Мотиви към решение № 113 от 13.02.2019 г. по АНХД № 46/2019 г.

           

С постановление от 13.02.2019 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на А.М.А.,*** за това, че на 02.01.2019 г., около 16,30ч. по ул. „***“ в с. П., е управлявал МПС - лек автомобил „Опел Астра“ с рама ***, като си служил с регистрационни табели с № ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил „***“ с номер на рама № ***– престъпление по чл. 345, ал. 1, предл.1-во от НК.

По предявеното му обвинение обвиняемият се признава за виновен.

 

След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият А.М.А. *** не притежава свидетелство за правоуправление за никоя от посочените в ЗДвП категории.

През месец декември 2018 г. подсъдимият закупил от непознат за него мъж лек автомобил септември 2017 г. работел в с. Х.,обл. Ш.и всеки ден прехождал с лек автомобил „Опел Астра“ с рама ***, който му бил предаден от продавача без регистрационни табели. Подсъдимият закупил автомобила за да се придвижва в селото и региона за нужди на семейството си.

След като купил автомобила, подсъдимият поставил на автомобила две регистрационни табели, които имал у дома си, оставени от предишен автомобил с № ***, който отново бил купил с подобни намерения, а по - късно продал за скраб. Табелите били от лек автомобил „***“ с номер на рама № **** С тези табели, подсъдимият управлявал закупения автомобил.

На 02.01.2019 г. по сигнал за починало лице, в с. П. били изпратени полицейски служители, които в центъра на селото изчаквали автомобилът на спешна помощ. Докато изчаквали, св. М.и.м.и Х.Ж.Х., полицейски служители, видели движещ се към тях лек автомобил „Опел Астра“, управляван от подсъдимия. Водачът бил спрян за проверка на документите, при която се установило, че изписаният на табелите регистрационен номер не отговаря на управлявания от подсъдимия автомобил.

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства,  приложени по ДП № 2/2019 г. по описа на РУ К.: протокол за оглед на местопроизшествие от 03.01.2019 г., албум от същата дата, протоколи за разпит на свидетели, справка за нарушител/водачи справка за регистрацията на МПС от 09.10.2017 г., протокол за доброволно предаване; експертиза относно автентичността на регистрационните табели; Акт № 2 /03.01.2019 г. за установяване на административно нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП; справка относно регистрацията на лек автомобил с номера на регистрационните табели ****, съответстващи на управлявания от подсъдимия автомобил лек автомобил „Опел Астра“ с рама ***; справка относно регистрацията на лек автомобил с номера на регистрационните табели ***, както и самите обяснения на обвиняем, където той се признава за виновен и подробно описва случилото се.

Съгласно чл. 140, ал.1 от ЗДвП, по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Управляваният от подсъдимия автомобил е бил с поставени на него регистрационни табели, но не тези, които съответстват на автомобила - ****, на който според справката собственик към датата на деянието се води лицето Г.Д.Г. от с. К.. Табелите, които са били поставени от подсъдимия на управлявания от него автомобил с № *** съответствали на друго МПС, а именно за лек автомобил „***“ с номер на рама № *****, чийто собственик, съгласно справката е бил В.И.В. от с. М..

Като е управлявал на 02.01.2019 г.описаното МПС лек автомобил „Опел Астра“ с рама ***, с регистрационни табели отговарящи на друг автомобил - лек автомобил „***“ с номер на рама ******, подсъдимият е извършил престъпление по чл. 345, ал.1, предл. 1-во от НК, т.к при управлението му си е послужил с регистрационните номера, издадени за другото моторно превозно средство.

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемият за виновен в извършване на престъпление по чл. 345, ал.1 от НК.

Предвид на разпоредбата на чл. 301, ал.4 от НПК, съдът съобрази предвиденото в ЗДвП относно този вид противоправно поведение и намери, че не е налице идентичност на разпоредбите на ЗДвП с тези по НК, доколкото чл. 140, ал.1 от ЗДвП сочи, че по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Управляваният от подсъдимия автомобил е бил регистриран, съгласно установеното от справката, имал е поставени на определените на него места регистрационни табели, поради което формално не е нарушен чл. 140 от ЗДвП. Поведението на подсъдимия е със значително по – висока обществена опасност и за него законодателят е предвидил нормата по чл. 345, ал.1 от НК и го е квалифицирал като престъпление, а не като административно нарушение, поради което и не са налице основания за прилагане на чл. 305, ал.4 от НПК.

 

За извършеното от подсъдимия престъпление по чл. 345, ал.1 от НК законът предвижда наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева.

Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан (реабилитиран е по право) и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма от общата част на НК. Затова по отношение на подсъдимия са налице условията на чл.78а от НК, поради което и съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Размерът на административното наказание съдът определи като отчете тежестта на деянието и наличието на смекчаващите отговорността на обвиняемия обстоятелства – признанията му, оказано съдействие от негова страна за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие. Преценявайки тези обстоятелства, съдът съобрази, че следва да определи размер на наказанието ориентиран към минималния посочен в закона. Ето защо наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на 1000 лева.този размер на глобата е и максимален според чл. 345, ал.1 от НК.

Подсъдимият беше осъден да заплати направените по ДП разноски от ОД МВР Ш.за експертиза в размер на 43,31лв.

Иззетите по делото като веществени доказателства 2 бр. регистрационни табели за МПС с ***, съдът постанови на основание чл. 53, ал.1 от НК да се отнемат в полза на държавата, като на основание чл. 11, ал. 1, изр. 2-ро от Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, да се унищожат от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Ш.

Съдът намира, че постановеното решение ще постигне целите на личната и генерална превенция.

 

Мотивите изготвени на 15.03.2019 г. 

       

 

                                                        Районен съдия: ………………………

                                                                                      Галина Николова