П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 11.07.2019 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 11.07.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА  и   прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД   189  по описа за  2019  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  11  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Т.М. от ШАК, упълномощена редовно от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Н.Х.З. – ЕГН **********, роден на *** ***, ***

 

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Защитник - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в сключеното споразумение касателно правната квалификация на деянията, включени в съвкупността, както и режима и мястото на изтърпяване на наложените наказания.

Прокурор - Предложението на съда за внасяне на корекции в споразумението е основателно, тъй като са допуснати технически грешки, като при изписване на квалификацията на първото престъпление от съвкупността погрешно е изписано чл. 343б ал. 1 вместо ал. 2 от НК, а по отношение на второто престъпление е изписано чл. 343б ал. 2 вместо чл 343в ал. 2 от НК. По отношение на този аспект, който касае изпълнението на наказанието да бъде заличен текста наказанието следва да бъде изтърпяно ефективно, до тук остава, да се премахне - в затворническо заведение от открит тип.  

Адв. М. – Съгласна съм с предложените корекции, допуснала съм техническа грешка при изписването на квалификациите.

Подсъдим – Съгласен съм с казаното.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.Х.З. – ЕГН **********, *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2019 г. около 03,25 часа в с. Т.,  обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда, а имено 1,66 промила на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 670/28.09.2018 г. на специализирана химическа лаборатория при МБАЛ „***“ АД, след като е бил осъден за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК с влязла в сила Присъда № 24/26.09.2018 г. по НОХД № ***/2018 г. на РС Т., влязла в законна сила на 12.10.2018 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че за това престъпление подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в чл. 343б, ал. 2 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И В ТОВА, че на 26.06.2019 г. около  03,25 часа в с. Т., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление, което деяние е извършил в рамките на едногодишен срок от наказването му по административен ред за също такова деяние, наложено с Наказателно постановление № 18-0355-000398/02.10.2018 г. на Началника на РУ Т., влязло в законна сила на 23.11.2018 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че за това престъпление подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.

        

На основание чл. 23, ал. 1 от НК страните се съгласяват подсъдимият Н.Х.З. вместо така наложените две наказания, да изтърпи едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

ПОДСЪДИМ:                                         

         Подсъдим - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                  

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство Между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.Х.З. – ЕГН **********, *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2019 г. около 03,25 часа в с. Т.,  обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила на хиляда, а имено 1,66 промила на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 670/28.09.2018 г. на специализирана химическа лаборатория при МБАЛ „***“ АД, след като е бил осъден за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК с влязла в сила Присъда № 24/26.09.2018 г. по НОХД № ***/2018 г. на РС Т., влязла в законна сила на 12.10.2018 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че за това престъпление подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН И В ТОВА, че на 26.06.2019 г. около  03,25 часа в с. Т., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление, което деяние е извършил в рамките на едногодишен срок от наказването му по административен ред за също такова деяние, наложено с Наказателно постановление № 18-0355-000398/02.10.2018 г. на Началника на РУ Т., влязло в законна сила на 23.11.2018 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че за това престъпление подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА при първоначален общ режим.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода.

        

На основание чл. 23, ал. 1 от НК страните се съгласяват подсъдимият Н.Х.З. вместо така наложените две наказания, да изтърпи едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 /пет/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

 

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по Бързо производство № 173/2019 г. по описа на РУ на МВР Каолиново.

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Заседанието завърши в            11,15    часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :