвид изявлението на страните, че правят искане производството по делото да протече по реда на чл. 384, във вр. с чл. 381 от НПК, с оглед разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НПК, съдът намира, че следва да се произнесе по това искане за разглеждане на делото по реда на особените правила, незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. С.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно направените по делото разноски.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението и да бъдат включени разноските от 50 лв. по сметка на РС Н..

Адв. С. – Съгласни сме да заплатим разноските.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим Б.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Б.Ф.А. – роден на *** ***, обл. Ш., ************* с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, за времето от 31.01.2019 г. до 05.03.2019 г. в гр. К., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, /строшаване на стъклото на прозорец/ отнел от владението на свидетелите А. Б.Ж. и Б.Х.Ж.,***, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои следните чужди движими вещи: 21 литра домашна ракия, 1 бр. употребяван тунер за цифрова телевизия и 1 бр. дистанционно управление за тунер на цифрова телевизия на обща стойност 273,94 лв., собственост на визираните лица – престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „б“ от НК.

Страните се съгласяват подсъдимия на основание чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „б“ от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия е бил задържан с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 05.03.2019г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 112,20 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш., както и 50 лв. по сметка на РС Н..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                   /адв. Г.С. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   / Б.А./ 

 

 

Подсъдим Б.А.  - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / Б.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при РП гр. Н. и адв. Г.С. ***, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.Ф.А. – роден на *** ***, обл. Ш., бълг.гр., ****, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, за времето от 31.01.2019 г. до 05.03.2019 г. в гр. К., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, /строшаване на стъклото на прозорец/ отнел от владението на свидетелите А. Б.Ж. и Б.Х.Ж.,***, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои следните чужди движими вещи: 21 литра домашна ракия, 1 бр. употребяван тунер за цифрова телевизия и 1 бр. дистанционно управление за тунер на цифрова телевизия на обща стойност 273,94 лв., собственост на визираните лица – престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „б“ от НК.

Страните се съгласяват подсъдимия на основание чл.196, ал.1, т.2 от НК във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б „б“ от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

На основание чл.59 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимия е бил задържан с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 05.03.2019г.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 112,20 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш., както и 50 лв. по сметка на РС Н..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №152/2019 г. по описа на РС – Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                  

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                           2.

 

 

                       

            На основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо подсъдимия Б.Ф.А., с ЕГН ********** ***, считано от ВЗС на определението на съда,  с което се одобрява сключеното споразумение.

            Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7-мо дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.

                       

 

 

Заседанието завърши в  11.00  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :