П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 05.07.2019 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 05.07.2019 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА и в присъствието на прокурора

МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 179  по описа за 2019            год., докладвано от съдия  МАРКОВА

 

            На именно повикване в  11.00 часа се явиха :

 

РП редовно призована, явява се прокурор  Глушков.

Подсъдимия Р.Р., ред.призован се явява лично и с назначения от досъдебното производство служебен защитник – адв. Н.Д. от ШАК.

            Свидетелят Т.Д. се явява.

            Свидетелят М.Г. се явява.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор -  Да се даде ход на делото.

Адв.Д. -  Да се даде ход на делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И :

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

            Р.П.Р. – роден на *** ***, *** с ЕГН **********.

            Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. Д. -  Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът освобождава свидетелите от залата.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдимият Р.П.Р., роден на *** ***, ***, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че  на 20.06.2019 г. около 09.35 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, управлявал моторно превозно средство /лек автомобил марка „***“ с рег. № ***/, след употреба на наркотични вещества /в случая амфетамин и метамфетамин/, чиято употреба е установена по надлежния ред / в случая с тест „ Dreger Drug Test 5000“, съгласно Наредба №1/2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози/ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Страните се съгласяват, че на основание чл.343б, ал.3 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК, във вр. с ал.1, т.1 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват, че на основание чл.343г от НК във вр. с чл.343б, ал.3 от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия от правоуправление на МПС за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4  от НК ЗАЧИТА времето през което е бил лишен от това право със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №***/20.06.2019 г. изд. от Т.К.Д. - началник на НИИК при РУ Н., считано от 20.06.2019 г.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв. Н.Д./     

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Р.Р./

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора и защитника на подсъдимия, с което подсъдимият Р.П.Р., роден на *** ***, ***н, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че  на 20.06.2019 г. около 09.35 часа в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, управлявал моторно превозно средство /лек автомобил марка „***“ с рег. № ***/, след употреба на наркотични вещества /в случая амфетамин и метамфетамин/, чиято употреба е установена по надлежния ред / в случая с тест „ Dreger Drug Test 5000“, съгласно Наредба №1/2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози/ - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Страните се съгласяват, че на основание чл.343б, ал.3 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК, във вр. с ал.1, т.1 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните се съгласяват, че на основание чл.343г от НК във вр. с чл.343б, ал.3 от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия от правоуправление на МПС за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4  от НК ЗАЧИТА времето през което е бил лишен от това право със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №***/20.06.2019 г. изд. от Т.К.Д. - началник на НИИК при РУ Н., считано от 20.06.2019 г.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД  № 179/2019 г. по описа  РС Н.. 

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 11.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :