Мотиви към Присъда № 9/11.03.2009 г. по НОХД № 410/2018 г. на РС Н.

 

Подсъдимият И.М.Т. ***, е предаден на съд, за това, че на 01.11.2018 г., около 11,10 часа по път І-2 на км.132+262м.в посока към гр. Н., обл. Ш., управлявал МПС – лек автомобил, марка “***“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества (амфетамин и метамфетамин), установено по надлежния ред, съгл. Наредба № 1/ 2017 г. на МЗ, МВР и МП от 19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС, чрез техническо средство – еднократен тест „Drug Chec 3000“, което е престъпление по чл. 343Б, ал. 3 от НК.

 

Прокурорът при новопазарската районна прокуратура поддържа обвинението. Счита, че същото е доказано, поради което моли, подсъдимият да бъде признат за виновен, като му бъде наложено наказание при приложението на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от 4месеца, което да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок от 3 години и да не се налага глоба, съгл. чл. 55, ал.3 от НК.

Подсъдимия съжалява за извършеното и признава вината си, като сочи, че това е била единствената употреба на наркотични вещества. Предоставя на съда да определи вида и размера на наказанието.

 

След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намери за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият И.М.Т. *** е правоспособен водач на МПС, притежаващ свидетелство за правоуправление на МПС.

В края на м. октомври 2018 г. подсъдимият бил в компания с приятели в заведение в гр. Н., където употребил наркотично вещество, чийто произход и състав не знаел, като през следващите дни се чувствал пълноценен и без оплаквания за здравето си.

На 01.11.2018 г., подсъдимият, управлявал лекия си автомобил, марка “***“ с рег. № *** по път І-2, км.132+262м. когато бил спрян за проверка при специализирана полицейска акция за наркотици. Водачът изглеждал със зачервени очи, превъзбуден и със съхнеща уста. Същия бил изпробван за употреба на наркотични вещества и бил изследван с техническо средство „Drug Chec 3000“. Техническото средство отчело положителна проба за „амфетамин“ и „метамфетамин“. За резултатите от проверката е съставен протокол от същата дата с рег. № 307р-15734/01.11.2018 г., който бил подписан от подсъдимия без възражения.

На подсъдимия бил издаден талон за медицинско изследване с бл.№ **. Протоколът е подписан от подсъдимия, който е посочил, че приема резултатите от техническото средство.

За установеното е съставен АУАН с бл.№ 436294/01.11.2018 г. за нарушение на чл. 5, ал.1 от ЗДвП.

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по делото доказателства – показанията на свидетелите Й.Ф., М.Т. и Н.Г., както и от обясненията на подсъдимия и от приложените по делото писмени доказателства: акт за установяване на административно нарушение бл.№ 436294/01.11.2018 г., талон за медицинско изследване с бл.№ *** от същата дата, заверени копия от инструкция за експлоатация на техническо средство, протокол от същата дата с рег. № 307р-307р-15734/01.11.2018 г., справка за нарушител, както и иззетото веществено доказателство – 1 бр. тестова касета с отчетени върху нея резултати от измерването.

Свидетелите Й.Ф., М.Т. и Н.Г. потвърдиха пред съда показанията на техническото средство, което им беше предявено и снимка на показанията на което е направена по делото в деня на проверката.

Установяването на употребата на наркотични вещества е станало по реда на Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. Съгласно § 1, т.11 от ДР към Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите „Наркотично вещество“ е всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3. Във връзка с приложението на чл. 3 от закона е и издадената Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., и утвърдения съгл. чл. 3, т.1 от нея Списък I на растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. В приложение № 1 към наредбата са посочени  „амфетамин“ и „метамфетамин“.

Следователно откритите чрез теста за изследване Drug Chec 3000“ марихуана и метамфетамин са наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал.2 от ЗНВП и чл. чл. 3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г.

 

По делото от страна на защитата на подсъдимия бяха наведени доводи за допуснати по време на досъдебното производство нарушения в извършването на проверката за наркотични вещества, изразяващи се в неточно според изискванията на чл. 6, ал.2 от Наредба № 1/2017 г., т.к в протокола не били записани показанията на техническото средство или резултата от теста. Съдът намери, че това не е съществено нарушение още повече, че законодателят е предвидил в изр.2-ро от същия текст, че показанията на техническото средство се вписват в акта за установяване на административното нарушение и в талона за изследване до втория знак след десетичната запетая включително. Видно от приложения акт и талон, в тях са вписани резултатите от измерването направено с техническото средство. Нещо повече, утвърденият от наредбата образец по приложение № 2 не съдържа реквизит „показания на техническото средство или резултат от теста“, който да бъде попълнен. Освен нанасянето на резултатите в талона и в акта, разпитаните по делото свидетели потвърдиха пред съда по категоричен начин, че показанията отчетени върху тестовата касета и сочещи употребата на „амфетамин“ и „метамфетамин“ са тези, които те са установили в деня на проверката и на установяване на нарушението на чл. 5, ал. 1 от ЗДвП.

