МОТИВИ КЪМ Решение № 46 от 04.07.2019 г. ПО АНД № 122/2019 Г. НА НПРС, 4 СЪСТАВ

 

 

Делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – гр. Нови пазар постановление за освобождаване от наказателна отговорност по реда на Глава 28 от НПК и чл. 78а от НК на М.В.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. В, ул. „***“ № *, , за повдигнатото му по досъдебно производство № 53/2019 г. по описа на РУ „П” – гр. К., ПП № 12/2019 г. на НПРП, обвинение за това, че на 5.11.2018 г. около 15.00 часа, в с. К., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство - /лек автомобил марка „***“ с рег. № ***/ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка „Временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимите глоби“, наложена със ЗППАМ № ***от 27.04.2018 г., издадена от Р. К - мл. автоконтрольор в сектор „ПП“ при ОД МВР В – престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК.

В хода на съдебните прения представителят на НПРП не се явява.

Защитникът на обвиняемия редовно призован не се явява. Подал е писмена молба за разглеждане на делото в негово отсъствие, както и в отсъствието на неговия подзащитен.

Обвиняемият редовно призован не се явява, подал е молба за разглеждане на делото в негово отсъствие дори и защитникът му да отсъства.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

            Обв. М.В.И. е роден на *** ***, обл. В, ул. „***“ № *. Той е български гражданин, неженен, неосъждан към датата на деянието, а и към датата на провеждане на съдебното следствие. Той има средно образование. Към датата на съдебното производство е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража“ и е бил безработен, макар към датата на деянието да е работещ.

На 05.11.2018 г. часа в с. К., общ. Н., по ул. „***”, обв. И. управлявал л.а. „***” с рег. № ***. Към 15,00 часа бил спрян за рутинна проверка от св. Х.Х.и св. И. И., които работели като полицейски служители при РУ „П” гр. К. и в този момент осъществявали контрол на автомобилния трафик. След извършената проверка се установило, че обв. М.И. няма свидетелство за управление на МПС – същото му било отнето със Заповед за ПАМ № ***от 27.04.2018 г. на Р. К - мл. автоконтрольор в сектор „ПП“ при ОД МВР В, връчена на обвиняемия на същата дата и влязла в законна сила. Последното се наложило, тъй като обв. И. имал множество наложени глоби по ЗДвП, но нито една не била платена в срока за доброволно изпълнение.

За извършеното нарушение му е съставен АУАН № 1070 от 05.11.2018 г.

От приложената по делото справка за нарушител от региона се установява,ч е И. има множество нарушения на ЗДвП.

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от всички доказателства по делото, които са непротиворечиви, ясни и точни, включително и от самопризнанията на обвиняемия

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Обв. И. е осъществил обективните признаци на състава на престъплението на чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК. Същият е управлявал МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка „Временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимите глоби“.

            От субективна страна е налице пряк умисъл от страна на подсъдимия. Той е съзнавала противоправното си поведение и обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване.

С оглед на всичко това съдът намира, че правилната наказателно-правна квалификация на извършеното от С. деяние е по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК.

            При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбите на закона - чл. 343в от НК, както и съобрази възможностите за прилагане на чл.78а от НК. Съдът намира, че са налице условията за прилагане на чл.78а от НК и подсъдимия следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието отчетени от съда бяха наличието на чисто съдебно минало към датата на извършване на деянието, изразеното съжаление в хода на досъдебното и съдебното производство, тежкото финансово състояние на обвиняемия. С оглед на това съдът намира, че на обв. И. следва да се наложи административно наказание в размер на минималния, предвиден от законодателя в чл. 78а от НК. Съдът като отчете всички смекчаващи и липсата на отегчаващи вината обстоятелства счита, че справедливия размер на административното наказание ГЛОБА в случая би бил този от 1000 лв.

            Съдът счете, че така постановеното решение ще постигне целите на наказанието и ще допринесе за поправянето на дееца.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

            Мотивите изготвени на 22.07.2019 г.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                               Петина Николова