МОТИВИ към присъда по НОХД №392/2018г.по описа на НПРС

 

  Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК-по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура Н.против М.В.М. ***,обвиняем по ДП №228/2018г.по описа на РУ МВР К.в това,че на 11.10.2018г.около 10.30часа,в с.Н.,обл.Ш.,по ул.“***“ до дом №* е управлявал моторно превозно средство –мотопед марка „***“/без табела с регистрационен номер/с номер на рама ***/,с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила /конкретно 2.09 промила на хиляда/,установено по надлежния ред –с химическа експертиза №1593/16.10.2018г.на специализирана лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „***“АД/чл.1 от Наредба №1/2017г.за реда за установяване на алкохол и/или техните аналози/,след като е бил осъден по НОХД №***/2016г.по описа на РС-Ш. ,със съдебен акт,влязъл в законна сила на 11.07.2016г.за престъпление по чл.343б ал.1 от НК –престъпление по чл.343б ал.2 от НК.

   За НПРП се явява прокурор Жекова.Поддържа изцяло внесеното обвинение.По въпроса за наказанието,което да се наложи на подсъдимия,предлага същото да бъде такова,съвпадащо със минималния размер наказание „лишаване от свобода“,предвидено в Общата част на НК -3 месеца.

     Подсъдимият М. се явява лично и с договорния си защитник адв.Т.М.от ШАК.Молят съдът да наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“  за минималния срок,предвиден в закона.

     Подсъдимият призна всички факти ,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират допълнително доказателства за тях,като производството по делото протече по реда на глава ХХVII от НПК/съкратено съдебно следствие/,в хипотезата на чл.371 т.2 от НПК.

     Съдът като прецени самопризнанията на подсъдимия,в съвкупността им с писмените доказателства,събрани по воденото ДНП №228/2018г.по описа на РУ К.,прие за установено от фактическа страна следното:

      Подсъдимият М.М. не е правоспособен водач на МПС/справка за нарушител от региона на л.20-21 по делото/.За извършени от него нарушения по ЗДвП е наказван неколкократно по административен ред.Осъждан е неколкократно ,вкл. и за престъпления против пранспорта,последното от които е по НОХД №***/2016г.по описа на ШРС,с определение на съда за одобряване на сключено споразумение ,влязло в законна сила на 11.07.2016г. за престъпление по чл.343б ал.1 от НК/..

     От писмените доказателства,приложени по воденото ДП /протоколи за разпит на свидетелите С.К.,А. Ш.,Б.Х.,В. К. и Р. Т. /се установява,че на 11.10.2018г.сутринта,св.С. К. /служител на РУ К./се запознал с докладна записка/неприложена по делото/,от своя колега К.М.,в която било отразено,че предния ден вечерта,докато изпълнявал служебните си задължения по контрол по движение по пътищата,св.М. подал сигнал със „стоп-палка“ на водача на мотоциклет за извършване на проверка,но последния не спрял и избягал.

   За да установят самоличността на този водач,на 11.10.2018гсутринта,.около 10.30 часа,свидетелите .К.,Ш. и Х. /всички служители в РУ К./,след проведени оперативно-издирвателни мероприятия,установили самоличността на въпросното лице,а именно,че това е М.М.,се отправили към дома му в с.Н.,ул.“***“№*.Стигайки дотам,по същата улица ,свидетелите установили,че М. управлява мотопед,без поставена регистрационна табела.Като ги видял, подсъдимият спрял пред къщата си.Полицейските служители му  поискали документите за проверка,като той им представил само личната си карта.,но не и свидетелство за управление на МПС.По служебен път,органите на реда извършили справка ,от която се установило,че М. не е правоспособен водач на МПС.Тъй като силно лъхал на алкохол,те решили да го тестват за наличие на алкохол в кръвта му,при което било поискано съдействие на свидетелите В. К. и Р. Т.-служители в същото полицейско управление.

    С.К. изпробвал М. с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр.№ARDN0039,който отчел наличие на алкохол от 2.14 %%.

    За констатираните нарушения,извършени от М.,са му съставени АУАН №980/11.10.2018г.,АУАН №981/11.10.2018г. и АУАН №982/11.10.2018г.

