П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 10.07.2019 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 10.07.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар БОЙКА АНГЕЛОВА  и  прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД  № 191 по описа за  2019  год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в  09.15  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Н.К., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Н.М.Ш. - с ЕГН **********, роден на *** ***, ***

 

 Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът намира, че се налагат промени в сключеното споразумение относно разноските.

Прокурор – Моля да допуснете корекция в споразумението като бъдат включени и направените по досъдебното производство разноски, както и по въпроса за веществените доказателства следва да останат по делото на основание чл.112, ал.4 от НПК.

Адв. К. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението относно разноските, както и по въпроса за веществените доказателства.

Подсъдим – Съгласен съм да заплатя направените по делото разноски, както и веществените доказателства да останат по делото.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Н.Ш.  - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.М.Ш., с ЕГН **********, роден на *** ***, ***  Е ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2018 г., около 18.30 часа в с. Г., обл. Ш., пред частен дом, находящ се на ул. „***“ №*, чрез нанасяне на удари с дървена сопа, е причинил средна телесна повреда на А.М. Я., ЕГН ********** ***, изразяваща се във фрактура на лява мишнична кост в долния й край /супра и транскондиларна/, в резултат на което е причинено трайно затруднение в движението на левия горен крайник за срок по-голям от един месец /средно за три-четири месеца при благоприятно протичане на оздравителния процес/ - престъпление по чл.129, ал.1 във вр. с ал.2 от НК.

            Страните се съгласяват подсъдимият на основание чл. 129, ал.1 във вр. с ал.2 от НК във вр. с чл.54, ал.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 258,06 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш..

            Страните се съгласяват веществените доказателства: 3 бр. CD – ОСТАВАТ КЪМ ДЕЛОТО.

                         

 

 

 

ЗАЩИТНИК:

                       /адв. Н.К./                                          ПРОКУРОР:

 

 

                                              

ПОДСЪДИМ:                                                         

                       /Н.Ш./

 

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.К., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия Н.М.Ш., с ЕГН **********, роден на *** ***, ***  Е ВИНОВЕН в това, че на 06.05.2018 г., около 18.30 часа в с. Г., обл. Ш., пред частен дом, находящ се на ул. „***“ №*, чрез нанасяне на удари с дървена сопа, е причинил средна телесна повреда на А.М. Я., ЕГН ********** ***, изразяваща се във фрактура на лява мишнична кост в долния й край /супра и транскондиларна/, в резултат на което е причинено трайно затруднение в движението на левия горен крайник за срок по-голям от един месец /средно за три-четири месеца при благоприятно протичане на оздравителния процес/ - престъпление по чл.129, ал.1 във вр. с ал.2 от НК.

            Страните се съгласяват подсъдимият на основание чл. 129, ал.1 във вр. с ал.2 от НК във вр. с чл.54, ал.1 от НК да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 258,06 лв. по сметка на ОД МВР гр. Ш..

            Страните се съгласяват веществените доказателства: 3 бр. CD – ОСТАВАТ КЪМ ДЕЛОТО.

           

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №135/2018 г. по описа на РУ К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице за правото да предяви граждански иск пред граждански съд.

Заседанието завърши в 09.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :