Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 128

 

Гр. Ш., 19.04.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично заседание на деветнадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Петина Николова

 

        при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 1137 по описа на НПРС за ***г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС.

Делото е образувано  по постъпила искова молба вх. № 5873 от 21.09.***г., подадена от адв. С.Б. от ШАК, като пълномощник на С.Й.Г. и К.Р.Т. срещу Н.Т.Г., Я.М.Г. и С.Н.А.. В исковата молба се твърди, че ищците са съсобственици заедно с първия ответник и други лица на два недвижими имота, между които нива с площ 22,090 дка, трета категория в местността „***“, съставляваща имот № ***по плана за земеразделяне на село Д., обл. Ш., при граници и съседи: № ***, № ***, № ***. Ответникът Н.Т.Г. се снабдил с констативен нотариален акт за собственост на  този недвижим имот  по давност и наследство № ***, дело № *** г. по регистъра на нотариус П. А., след което със съпругата му Я.М.Г. продали имота на трето лице – ответника С.Н.А.. Ищците твърдят, че не са били налице основанията за придобиване на имота по давност от ответника Г., поради което и към момента на сделката съсобствеността е била налице. По тази причина считат, че Г. не е прехвърлил притежаваната от тях идеална част, а по отношение на собствената си идеална част сделката е осъществена без да предложат преди това на ищците като съсобственик да купи при същите условия. Затова ищците предявяват иск с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС срещу страните по сделката за изкупуване на 1/4 ид.ч. от процесния недвижим имот, който е бил предмет на договор за покупко-продажба.

            В съдебно заседание ищците не се явяват, не вземат становище по съществото на делото. Процесуалният им представител се е отказал от пълномощията си.

С отговора си ответниците Н.Т.Г. и Я.М.Г. твърдят, че искът е неоснователен. Излагат се твърдения, че наследниците на общия наследодател П.К. М. са имали предварителна уговорка, че този конкретен имот ще остане за Н.Т.Г., да го владее като свой. *** Р. Т.Г. (наследодател на ищците) му дал пълномощно да се разпорежда с неговите идеални части от процесния имот, включително в своя полза, но поради смъртта на същия сделката не била реализирана. Твърдят, че всички наследници на общата наследодателка знаели, че той владее имота за себе си, знаели, че има намерение да се снабди с констативен НА и никой не се е противопоставил. По тези причини моли съдът да отхвърли иска.

В съдебно заседание за ответниците се явява адв. Т. М. от ШАК и поддържа отговора. Обръща внимание на съда, че с решение по гр.д. № ***/***г. на НПРС на доклад на същия докладчик бе отхвърлен ревандикационен иск, предявен същите ищци спрямо същите ответници, тъй като съдът установи, че ищците на са собственици на идеални части от процесния имот.

С отговора си ответникът С.Н.А. излага възражения по съществото на делото. На първо място твърди, че ищците са разбрали за прехвърлителната сделка много по-рано и искът е предявен след изтичане на преклузивния срок по чл. 33, ал. 2 от ЗС. В тази връзка оспорват подписа на ищеца К.Т., положен под заявление до Началника на ОСЗ гр. К. от 21.07.***г. с вх. № ***/21.07.***г. По разглеждането на това оспорване съдът ще се произнесе в съдебно заседание след изслушване на страните. Освен това се твърди, че всички наследници на обшия наследодател са извършили неформална доброволна делба като са се разбрали помежду си, тази нива ще остане за ответника Н.Г., а останалите наследници получили по 5 овце и 8 агнета. Твърди, че ищецът К.Т. лично бил свидетел на тази уговорка и придружил баща си, когато последният дошъл да вземе овцете и агнетата от с. Д.. Твърди, че докато Р. Т.Г. бил жив, отношенията му със съпругата му били влошени и затова той предпочел да остави нивата на брат си. Твърди се, че Н.Г. е владял процесния имот спокойно и необезпокоявано от никого повече от 10 години и е придобил имота по давност и наследство. Станал е неин едноличен собственик и я е продал на него. По тези причини твърди, че липсва съсобственост с ищците, поради което моли искът да бъде отхвърлен.

В хода по същество този ответник не се явява, оттеглил е пълномощията на своя процесуален представител. Не взема становище по съществото на делото.

            Настоящият съдебен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намира от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото доказателства се установява, че процесния недвижим имот, находящи се в землището на с. Д., общ. К., обл. Ш. с ЕКАТТЕ ***, а именно: нива с площ от 22,090 дка, трета категория, разположена в м. „***“, представляваща имот № ***по плана за земеразделяне на с. Д., при граници: имоти с №№ ***, ***, ***, която е една от двете ниви, възстановени с решение № * от ***г. на ПК гр. К. на наследниците на П.К. М..

От представеното удостоверение за наследници се установява, П.К. М. *** е починала на 04.02.1986 г. и е оставила за наследници съпруга си Т. Г. М.и децата си Р. Т.Г., С.Т. А., Н.Т.Г. и В.Т. С.. Установява се още, че Т. Г. М.починал на 10.01.1993 г. и оставил за наследници само посочените четири деца от брака си с покойната П.К. М..

От представените по делото писмени доказателства се установява, че Р. Т.Г. е починал на 23.02.2007 г. и е оставил за наследници съпругата си С.Й.Г. и сина си К.Р.Т..

От представените по делото писмени доказателства се установява, че с НА № ***, дело № *** г. на Нотариус П.А. с рег. № 346 на НотК и район на действие НПРС Н.Т.Г. бил признат за собственик по давност и наследство на процесния недвижим имот. С  НА № ***, дело № *** г. на Нотариус П.А. с рег. № 346 на НотК и район на действие НПРС той прехвърлил собствеността върху имота на ответника С.Н.А..

С решение № 411 от 28.12.2018 г., постановено по гр.д. № ***/***г. на НПРС съдът е отхвърлил ревандикационен иск с правно основание чл. 108 от ЗС, предявен от С.Й.Г. и К.Р.Т. срещу Н.Т.Г., Я.М.Г. и С.Н.А. с предмет на иска именно процесния недвижим имот. В мотивите съдът е приел, че към момента на постановяване на решението ищците не са собственици на процесния имот – ответникът Н.Т.Г. и съпругата му са го придобили по давност и след това са го прехвърлили на С.А..

От правна страна:

Предявен е иск с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС. 

В цитираната разпоредба законодателят е предвидил, че ако съсобственик продаде своята част от недвижимия имот на трето за съсобствеността лице в нарушение на изискването по чл. 33, ал. 1 от ЗС (само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение), заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата. В тежест на ищцата по този иск е да докаже, че е съсобственик на процесните недвижими имоти; че първите пет ответника са прехвърлили чрез покупко-продажба своите идеални части от процесния недвижим имот на трето за съсобствеността лице; че е узнала за сделката в срок не по-голям от два месеца преди завеждане на иска.

По настоящото дело се събраха категорични доказателства, че ищците не са собственици на процесния недвижим имот. По тази причина и нямат право да претендират, че ответникът Н. Г.е следвало да им предложи имота първо на тях преди да го продаде. Целият имот е бил негова лична собственост и той е имал право да го продаде на когото реши. Последното е установено с влязло в сила решение между страните. По делото няма данни освен това и кога ищците са научили за сделката, поради което съдът няма как да прецени и дали искът не е предявен след преклузивния срок по чл. 33, ал. 2, изр. второ от ГПК.

Предвид тези факти следва извода, че предявения иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Предвид изводите на съда за основателност на иска и с оглед направеното искане за присъждане на разноски съдът намира, че ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответниците Н.Т.Г. и Я.М.Г. направените по делото разноски в размер на 600 лв., съгласно представения списък за разноските. На ответника С.А. не се дължат разноски, тъй като няма данни за направени такива.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС, предявен от С.Й.Г. с ЕГН ********** и К.Р.Т. с ЕГН ********** *** срещу Н.Т.Г. с ЕГН ********** и Я.М.Г. с ЕГН ********** *** С.Н.А. с ЕГН ********** ***, за изкупуване на ¼ ид.ч. от процесния недвижим имот: нива с площ от 22,090 дка, трета категория, разположена в м. „***“, представляваща имот № ***по плана за земеразделяне на с. Д., при граници: имоти с №№ ***, ***, ***, който е бил предмет на договор за покупко-продажба, обективиран в НА № ***, дело № *** г. на Нотариус П.А. с рег. № 346 на НотК и район на действие НПРС.

ОСЪЖДА ищците С.Й.Г. с ЕГН ********** и К.Р.Т. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Н.Т.Г. с ЕГН ********** и Я.М.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 лв. (шестстотин лева), представляващи направени от тях разноски в производството.

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС от страните в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:     ...........................................

 

                                                                                                    ПетинА НИКОЛОВА