Съдът намира, че не са налице и останалите сочени от защитата на подсъдимия нарушения, т.к подсъдимият след като му е било разяснена възможността за извършване на изследване чрез доказателствен анализатор или чрез химико-биологично изследване на кръвта сам е отказал извършването на такива и е приел показанията на техническото средство. Напълно излишно, с оглед заявеното от подсъдимия е неговото водене до лечебно заведение, след като вече е направен отказ от необходимостта от допълнително изследване с цел по – точно измерване и установяване на употребените наркотични вещества, и приемане на показанията на техническото средство.

Протоколът за извършеното измерване за употреба на наркотични вещества е изготвен съгл. изискванията на Наредба № 1/2017 г. и макар в него да не са посочени резултатите от теста, то това се доказва от всички останали доказателствени средства. За извършването на нарушението на чл. 5, ал.1 от ЗДвП, не е необходимо употребата на алкохол или на наркотични вещества да е непосредствено преди управлението на МПС, а да е под въздействие на такива. С това законът забранява  на водачите на МПС, управлението на такова ако в организма им има такива, без значение кога са употребени (съвременните методи за анализ сочат, че е възможно откриване на употребата на наркотични вещества в проба от коса до 6 месеца от употребата им).

Предвид на горното, съдът прие, че подсъдимият е извършил престъплението по чл. 343, ал.3 от НК, като е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества „амфетамин“ и „метамфетамин“.

 

Съдът намира, че всички доказателства категорично сочат, че с деянието си подсъдимият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 3 от НК. Той е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества, конкретно на „амфетамин“ и „метамфетамин“.

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

За да определи следващото се на подсъдимия наказание, съдът съобрази разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1, пр.2-ро от ЗДвП, която забранява управлението на МПС след употреба на наркотични вещества, както и че в рамките на ЗДвП не е предвидено административно наказание за управлението след употреба на наркотични вещества за самия водач на МПС. Законът предвижда санкция за собственика на МПС, който е предоставил същото за управление на лице, което е употребило наркотични вещества, поради което и съдът не е в състояние да обсъжда възможността за приложение на административно наказание за безспорно установеното противоправно деяние на подсъдимия. По тези причини в случая е неприложима разпоредбата на чл 305, ал.6 от НПК вр. чл. 301, ал.4 от НПК и не може да се обсъжда възможността за налагане на административно наказание на подсъдимия.

Следва да се посочи, че независимо от това, че законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 г. и глоба, чл. 78а от НК е неприложим поради изричната забрана за това, съгл. чл. 78а, ал.7 от НК, т.к престъплението е извършено под въздействието на наркотични вещества.

Наказателният кодекс предвижда в чл. 343б, ал.3 наказание за всеки, който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, лишаване от свобода от една до три години и с глоба от 500 до 1000лв.

За да определи следващото се на подсъдимия наказание, съдът отчете, че извършеното от него деяние не представлява тежко престъпление по смисъла на чл.93, т.7 от НК. Също така подсъдимият е неосъждан, има малко дете, за което следва да полага грижи и изразява съжаление, оказал е пълно съдействие при разследване на престъплението, не е оспорвал констатациите на проверяващите, сътрудничил за разкриването на обективната истина по делото и не е създавал обструкции по време и след проверката. Предвид тези данни, съдът намери, че смекчаващите вината обстоятелства са многобройни и предвиденото в закона наказание лишаване от свобода ще се окаже несъразмерно тежко, поради което на основание и във чл.55, ал.1, т.1 от НК определи наказанието под специалния минимум от 1 година и наложи наказание лишаване от свобода за срок от 3 месеца. Поради това, че подсъдимият не е осъждан (реабилитиран е), съдът намери, че с оглед на личната превенция не е необходимо той да изтърпява ефективно наказанието. Поради това и на основание чл.66, ал.1 от НК, съдът отложи изтърпяването на наложеното наказание за изпитателен срок от 3 години. Съдът намери, че доколкото разпоредбата на чл. 55, ал.3 от НК дава възможност на съда да прецени възможността от освобождаване на подсъдимия от по – лекото наказание – глоба, което при условията на чл. 343б, ал.3 от НК е в размер от 500 лв. до 1500 лв., съдът намери, че за поправянето на подсъдимия е достатъчно и условното наказание и не следва да се налага наказанието глоба, съгл. чл. 55, ал.3 от НК.

Съдът лиши подсъдимия на основание чл. 343г от НК от право на управление на МПС за срок от 4 месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспадна от наказанието  по чл. 343г от НК на И.М.Т., времето, през което е бил лишен от право на управление на МПС по административен ред, считано от 01.11.2018 г., наложено със заповед за налагане на ПАМ 18-0307-000241 от 01.11.18 г на Началник РУ Н..

Съдът осъди подсъдимия да заплати на РС Н. направените по делото разноски в размер на 10лв. за транспортни разходи на свидетел по делото.

 

Мотивите са изготвени на  15.03.2019 г. Препис от тях да се изпрати на всяка от страните по делото – прокуратурата, подсъдимия и неговия защитник.

 

 

                                                                       Районен  съдия: ............................................

                                                                                                          Галина Николова