   Показанията на техническото средство са били оспорени от М. и на същия е издаден талон за медицинско изследване №0030024 /л.12 по ДП/.Явил се е в ЦСМП К.,за което е съставен Протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от 11.10.2018г.Взета му е кръвна проба за изследване.

    Въз основа на взетата кръв за изследване е назначена химическа експертиза,изготвена от М. И. Н. –химик в Специализираната лаборатория  за изследване на алкохол при МБАЛ“***“АД,резултатът от която е отчел наличие на алкохол в кръвта на М. на стойност 2.09%%./Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта №1593/16.10.2018г.

    Видно от изготвената справка за съдимост на подсъдимия М. с изх.№1283/13.12.2018г.,издадена от Бюро „Съдимост“при  НПРС е,че с определение на съда за одобряване на сключено споразумение по  НОХД №***/2016г.по описа на Районен съд Ш.,влязло в законна сила на 11.07.2016г.,затова,че на 11.11.2015г.той е управлявал МПС-мотоциклет  „Ямаха“ с рег.№**** с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда,а именно 1.67 на хиляда,установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“-престъпление по чл.343б ал.1 от НК,на основание чл.343б ал.1 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК му е наложено наказание“лишаване от свобода“ за срок от шест месеца при първоначален „строг режим“в затворническо заведение от закрит тип,както и  наказание „глоба“в размер на 200.00лв.Това наказание е изтърпяно на 10.02.2017г.и към момента на извършване на престъплението,предмет на настоящото обвинение, деецът не е бил реабилитиран за това си осъждане.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

   Като е управлявал   посоченото МПС мотоциклет марка „***“/без табела с регистрационен номер/с номер на рама ***/,с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила /конкретно 2.09 промила на хиляда/,установено по надлежния ред –с химическа експертиза №1593/16.10.2018г.на специализирана лаборатория за изследване на алкохол при МБАЛ „***“АД/чл.1 от Наредба №1/2017г.за реда за установяване на алкохол и/или техните аналози на посочената в обвинителния акт дата и място -11.10.2018г.в с.Н.,обл.Ш., след като е бил осъден по НОХД №***/2016г.по описа на РС-Ш. ,със съдебен акт,влязъл в законна сила на 11.07.2016г.за престъпление по чл.343б ал.1 от НК ,от обективна страна М. е реализирал престъпление по чл.343б ал.2 от НК.

       От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл-деецът е осъзнавал общественоопасния характер на престъплението и неговите противоправни последици,като е целял настъпването им.

      За инкриминираното престъпление,законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 500 до 1500 лева.

     Отчитайки от една страна сравнително високата степен на обществена опасност на самия подсъдим- обремененото му съдебно минало ,както и на самото престъпление ,свързано с движението по пътищата,а от друга страна –наличието на смекчаващи вината обстоятелства – самопризнанията на подсъдимия и оказаното от него съдействие за изясняване на фактическата обстановка,както по време на досъдебното производство,така и във съдебната фаза на процеса и доколкото не намери наличие на многобройни или изключителни смекчаващи обстоятелства,обуславящи приложението на чл.55 ал.1 т.1 от НК , предвид  това,че производството протече по реда на глава ХХVII от НПК, съдът счете,че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер,съвпадащ с минималния ,предвиден в специалната норма,който по арг.на чл.58а ал.1 от НК беше редуциран и крайното наказание „лишаване от свобода“,което му беше определено е „лишаване от свобода“ за срок от осем месеца при първоначален строг режим. /по арг.на чл..57 ал.1 т.2 б“б“ от ЗИНЗС/.

Наред с това наказание,на М. беше определено и наказание „глоба“ в минималния размер,предвиден в нормата на чл.343б ал.2 от НК –а именно 500.00лв.

      Съдът счете,че при така определеното по вид и размер наказание,биха били постигнати целите на  генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в чл.36 от НК.

     С оглед изхода на делото,в тежест на подсъдимия беше вменено заплащането на направените по делото разноски.

     В този смисъл съдът постанови присъдата си.

    Мотивите са изготвени на 18.03.2019г.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: